Hervormde Gemeente Wateringen 

         (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdienst

Zondag 6 juni 2021
10.00 uur: Ds J. Henzen
(Even huisnummers)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds T. Wegman uit Zeist
Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Zondagmorgen 6 juni aanstaande hoop ik voor te gaan in de morgendienst. Nog in het licht van het Pinksterfeest hoop ik met u na te denken over de (uit)werking van de Heilige Geest in de Gemeente en in onze persoonlijke levens. Lezingen zijn mij nu nog niet bekend. Ik zie ernaar uit u en jullie in de kerk of via kerkradio of livestream te ontmoeten. Tot zondag!!

Zieken
Fijn om te kunnen melden dat mevrouw A. Baak-Pronk (Kruidenlaan) na haar opname in het ziekenhuis begin vorige week inderdaad thuis mocht komen. De schade aan het hart valt mee, nu is het een kwestie van opbouwen van conditie en vertrouwen in het eigen lichaam.

Overleden
Op donderdag 27 mei overleed op de leeftijd van 82 jaar mevrouw Elly Florina Abbo-van Engelenburg. Hoewel zij zich de laatste maanden niet echt fit voelde en zo af en toe het vermoeden uitsprak dat er misschien meer aan de hand was met haar gezondheid, kwam haar overlijden volstrekt onverwacht. Nog maar een kleine twee jaar geleden was zij vanuit de Elfguldensmijn verhuisd naar een ruim en licht appartement aan De Beemd. Het was een grote en emotionele stap voor Elly om het huis waarin ze vele jaren met haar man Piet gewoond had te verlaten, maar het was te groot en ook te bewerkelijk voor haar alleen. Wat ze meenam waren herinneringen aan de goede tijd met Piet en de dingen die ze samen ondernamen. Zijn overlijden, in maart 2015, was voor haar zeer ingrijpend, aan alles was duidelijk dat ze hem miste en dat er met zijn heengaan veel van de glans uit haar leven verdwenen was. Somber en verdrietig kon ze daardoor zijn, maar tegelijkertijd bleef ze niet bij de pakken neerzitten en pakte ze aan wat gebeuren moest. Bijgestaan door haar broer Henk en enkele vrienden en ook gemeenteleden was zij druk doende met onderhoud van huis en tuin en besteedde ze ook aandacht aan haar eigen wat broze gezondheid. Tot haar dood in de zomer van 2019, gaf hondje ‘Paris’ de afleiding, de liefde en ook de troost die ze bij mensen soms niet vinden kon, maar waar huisdieren zo bekend om kunnen staan. Dit alles had veel met Elly zelf te maken, die het moeilijk vond om zichzelf te geven en vanuit haar karakter en houding in eerste instantie wat afstandelijk bleef. Niet onvermeld wil ik laten het vele kerkenwerk dat ze, hoewel hier en daar wat afgebouwd, tot het laatst is blijven doen. In ‘mijn tijd’ was dat het secretariaat van HVD en PCOB, een functie die ze uiterst serieus uitvoerde, ook vanuit het besef dat het een stukje arbeid was in de wijngaard van de Heer. Op Hem vertrouwde ze en bij Hem vond ze moed en kracht om op en aan te pakken wat zich in haar leven aandiende. Op donderdag 3 juni namen we afscheid van haar in een (besloten) dienst in de Hervormde kerk aan Het Plein. We stonden stil bij woorden uit liederen die ze zelf voor deze dienst had aangegeven: ‘Vaste Rots van mijn behoud’ en ‘Mijn Jezus, ik houd van U’. Dit laatste met een menselijke liefde die kwetsbaar is en tekort schiet, maar waarin we onszelf mogen toevertrouwen aan Zijn liefde en genade. Hieraan gaven we Elly Florina dan ook over toen we haar lichaam ‘bijzetten’ in het graf op begraafplaats ‘Oud Eik en Duinen’ waarin we ruim zes jaar geleden ook Piet te rusten hadden gelegd.

Pleinpraat
Iedereen in Hoogmade en zeker in de Protestantse gemeente aldaar is ervan op de hoogte dat de gezondheid van mijn schoonmoeder broos en kwetsbaar is. Toen zij op Pinksterzondag na het bijwonen van de kerkdienst het kleine karakteristieke kerkje verliet, merkte een gemeentelid op dat ze er ‘witjes en niet gezond’ uitzag. Een opmerking die haar de rest van de dag onrustig ‘achtervolgde’. Toen ik dat later op de dag hoorde vroeg ik mij hardop af wat iemand ermee voor heeft om zo’n opmerking te maken en bovendien: of die persoon zich realiseert wat die paar woordjes veroorzaken kunnen. Als ik op huisbezoek vind dat iemand er ‘slecht’ uitziet, zal ik dat nooit zeggen. Andersom echter zal ik het niet voor me houden als mij opvalt dat iemand een gezonde uitstraling heeft: ‘U ziet er goed uit!’ Dat ook dit tot onbedoelde exegese (uitleg) kan leiden, merk ik als mensen zich verontschuldigen gaan en stamelen dat ze inderdaad nodig ‘aan de lijn moeten’. Aan u en jullie, mijn geliefde gemeenteleden, schrijf ik dan ook met nadruk: Als ik zeg dat u/jij er goed uitziet, dan bedoel ik dus: ‘gezond, sterk en vitaal’, dus niet ‘aan de zware kant’ of zo. Positief spreken over en met elkaar bouwt tenslotte de gemeente!!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Bijwonen van kerkdiensten in de maand juni 

De kerkenraad heeft besloten dat m.i.v. 6 juni a.s. de reguliere avonddiensten worden hervat.
Omdat avonddiensten over het algemeen minder druk worden bezocht, gelden er geen beperkingen zoals even- en oneven huisnummers of verplichte aanmelding vooraf.
Voor de het bijwonen van ochtenddiensten in juni zijn er geen wijzigingen. Er geldt dan nog steeds de regeling even- en oneven huisnummers tot een maximum van 40 bezoekers per ochtenddienst   (exclusief degenen die een taak hebben). Zodra verruiming van het aantal bezoekers mogelijk is, zal dat via onze website, het weekblad SAMEN en via de mail info@plein5.nl worden gecommuniceerd.

Voor de ochtenddiensten in juni geldt daarom het volgende:

Zondag 6 juni = even huisnummers

Zondag 13 juni = oneven huisnummers

Zondag 20 juni = even huisnummers

Zondag 27 juni = oneven huisnummers

In onze kerk gelden de corona basisregels en wordt er nog steeds niet gezongen tijdens de dienst. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.