College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters onderhoudt nauwe contacten met de colleges/commissies die namens de kerkenraad/kerkrentmeesters met diverse taken belast zijn. In veel gevallen heeft een kerkrentmeester zitting in zo’n college/commissie. De kerkrentmeesters vergaderen maandelijks.

In het college van kerkrentmeesters hebben de volgende gemeenteleden zitting met daaronder hun taken:

Voorzitter
Dhr. J.W. (Jan) de Heer (ouderling-kerkrentmeester)
Contacten Gemeente Westland, contacten met commissies en medewerkers.

Secretaris / Algemeen Adjunct
Mw. N.M. (Nely) Alblas-Vis (kerkrentmeester) (tevens lid van De Smidse cie.)
Kosters, gebruik kerk, De Smidse.
Collectanten, zitting in commissie De Smidse, notulen.

Penningmeester
Dhr. T. (Teus) van der Plaat (ouderling-kerkrentmeester)
Eindverantwoording financiën (jaarrekening), lopende financiële zaken, betalingen, kerkelijk bureau, leden- en giftenadministratie.

Bestuursleden
Bestuurslid dhr. J.C. (Jan) Torn (ouderling-kerkrentmeester)
Onderhoud en toezicht gebouwen.

Bankrekeningen

Vrijwillige bijdragen en andere giften ontvangen wij bij voorkeur op een van de
onderstaande rekeningen:
ING Bank: NL71 INGB 0000 6020 82 (uitsluitend vrijwillige bijdragen Kerkbalans)
Rabobank: NL84 RABO 0368 1005 45 (overige giften zoals bv bijdragen kerkradio)
T.n.v.: Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Wateringen

Collecteplan
ING Bank: NL62 INGB 0000 5717 86
T.n.v.: Collecteplan Hervormde Gemeente Wateringen

Restauratiefonds
Giften t.b.v. de restauratie van onze kerk kunnen worden overgemaakt op
Rabobank: NL84 RABO 0368 1005 45
T.n.v.: Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Wateringen onder vermelding van ‘Restauratiefonds’

Solidariteitskas
ING Bank: NL11 INGB 0000 5717 34
T.n.v.: Solidariteitskas Hervormde Gemeente Wateringen.
Indien u een gift voor een specifiek doel wilt bestemmen, wilt u dat dan duidelijk vermelden!

Wat doen kerkrentmeesters?

Krachtens de kerkorde hebben de ouderlingen-kerkrentmeester de zorg toevertrouwd gekregen voor de stoffelijke belangen van de Hervormde Gemeente, voor zover niet van diaconale aard.

U kunt denken aan:

  • het vaststellen van de stoffelijke behoeften der gemeente en de wijze waarop daarin zal worden voorzien
  • het inzamelen van de gaven der gemeenteleden
  • het beheer van het kerkgebouw en andere eigendommen
  • het bijhouden van de registers der gemeenteleden en van de doop-, lidmaten- en trouwboeken
  • het verrichten van datgene wat de stoffelijke belangen der gemeente verder kan dienen.

Ieder jaar wordt door de kerkvoogdij een begroting opgemaakt en aan de gemeenteleden voorgelegd. In die begroting zijn onder meer opgenomen alle inkomsten (waaronder opbrengsten uit collecten, giften, bazaar, exploitatie van De Smidse) en uitgaven (waaronder onderhoudskosten gebouwen, salarissen, algemene kosten) van de Hervormde Gemeente.

Restauratiecommissie

De restauratiecommissie organiseert namens het College van Kerkrentmeesters elk jaar een aantal activiteiten waarvan de opbrengsten ten goede komen van het restauratiefonds als aanvulling op de vrijwillige bijdragen.

Begin september wordt bijgedragen aan de open Monumentendag en in oktober/november wordt een najaarsconcert georganiseerd.

Voorzitter
Dhr. T. (Teus) van der Plaat

Secretaris
Vacant (waarnemend J.M. (Jan) de Bruijn)

Penningmeester
Vacant

Leden
Dhr. J.M. (Jan) de Bruijn
Dhr. W.G. (Wim) de Bruijn
Mw. G. (Gerda) Hollebrandse-Bal
Mw. F. (Flora) van der Wel-Loof