Diaconie

Diaconie is in essentie ‘er zijn voor de ander’. Dienstbaar zijn aan (groepen) mensen die dat nodig hebben, hulp bieden daar waar dat nodig en mogelijk is, met respect voor de eigen waarde van de hulpbehoevende medemens. Hulp die de naaste medemens versterkt en op eigen benen zet. Naasten, dichtbij en (heel) ver weg. In navolging van Christus onze Heer is het de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan deze diaconale opdracht die de hele kerkelijke gemeente aangaat.

Diaconaat
Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die, om wat voor reden dan ook, niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen: zieken, armen, ouderen, drop-outs. De armoedeproblematiek is in het diaconaat altijd belangrijk. Of het nu gaat om mensen dichtbij of ver weg, de kerk stelt zich tot taak om bijdragen te leveren aan het welzijn van de samenleving. Dit werk noemen we in de kerk (binnenlands) diaconaat of, in het geval van mensen ver weg, werelddiaconaat. Op landelijk niveau heeft de Protestantse Kerk in Nederland haar uitvoerende diaconale taken in binnen- en buitenland toevertrouwd aan Kerkinactie (www.kerkinactie.nl). Met name als het gaat over de armoedeproblematiek werkt de kerk samen met vele andere organisaties in Nederland die zich inzetten voor mensen die op of onder het bestaansminimum leven.

Werelddiaconaat
Solidair zijn met mensen die lijden onder onrecht, armoede en geweld, waar dan ook; dat is een taak waarvoor de kerk zich wil inzetten. Sinds augustus 2008 zijn de regionale organen van de Hervormde en de gereformeerde diaconieën gefuseerd tot één overkoepelende organisatie: Streekverband/De Tien. Deze organisatie houdt zich bezig met het werelddiaconaat en steunt een aantal projecten, o.a. de projecten van Wim v.d. Burgh in Kenia en die van de Eva Demayastichting in Malawi. Ook onze diaconie participeert daarin, zij het dat we door gebrek aan man/vrouwkracht niet alle vergaderingen kunnen bezoeken. Uiteraard ondersteunen wij ook de projecten van Kerkinactie.

Bijbelse grondslag
Onze diaconie wordt geïnspireerd voor woord en daad door Handelingen 2 vers 41-47. In dat Bijbelboek wordt voor het eerst vermeld hoe diakenen betrokken worden bij het beleid in de gemeente.

Het woord “Diakonos” is een Grieks woord dat “dienaar aan de tafel” betekent.
Dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste dingen van het werk van de diaconie: de zorg voor brood en wijn bij het heilig Avondmaal en het delen daarvan. Nog twee kernwoorden van de taak van de diaken zijn barmhartigheid en gerechtigheid. Daarom behoort volgens de bijbel, het omzien naar de vreemdeling, de wees en de weduwe en het verdelen van goede gaven aan hen die het nodig hebben ook bij de taken van de diaconie.
Daar wordt in onze gemeente op verschillende manieren uiting aan gegeven, bijvoorbeeld bij het verzorgen van fruitbakjes t.g.v. Dankdag en in het op een verantwoorde manier verdelen van de giften.

De diaconie denkt na over een nieuw beleid dat past in de tijd waarin we leven: er is overleg met andere gemeenten over het project Schuldhulpmaatje en er zijn contacten over het werk van de Voedselbank. 

Onze diaconie wordt geïnspireerd voor woord en daad door Handelingen 2 vers 41-47. In dat Bijbelboek wordt voor het eerst vermeld hoe diakenen betrokken worden bij het beleid in de gemeente.

Het woord “Diakonos” is een Grieks woord dat “dienaar aan de tafel” betekent.
Dat is eigenlijk ook een van de belangrijkste dingen van het werk van de diaconie: de zorg voor brood en wijn bij het heilig Avondmaal en het delen daarvan. Nog twee kernwoorden van de taak van de diaken zijn barmhartigheid en gerechtigheid. Daarom behoort volgens de bijbel, het omzien naar de vreemdeling, de wees en de weduwe en het verdelen van goede gaven aan hen die het nodig hebben ook bij de taken van de diaconie.
Daar wordt in onze gemeente op verschillende manieren uiting aan gegeven, bijvoorbeeld bij het verzorgen van fruitbakjes t.g.v. Dankdag en in het op een verantwoorde manier verdelen van de giften.

De diaconie denkt na over een nieuw beleid dat past in de tijd waarin we leven: er is overleg met andere gemeenten over het project Schuldhulpmaatje en er zijn contacten over het werk van de Voedselbank.

Aan de diakenen is, krachtens de Kerkorde, o.m. toevertrouwd:

de dienst der barmhartigheid jegens gemeente en wereld.
Dat houdt o.m. in:
aandacht voor zieken, senioren, hulpbehoevenden
aandacht en zorg voor hen die maatschappelijk in de verdrukking zijn geraakt
zorg voor verdrukten, vervolgden en verdrevenen, inzonderheid voor hen die lijden om der gerechtigheid wil, nabij en ver weg.
het geven van leiding bij het inzamelen van de gaven en het dienen aan de tafel des Heren.
het beheren van de diaconale gelden en goederen.

