Commissies en groepen

Commissie van beheer “De Smidse”

Het beheer over De Smidse wordt namens de Kerkrentmeesters, onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad, gevoerd door de Smidse-commissie. In deze commissie is vertegenwoordigd een kerkrentmeester en zeven gemeenteleden.

Voorzitter
Mw. G. (Gerda) Hollebrandse – Bal

Secretaris
Dhr. R. (Ronald) Valstar

Penningmeester
Dhr. H. (Herman) van der Pol

Bestuursleden
Dhr. W.G. (Wim) de Bruijn
Dhr. G. (Gerard) Molenaar

Afgevaardigde kerkrentmeesters
Mw. N.M. (Nely) Alblas – Vis

Agenda
Dhr. W.G. (Wim) de Bruijn, bij verhindering mevr. G. (Gerda) Hollebrandse – Bal

ABN AMRO bank: NL18 ABNA 0482 2625 08
T.n.v.: Penningmeester De Smidse, Wateringen

Stichting “De kringloopwinkel”

Stichting Kringloopwinkel Wateringen en Kwintsheul
De Gorzen 5, Wateringen

Destijds is de Kringloopwinkel opgericht door de vijf kerken uit onze dorpen met als doelstelling het “verdiende” geld jaarlijks te verdelen over een aantal goede doelen. Het geld wordt verdiend door de verkoop van allerlei artikelen, die door mensen bij ons worden gebracht. De goede doelen worden jaarlijks uitgezocht door de kerken. Ook de diaconie van onze gemeente denkt daarin mee.
kringloopwinkel

Wat kunt u o.a. bij ons vinden:

  • aardewerk en porselein
  • glaswerk
  • speelgoed
  • puzzels
  • lampen
  • boeken
  • meubels

Het is zeker de moeite waard om eens te komen kijken en…. als u aan het opruimen bent en u wilt wat spulletjes wegdoen, denk dan eens aan ons!
Mede door uw bijdrage kunnen wij anderen helpen!

Bestuur
Dhr. A. Zuidgeest (voorzitter)
Dhr. P. Sekeris (secretaris)
Dhr. N. Duynisveld (lid) interim penningmeester
Dhr. P. van der Valk (lid)
Dhr. N. Duijvestijn adviseur/vervoer

Wij staan ingeschreven bij K.v.K. (S 146928) te Naaldwijk als Stichting Kringloopwinkel Wateringen- Kwintsheul
RSIN / fiscaal nummer 8032.42.165

Website: www.kringloopwateringenkwintsheul.nl

De winkel is geopend op de volgende dagen:
Woensdag: 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag: 11.00 tot 16.00 uur

Contactpersoon voor winkel
Mw. Anneke Scholtes
Tel: 06-38 48 91 36 op werkdagen tussen 10.00 uur en 18.00 uur.

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

Christelijke Basisschool De Gantel / Locatie De Mijlpaal
Laan van Wateringse Veld 925
2548 BR Den Haag
tel. 070-396 72 22
email: school@degantel.nl
Locatieleider: Mw. M. Struick

Directeur: Dhr. H.L. van Reine

CBS De Gantel ressorteert onder het bevoegd gezag van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Alle SCOH-scholen zijn bijzondere scholen en hebben als grondslag het Evangelie van Jezus Christus. De Gantel wil een open christelijke school zijn. Iedereen die deze identiteit respecteert is welkom. Door middel van bidden, zingen, vertellen van verhalen uit de bijbel en het vieren van christelijke feestdagen, probeert de school handvatten mee te geven, om de kinderen te leren omgaan met het leven en alle facetten die daarbij horen.

Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs Westland

Pieter van der Plasschool
Harry Hoekstraat 1, 2291 SK Wateringen
tel. 0174-29 23 03.

Directeur: Mw. Els Benen

Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Westland
Postbus 265
2670 AH Naaldwijk
Tel. 0174526950

Pieter van der Plas (1840-1903) was een tuinder, die zowel voor de Hervormde Gemeente als voor het Christelijk onderwijs van grote betekenis is geweest. Na als diaken en ouderling deel te hebben uitgemaakt van de Kerkenraad, werd hij in 1890 gekozen tot president-kerkvoogd, een functie die hij tot zijn overlijden op 4 februari 1903 zou uitoefenen. Daarnaast was Pieter van der Plas secretaris van de Unie “Een school met de Bijbel”. Van der Plas woonde aanvankelijk dicht bij de Korte Noordweg. Later vestigde hij zich aan het Dorpsplein, op de plaats waar zich nu het Guldehof bevindt. Na zijn overlijden bleek dat zijn bezittingen bestemd waren voor Kerk en school. De Diaconie ontving een bedrag van ƒ 5000,– voor de bouw van een kleuterschool, toen “bewaarschool” geheten. De kerkvoogdij liet hij een grote tuin na (ruim 2 ha), gelegen aan de Lange Wateringkade in Kwintsheul. De bouw van een lagere school werd mogelijk gemaakt door een legaat van ƒ 6000,–, terwijl de salarissen van het onderwijzend personeel betaald konden worden uit de opbrengst van een tuin aan de Wateringse Vaart in het Oosteinde.
Het lag voor de hand dat het schoolbestuur de naam van Pieter van der Plas aan de school verbond, als blijvende herinnering aan deze prominente Wateringer.

