Catechese

Ieder mens, jong of oud, leeft in zijn eigen wereld(je). Dat is dus een stukje van datgene wat wij “de wereld” noemen. Om in die wereld een plaats te krijgen of te behouden moet vaak veel geleerd en hard gewerkt worden.

“Wij willen toch een toekomst opbouwen voor ons en onze kinderen?”

Maar wat is nu eigenlijk wereld – mens- leven- toekomst? En wat is de zin van al ons zwoegen en bezig zijn? Wie daarover nadenkt, gaat vragen stellen: vanwaar- waarom – waartoe – waarheen?

Deze vragen verlangen een antwoord. Een echt antwoord. Eén van de eerste vragen is die naar de relatie tussen Schepper en schepping, dus de vraag naar de verticale lijn (van God naar de mens) en de horizontale lijn (tussen mensen onderling). Daarover gaat het ook met name in de Kerk.

De Bijbel, Woord van God voor schepsel en samenleving, kan niet begrepen worden zonder kennis van zaken. Die kennisoverdracht vindt plaats in de gezinnen en in de Kerk. 

Catechese (Grieks: catechesis, mondeling onderricht) is godsdienstonderwijs door de Kerk.

Hoe gaat het toe op de catechisatie? Waar houden wij ons daar mee bezig?

Kort gezegd: samen de bijbel lezen, spreken over de vormgeving van de Eredienst, oog krijgen voor de geschiedenis van de kerk, luisteren naar de belijdenisgeschriften en zodoende elkaar helpen “te leren geloven “.

Uiteindelijk gaat het bij dit alles, aan de hand van allerlei werkvormen, om het kennen van de Here God in Jezus Christus. De catechisaties beginnen in september en gaan door tot de week voor Pasen.

Om ieder op zijn of haar eigen niveau te bereiken, zijn er verschillende groepen.
De catechisaties worden gegeven van medio september tot Pasen op dinsdag,
in “De Smidse”.

 

  • 12-14 jaar, dinsdagavond van 16.30-17.15 uur (o.l.v. de Jeugdwerkers Gesina en Roeland)
  • 15-17 jaar, dinsdagavond van 19.00-19.45 uur (o.l.v. de Jeugdwerkers Gesina en Roeland)
  • Belijdeniscatechese, dinsdagavond vanaf 20.00 uur 

Doe je ook Belijdenis?

Belijdenis doen is “Ja zeggen op je Doop” wordt wel eens gezegd. Het is “Ja zeggen” tegen de HERE God zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis verwoordt. Zo gaan we op belijdeniscatechisatie intensief op weg om elkaar te inspireren tot een persoonlijke geloofskeuze.

De belijdeniscatechisatie wordt wekelijks gehouden op dinsdagavond vanaf 20.00 uur.