Beleidsplan en plaatselijke regelingen

Beleidsplan

Binnen de regels van de Protestantse Kerk is bepaald dat elke kerkelijke gemeente een beleidsplan samenstelt. Dit beleidsplan wordt telkens voor een periode van vier jaar vastgesteld. Voor de periode 2018 – 2021 heeft de kerkenraad, in samenspraak met de gemeente, eind december 2017 het beleidsplan vastgesteld.

Dit beleidsplan omvat een drietal aandachtspunten, te weten:

Ontmoeting met elkaar
Op dit moment vinden er al veel activiteiten/ontmoetingen plaats om naar elkaar om te zien. De inzet die onze predikant hierin verricht is bij velen bekend en wordt zeer gewaardeerd. Ook de inzet van onze ambtsdragers naar hen die met name pastorale aandacht behoeven is bijzonder hoog, maar zeker ook de inzet van veel gemeenteleden om naar elkaar om te zien is een onschatbaar waardevolle schakel in het gemeente-zijn.

Ondanks al deze inspanningen en ontmoetingen bereiken ons ook signalen dat niet iedereen die dit nodig heeft wordt bereikt. Veel mensen lijden onder eenzaamheid, te vaak blijkt dat gemeenteleden maar ook niet-gemeenteleden bijstand of hulp behoeven terwijl de noodzaak voor deze hulp of bijstand vaak niet bekend is. Nadere bezinning hierop is zeer wenselijk.

Communicatie
Hoe communiceren we onderling, naar gemeenteleden maar ook naar de directe wereld om ons heen. Een heel breed onderwerp dat al een aantal keren in de kerkenraad aan de orde is geweest. Moeten en kunnen we meer de technische hulpmiddelen inzetten om informatie te delen. Een bezinning op de vraag of ons maandblad Plein*Nieuws in de huidige opzet aan vernieuwing toe is zal hierin betrokken worden.

Toekomstverwachtingen Hervormde Gemeente
Als kerkenraad, maar zeker ook als gemeente, moeten wij anticiperen op de toekomst. Niet onze ogen daarvoor sluiten maar onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, ondanks een teruglopend aantal gemeenteleden, een levende Hervormde Gemeente zijn en te blijven, ook in de (nabije) toekomst.
In de beleidsperiode 2018 – 2021 zullen een aantal taakgroepen zich bezighouden met deze drie aandachtspunten. Taakgroepen die bestaan uit kerkenraadsleden en gemeenteleden. Deze werkwijze maakt het beleidsproces inspirerend, bespreekbaar en creëert daarmee ook draagvlak.

Voor nadere info en indien u een exemplaar van dit beleidsplan wenst dan kunt u contact opnemen met de scriba (scriba@plein5.nl)

 

Plaatselijke Regelingen

In de Kerkorde van de PKN is voorgeschreven dat elke gemeente een Plaatselijke Regeling kent, waarin is vastgelegd welke keuzes de gemeente heeft gemaakt rond belijden, sacramenten, kerkdiensten enzovoorts.

De Plaatselijke Regeling van de Hervormde gemeente te Wateringen is alweer enige jaren geleden vastgesteld. Tussentijd werd deze wel op sommige onderdelen geactualiseerd.

De ontwikkelingen in het kader van de toekomstvisie Kerk2025 -“terug naar de kern (basic)”- zullen tot gevolg hebben dat de kerkorde op meerdere onderdelen gewijzigd zal worden. Veel (praktische) onderwerpen zullen – meer dan voorheen – worden overgelaten aan de plaatselijke gemeenten. Na inwerkingtreding van de gewijzigde kerkorde, zullen ook de “Plaatselijke Regelingen” aangepast worden.