Kerkdiensten

Soorten diensten

Kerkdiensten op zondag

De zondagse erediensten worden gehouden om 10.00 uur en 19.00 uur. Kinderen die de basisschool bezoeken zijn tijdens de dienst ’s morgens welkom in De Smidse waar kinderkerk wordt gehouden.

De kerkdiensten met de namen van de voorgangers worden in PLEIN*NIEUWS en in het Westlandse kerkblad ‘Samen’ vermeld.

Kerkdiensten op andere (bijzondere) dagen

Diensten op andere dagen zoals bijvoorbeeld de Goede Vrijdag, de Kerstnachtdienst, enz. worden eveneens in PLEIN*NIEUWS en in het Westlandse kerkblad ‘Samen’ vermeld.

 Biddag en dankstond voor gewas en arbeid

De jaarlijkse biddag wordt gehouden op de 2e woensdag in maart, terwijl de dankstond voor gewas en arbeid op de 1e woensdag in november wordt gehouden. Deze beide diensten beginnen om 19 uur en worden in PLEIN*NIEUWS en ‘Samen’ aangekondigd.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt in de regel drie keer per jaar gevierd in de ochtenddienst. Het gaat dan om een dienst in januari, in augustus en in november. Daarnaast wordt op Goede Vrijdag in de avonddienst het Heilig Avondmaal bediend.

Bovendien vindt er enkele keren in het jaar – ‘s middags om 14.30 uur – een viering van het Heilig Avondmaal plaats in Woon- en zorgcentrum “De Ark”, Herenstraat 85, 2291 BD Wateringen. Ook deze diensten worden in het maandblad PLEIN*NIEUWS en het weekblad ‘Samen’ aangekondigd.

Heilige Doop

De bediening van de Heilige Doop geschiedt enkele malen per jaar in de ochtenddienst.

Doopouders wordt verzocht tijdig contact op te nemen met de predikant of de scriba. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een doopgesprek met predikant en ouderling. De doopouders wordt verzocht hun trouwboekje naar het doopgesprek mee te nemen.

Huwelijksinzegeningen

Voor de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk in de kerk, wordt het bruidspaar verzocht tijdig contact op te nemen met de predikant of de scriba en de coördinator van de kosters mw. W.M. (Wilma) v.d. Lelij-Dekker.

Rouwdiensten

Voor een uitvaart vanuit de kerk dient contact opgenomen te worden met de predikant of de scriba en de coördinator van de kosters mw. W.M. (Wilma) v.d. Lelij-Dekker.

Gemeenschappelijke diensten

Enkele malen per jaar worden, samen met de Protestantse gemeente “De Lichtbron” te Wateringen gezamenlijke diensten gehouden, waarin de plaatselijke predikanten bij toerbeurt voorgaan. Deze diensten worden in Plein*Nieuws en in “Samen” aangekondigd.

Voor, tijdens en na

Bloemen en bloemengroet

De bloemengroet wordt verzorgd door een team van vrijwilligers. De bestemming van de bloemen wordt voorafgaand aan de dienst bepaald en voor de aanvang van de morgendienst afgekondigd. De ouderling van dienst draagt zorg voor het (doen) bezorgen van de bloemen. De kosten worden bestreden uit giften van gemeenteleden.

Oppasdienst

Tijdens de ochtenddiensten op zondag en tijdens kerkelijke feestdagen is er in de voorzaal van de kerk oppas voor jonge kinderen (tot 4 jaar). Er zijn elke keer 2 gemeenteleden aanwezig om met de kinderen te spelen en ze voor te lezen. De oppasdienst beschikt over een box, zodat ook de allerkleinsten veilig kunnen spelen. Vragen over de oppasdienst kunnen worden gesteld aan mw. W. (Wilma) Holtkamp-Velthoven.

Kerkdiensten live volgen via YouTube 

Kerkdiensten kunnen rechtstreeks of na afloop van de dienst worden gevolgd via het YouTube-kanaal van de kerk. Klik hiervoor op https://www.youtube.com/@hervormdegemeentewateringe2177 Ook worden de kerkdiensten uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Beamterteam

Het beamerteam zorgt er tijdens ochtenddiensten en zangdiensten voor dat de liedteksten en Bijbelteksten op de 4 grote schermen voor in de kerk te zien zijn. Voor degenen die een zangbundel of Bijbel tijdens de diensten willen gebruiken, is hiervoor eventueel achter in de kerk een exemplaar beschikbaar. Graag deze na de dienst weer terugleggen.

Kerkradio

Voor gemeenteleden die door ziekte of anderszins (tijdelijk) niet meer in staat zijn de kerk te bezoeken, zijn de kerkdiensten via de kerkradio rechtstreeks te volgen. Voor inlichtingen over de kerkradio en voor het melden van storingen kunt u zich wenden tot dhr. P. (Piet) van Raamsdonk, tel. 0174-292342