Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau is het administratieve centrum van onze gemeente en ressorteert onder het college van kerkrentmeesters. Hier komen berichten van o.m. verhuizingen, geboorte, huwelijk en overlijden binnen. Ook kan men hier terecht voor administratieve aangelegenheden met betrekking tot de ledenadministratie. 

Een goede administratie is een voorwaarde voor het optimaal kunnen functioneren van het kerkelijk werk. We zijn daarom ook mede afhankelijk van u als gemeenteleden om mutaties door te geven aan het kerkelijk bureau. De op onze gemeente betrekking hebbende mutaties worden door ons in de ledenadministratie verwerkt.

Op het Kerkelijk Bureau maken wij gebruik van het landelijke registratiesysteem (LRP) van de PKN. Ook de predikant en de ouderlingen maken voor hun pastorale taken gebruik van dit ledenregistratiesysteem.

Mutaties kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden doorgegeven.

Leden- en vrijwillige bijdrage administratie (kerkbalans)
Dhr. J. (Jan) Ditewig eveneens via kerkelijkbureau@plein5.nl of 06-51881065.

Voorbereiden jaarstukken college van kerkrentmeesters

Dhr. R. (Ronald) Valstar

Jaarverslag college van kerkrentmeesters
Dhr. T. (Teus) van der Plaat

Het postadres van het Kerkelijk Bureau is: Plein 5, 2291 CA Wateringen