Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 15 mei 2022
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. C. Haasnoot uit Lisse
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

In memoriam
In de nacht van donderdag 28 april jl.  overleed op de leeftijd van 93 jaar mevrouw Johanna (Hannie) van Dam-Vellekoop. Zij woonde aan de Harry Hoekstraat. Hoewel haar gezondheid het laatste jaar achteruit ging, kwam haar overlijden toch nog onverwacht. De dag ervoor kreeg ik van zoon Mario een telefoontje, waarin hij me vertelde dat zijn moeder ernstig ziek was en dat zij naar mij gevraagd had. Toen ik er was, was het duidelijk dat ze één ding van me verlangde: Dat ik met haar een gebed uitsprak. En dat deed ik, net als bij haar man Jan aan zijn sterfbed, ruim zeven jaar geleden. Bijzonder dat zijn ziekte toen zowel hem als haar dichter bij God had gebracht en dat geloof en kerk weer een grotere rol gingen spelen. Zo volgde Hannie de laatste jaren de diensten via de kerkradio en vond ze het fijn als ik haar opzocht om met haar te praten en ons gesprek (vaak ook op haar verzoek) te besluiten met een gebed. Bezoekjes waarin ze veel vertelde over vroeger, dat ze als negende van in totaal dertien kinderen werd geboren in tuindersgezin Vellekoop in Honselersdijk en een goede band had met haar vader, dat ze trouwde met Jan en dat ze de eerste jaren ‘tuinden’ aan de Noordweg in Wateringen, maar later een autobedrijf in Monster begonnen. Uit het huwelijk werden een dochter en een zoon geboren en later kwamen er twee kleinkinderen. Maar niet alleen over het verleden praatte ze, ook over de actualiteit had ze het graag en wist ze veel en had daarin ook een duidelijke mening. Wat dat laatste betreft zei Hannie zonder er doekjes om te winden wat ze dacht, wel eerlijk, maar niet iedereen kon haar soms best wel ‘scherpe’ woorden waarderen. De laatste paar jaar trof ik Hannie af en toe somber en wat ‘klagerig’ aan en zei ze dat ze door de beperkingen door Corona de deur bijna niet meer uitkwam en eigenlijk niets meer had om naar uit te zien. Wat ze ook moeilijk vond was dat veel naaste familieleden wegvielen en daarmee ook soms dierbare contacten. Toen ze in de nacht van donderdag 28 april overleed was zij de ‘volgende’ en in onze beleving vond ze het ook goed. In een dankdienst voor haar leven op woensdag 4 mei gedachten we haar als een sterke, zelfbewuste, maar ook zorgzame en lieve vrouw en vertrouwden we haar toe aan de liefde en trouw van haar Schepper. In aansluiting vond de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats van Wateringen. Dat Johanna van Dam-Vellekoop rusten mag in Gods vrede. 


Overige berichten

(Gedeeltelijke) hervatting werkzaamheden dominee Henzen
Dominee Henzen heeft enige tijd geleden vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden binnen de gemeente neergelegd. De kerkenraad is verheugd en dankbaar u te kunnen melden dat de dominee gaandeweg weer (een deel van) zijn werkzaamheden oppakt. Dominee B. Schoone uit Poeldijk verleent, waar nodig en in overleg met dominee Henzen, nog bijstand in het (crisis)pastoraat.

Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard één van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl  

Pastoraat
Mevrouw  Riek van der Gaag verblijft nog in het ziekenhuis. Zij wacht op een (tijdelijk) plekje  in een verzorgingshuis. De heer Joop Sep mocht na een verblijf van 2,5 weken in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum woensdag 11 mei jl. weer naar huis.

Een lied ter bemoediging: (tekst door ds. Sytze de Vries)

God zal met je meegaan
als licht in je ogen,
als lamp voor je voet,
als hand op je hoofd,
en arm om je schouder,
als baken bij ontij en verte die wenkt,
als groet op je lippen en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat!

(Dit is de laatste bijdrage van Christine Bosma, ds. Henzen neemt het volgende week weer over).

