Beleidsplan en plaatselijke regelingen

Beleidsplan 2022-2026

Binnen de regels van de Protestantse Kerk is bepaald dat elke kerkelijke gemeente een beleidsplan samenstelt. Dit beleidsplan wordt telkens voor een periode van vier jaar vastgesteld. Voor de periode 2022-2026 heeft de kerkenraad, in samenspraak met de gemeente, eind 2021 het beleidsplan vastgesteld.

Er gebeurt heel veel in onze Hervormde gemeente met heel veel vrijwilligers. Prachtig werk en ook zeer gewaardeerd. Toch zijn wij van mening dat naast het “omzien naar elkaar” het ook goed is om met de gemeente op weg te gaan om de bron van ons geloof en het Evangelie dichter bij te halen, door met hulp van het zogenaamde Focustraject van de IZB, de komende beleidsperiode een proces van “revitalisatie” aan te gaan.
Gemeenteleden meer te betrekken bij wat ons ten diepste bezighoudt in ons geloof en natuurlijk ook in onze kerkgemeenschap. Bij dit alles willen wij nogmaals onderzoeken welke wijzen van “communiceren” in deze hedendaagse tijd het meest optimaal is tussen en met onze gemeenteleden. Ook signalen vanuit de gemeente zijn meegenomen bij het invullen van deze aandachtsvelden, maar zoals al eerder al is vermeld, de coronaperiode heeft het lastig gemaakt om optimaal als kerkgemeenschap te hebben kunnen functioneren gedurende de periode maart 2020 tot voorjaar 2022. Uitwisseling van (nieuwe) ideeën tussen gemeente en kerkenraad is daardoor beperkt gebleven. Het belangrijkste in die periode was het contact met thuiszittende gemeenteleden en waar en wanneer mogelijk weer verkondiging van het Woord.
Desalniettemin heeft de voorbereidende groep, na ruggespraak met de kerkenraad gekozen voor de volgende aandachtsvelden:

  •  Omzien naar elkaar
  •  Revitalisatie van de gemeente
  •  Communicatie.

Klik hier om het volledige beleidsplan te lezen. Voor nadere info kunt u contact opnemen met de scriba (scriba@plein5.nl)

Plaatselijke Regelingen

In de Kerkorde van de PKN is voorgeschreven dat elke gemeente een Plaatselijke Regeling kent, waarin is vastgelegd welke keuzes de gemeente heeft gemaakt rond belijden, sacramenten, kerkdiensten enzovoorts.

De Plaatselijke Regeling van de Hervormde gemeente te Wateringen is alweer enige jaren geleden vastgesteld. Tussentijd werd deze wel op sommige onderdelen geactualiseerd.

De ontwikkelingen in het kader van de toekomstvisie Kerk2025 -“terug naar de kern (basic)”- zullen tot gevolg hebben dat de kerkorde op meerdere onderdelen gewijzigd zal worden. Veel (praktische) onderwerpen zullen – meer dan voorheen – worden overgelaten aan de plaatselijke gemeenten. Na inwerkingtreding van de gewijzigde kerkorde, zullen ook de “Plaatselijke Regelingen” aangepast worden.