Beam- & Streamteam

In onze kerk maken we gebruik van beamers voor het projecteren van liederen en beelden tijdens de (ochtend)kerkdiensten en andere bijeenkomsten.
E-mail: beamer@plein5.nl

Door middel van een streaminstallatie die o.a.  is voorzien van 5 PTZ-camera’s worden alle kerkdiensten live uitgezonden en vastgelegd via www.kerkdienstgemist.nl en het Youtube-kanaal van de kerk https://www.youtube.com/@hervormdegemeentewateringe2177

U kunt het Streamteam bereiken door het sturen van een e-mail naar webmaster@plein5.nl

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)

De PCOB stelt zich ten doel de belangen van ouderen te behartigen. In de plaatselijke afdeling Wateringen/Kwintsheul betekent dit in hoofdzaak het houden van bijeenkomsten (soos) en het vertegenwoordigd zijn in overlegsituaties.

De afdeling Wateringen/Kwintsheul telt ca. 110 leden. De bijeenkomsten (soosmiddagen) worden 1x per 14 dagen, op dinsdag van 14.00 – 16.30 uur gehouden in De Smidse. In de maanden juni t/m augustus zijn er geen bijeenkomsten.

Voorzitter:
vacant

2e voorzitter:
Mw. J. (Janny) Thalens

Secretaris:
vacant

Penningmeester:
Dhr. J. (Jaap) van der Snoek

Bestuurslid en gastvrouw:
Mw. J. (Janny) Bakker – de Zoete

Voor vervoer kunt u bellen naar mw. J. (Janny) Bakker – de Zoete.

Vrijwilligersgroep Open Kerk

Ons mooie gebouw en de unieke historie willen we aan iedereen die het wil , laten zien en  vertellen.
Bedoeling is om passanten te ontvangen en actief maar niet dwingend een gesprekje aan te knopen, 
uitleg te geven over het gebouw en de inventaris, onze gemeente en het als men dat wenst het Christelijk geloof. Maar ook passanten die even alleen stil in de kerk willen zijn zijn welkom. 

De openingsuren zijn elke zaterdag van 14.00 tot 16.30 uur. Volgens rooster zijn er 3 of 4 vrijwilligers aanwezig in de kerk én een begeleider voor bezoek aan de toren. 

Nadere inlichtingen
Dhr. F.J.(Frans) Dieleman (coördinator)
E-mail: fjdieleman@gmail.com.

Woon- en zorgcentrum ‘De Ark’

Dit centrum is gelegen aan de Herenstraat 85, 2291 BD Wateringen, tel. 0174-29 36 47. Diverse van onze oudere leden hebben hier hun thuis.

De Zonnebloem

De nationale vereniging de Zonnebloem is één van de grootste welzijnsorganisaties van Nederland. Al meer dan 45 jaar zet zij zich in voor zieken, gehandicapten, hulpbehoevenden, ouderen en eenzamen. De Zonnebloem is een vereniging voor alle gezindten. Het belangrijkste werk is het bezoeken van de gasten; de persoonlijke aandacht. Naast het bezoekwerk worden er nog spellenmiddagen georganiseerd, dagtochten (in voor- en najaar) en een ontspanningsmiddag georganiseerd. Landelijk organiseert de Zonnebloem diverse vakantieweken.

Wateringen heeft een zeer actieve afdeling van de Zonnebloem met ruim 40 vrijwilligsters. Voor meer informatie over de Zonnebloem kunt u contact opnemen met:

Voorzitter
Dhr. T. van der Zwet

Secretaris
Mw. J. Mulder-van Essenberg

Open Doors

Open Doors is een beweging die opkomt voor vervolgde Christenen in de hele wereld. Op hun site www.opendoors.nl is er van alles over te lezen. Er zijn tientallen landen waar Christenen vervolgd worden. In Wateringen is er ook een groep mensen die zich inzet voor vervolgde Christenen. Dit doet men door eenmaal per maand op dinsdagochtend samen te komen in de voorzaal van de kerk.

Aanvang is 09.30 uur en men begint met een gebed, waarna er kaarten worden geschreven naar vervolgde Christenen in de gehele wereld. Iedereen die zich verbonden voelt met deze broeders en zusters, die vervolgd worden om hun geloof, is van harte welkom.

Nadere inlichtingen
Mw. M.J. (Marion) van der Plaat-Herrie, e-mail marionvdplaat@gmail.com.