College van diakenen

De diakenen vormen binnen de kerkenraad het college van diakenen dat uit onderstaande leden bestaat.

Voorzitter
Dhr. M.H. (Henk) Mouthaan

Secretaris
Dhr. C. (Kees) de Joode

Penningmeester
Mw. M. (Miranda) Bennink

Lid
Dhr. D. (Daniël) Ros
Mw. M.J. (Marion) van der Plaat – Herrie

Emailadres diaconie: diaconie@plein5.nl

Het college van diakenen komt maandelijks in vergadering bijeen.
Daarnaast vindt 10x per jaar een vergadering plaats in streekverband “De Tien”.

Bankrekening diaconie

Rabobank: NL33 RABO 0368 1595 66
T.n.v.: Diaconie Hervormde Gemeente van Wateringen.

Op deze rekening kunnen bijdragen en giften voor de diaconie worden gestort.
Indien u een gift voor een specifiek doel wilt bestemmen, wilt u dat dan duidelijk vermelden.

Wat doen de diakenen?

 • ambtelijke vertegenwoordiging in de erediensten
 • collecteren en het afhandelen van de collecte na de dienst
 • organisatie en uitvoering van de viering van het heilig Avondmaal in de kerk en samen met de gereformeerde diaconie in De Ark
 • kiezen van de bestemming van de diaconale collecten en de afkondiging daarvan
 • jaarlijks een bestemming kiezen voor een bedrag dat ons beschikbaar gesteld is door de medewerkers van de Kringloopwinkel
 • hulp bieden aan mensen in acute nood
 • verzorgen van PR over diaconaal werk (gemeente diaconaal bewust maken)
 • deelname aan de kerkenraadsvergaderingen
 • het verzorgen van de kerkradio, samen met de kerkrentmeesters
 • meedenken met andere kerkgenootschappen, de burgerlijke gemeente en de moslimgemeenschap in het regionaal Platform Westland, opgericht om de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zo goed mogelijk uit te voeren
 • zorg dragen voor de bezittingen van de diaconie, die o.a. zijn verkregen uit erfenissen uit het verleden
 • deelname aan samenwerkingsverband Streekverband/De Tien
 • samen met de andere Westlandse PKN-gemeenten zorg dragen voor het organiseren van diensten voor de bewoners van het Westerhonk en het meedenken in de Contactraad
 • samen met een ouderling onze gemeente vertegenwoordigen in de classis Delft
 • ….en om dit alles op elkaar af te stemmen en te organiseren, vergaderen we regelmatig.

Het behoort ook tot de taak van de diaconie om de ouderen uit de gemeente te steunen en te bezoeken waar nodig. Dit werk wordt voor het grootste deel gedaan door de dames van de Hervormde Vrouwendienst (HVD). Zij bezoeken de mensen en organiseren een aantal keren per jaar een gezellige middag. Ook verzorgen zij i.s.m. de diaconieën van beide protestantse kerken het kerstfeest voor de senioren. Jaarlijks wordt met het bestuur van de HVD een vergadering belegd.

Hervormde Vrouwen Dienst (HVD)

Deze dienst werd in januari 1983 opgericht door mevrouw G. van ’t Ende – Visser, echtgenote van de toenmalige predikant.

De HVD heeft sindsdien een niet meer weg te denken plaats in onze gemeente verworven. De HVD heeft een ‘diaconale’ inslag, omdat de leden zich inzetten voor het regelmatig bezoeken van chronisch zieken en aan huis gebonden senioren.

Iedere HVD-ster heeft haar vaste adressen. Tevens wordt ieder gemeentelid van 80 jaar en ouder zo spoedig mogelijk, na een afspraak, na zijn of haar verjaardag bezocht en namens de gemeente gelukgewenst. De HVD verleent ook steun bij de jaarlijkse kerstviering in ‘De Kastanjehof’ in Kwintsheul en het rondbrengen van de kerstgroet van de Zondagsschool.

Eenmaal per jaar is er een gezellige middag voor de ouderen, de laatste jaren in  ‘De Smidse’.

Er zijn momenteel 13 bezoekdames.
Gemeenteleden die aan dit stuk kerkenwerk hun steentje willen bijdragen, kunnen zich melden bij de secretaris.

Op het gebied van vergaderen is de HVD niet veeleisend: ongeveer 5 x per jaar, in principe op een woensdagmiddag om 13.45 uur in “De Smidse”.

Het bestuur is per als volgt samengesteld:

Voorzitter
vacant

Secretaris
Mw. E.W.M. (Elly) Verkade – van Vliet

Penningmeester
Mw.  A.(Aly) de Joode – de Jong