Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeesters en diakenen.

Predikant
Ds. J. (Jan) Henzen

Ouderlingen
Mw. J.C.M. (Christine) Bosma
Dhr. A. (Alec) Hollebrandse
Mw. H. (Rika) van Westenbrugge-van der Zalm
Mw. E.L.J. (Esther) Wubben-van Ingen

Jeugdouderlingen
Dhr. W.M. (Marco) van der Gaag

Ouderlingen-Kerkrentmeesters
Voorzitter
Dhr. J.W. (Jan) de Heer

Secretaris / Algemeen Adjunct
mw. N.M. (Nely) Alblas-Vis (kerkrentmeester) (tevens lid van De Smidsecommissie)

Penningmeester
Dhr. T. (Teus) van der Plaat (ouderling-kerkrentmeester)

Bestuursleden
Bestuurslid dhr. J.C. (Jan) Torn (ouderling-kerkrentmeester)

Diakenen
Voorzitter
Dhr. M.H. (Henk) Mouthaan

Secretaris
Dhr. C. (Kees) de Joode

Penningmeester
Mw. M. (Miranda) Bennink

Lid
Dhr. D. (Daniël) Ros
Mw. M.J. (Marion) van der Plaat – Herrie

Moderamen
Het moderamen (het dagelijks bestuur) van de kerkenraad wordt gevormd door de preses, de assessor, de scriba, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken.

Preses
Ds. J. (Jan) Henzen

Assessor (2e voorzitter)
Dhr. J.W. (Jan) de Heer

Scriba 
Mw. J.C.M. (Christine) Bosma

Ouderling
Mw. H. van Westenbrugge-van der Zalm

Ouderling-kerkrentmeester
Dhr. J.C. (Jan) Torn

Diaken
Dhr. C. (Kees) de Joode

Wat doet de kerkenraad?

De kerkenraad draagt zorg voor:

  • de dienst des Woords en de bediening der Sacramenten
  • de pastorale zorg over de gemeente
  • het opzicht over de belijdenis en wandel van de leden der gemeente
  • het leiding geven aan de opbouw der gemeente en haar dienst in de wereld
  • de catechese en het afnemen van de belijdenis des geloofs
  • het jeugdwerk en de arbeid onder de jonge belijdende leden
  • het werk der zending
  • de arbeid onder hen die buiten het kerkelijk leven staan
  • het beroepen van de predikant
  • de overige zaken die naar de orde der Kerk behoren tot het arbeidsveld van de kerkenraad 

De kerkenraad vergadert 1x per maand, in de regel op de tweede maandagavond van de maand, met uitzondering van de maanden mei, juli, augustus en december. Verslagen van de kerkenraadsvergaderingen worden in Plein*Nieuws gepubliceerd.

Daarnaast zijn er consistorievergaderingen. Dit zijn vergaderingen van predikant en ouderlingen. Zij worden gehouden om elkaar toe te rusten tot de pastorale taak en het pastorale wel en wee van de gemeente te bespreken/delen. De vergaderingen worden eens per kwartaal gehouden. Het woord “consistorie” is afgeleid van het Latijnse woord “consistorium” (zaal).