Uitnodiging gemeenteberaad woensdag, 1 juni 2022
De kerkenraad nodigt u uit om op woensdag 1 juni a.s. aanwezig te zijn op het Gemeenteberaad van onze gemeente. Dit beraad vindt plaats in onze kerk en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er een kopje koffie/thee voor u klaar.

Wij willen u die avond informeren en horen over :  

  • Het vervolg van de ontwikkelingen rondom de Smidse 
  • Nadere informatie rondom het Focustraject van de IZB in aanwezigheid van dominee Dick Wolters

en na de pauze 

  • Stand van zaken m.b.t. de verkenning tussen de Lichtbron en onze gemeente. Als begeleider van de stuurgroep zal ook de heer Dick van Dijk aanwezig zijn

Er staan belangrijke zaken gepland voor deze avond dus hopen we dat velen van u op onze uitnodiging ingaan! Mogen we ook op u/jou rekenen?
Wij hopen op een goede ontmoeting met elkaar die avond.

Namens de kerkenraad, Jan Ditewig, scriba a.i.

Inzage jaarrekening 2021 van het College van Diakenen
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de jaarrekening 2021 van het College van Diakenen voor u ter inzage in de week van 16 tot en met 22 mei a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van dit college, Hans Slagboom.

50 jaar OPEN ARK – Woensdag 18 mei a.s. om 19.00 uur in de kapel van de Ark
In mei 1972 werd het eerste oecumenische avondgebed Open Ark gehouden in de kapel van het toen nieuwe bejaardenhuis De Ark. Het doel en de opzet zijn na  50 jaar nog steeds dezelfde: maandelijks een moment van stilte en bezinning toegankelijk voor iedereen, bewoners van de Ark en geïnteresseerden uit het dorp.
In al die jaren hebben pastores en leden van de 5 kerken in Wateringen en Kwintsheul zich ingezet om het oecumenisch avondgebed vorm en inhoud te geven.
Helaas heeft het door de coronamaatregelen 2 jaar stil gelegen.
In de loop van de laatste jaren is de situatie in de Ark gewijzigd. Van bejaardenhuis is ‘De Ark’ nu een verzorgings- en verpleeghuis geworden waar bewoners 24 uurs zorg krijgen. Bewoners zijn niet meer in staat zelfstandig naar het oecumenisch avondgebed in de kapel te komen. Daarmee gaat het doel en de opzet van het oecumenisch avondgebed teloor. Bovendien wordt de kapel thans verhuurd aan uitvaartverzorging Lupine.

Op
woensdag 18 mei a.s. om 19.00 uur willen wij na 50 jaar nog 1x  bij elkaar komen in de kapel van Woonzorgcentrum De Ark, Herenstraat 85 te Wateringen, om dit mooie initiatief van de gezamenlijke kerken in Wateringen en Kwintsheul te vieren en daarmee 50 jaar oecumenisch avondgebed Open Ark af te sluiten.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Weet u van harte welkom!

Namens de Werkgroep Open Ark;
Marja Schild, voorzitter, tel.0174-295150
Huib van Namen (secretaris), De Frankenthaler 25, 2291 JA Wateringen, tel.0174-294398.
Nely Alblas 

Oproep voor deelname aan gelegenheidskoor op Hemelvaardag 26 mei a.s.
Voor 26 mei a.s. zoeken wij deelnemers aan een gelegenheidskoor dat wil optreden op Hemelvaartsdag tijdens de ochtenddienst bij de Lichtbron. 
Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven bij Jan de Heer of door je naam in te vullen op de intekenlijst in de hal van de Pleinkerk De vraag naar deelnemers staat ook uit bij de Lichtbron. Oefentijdstippen en verdere voorbereiding volgen later.
Uw reactie graag via Email: secretaris.krm@plein5.nl  of tel: 06 53707516. 

Fietstocht Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, dat is dit jaar op 26 mei, is onze jaarlijkse fietstocht weer gepland. Deze kan nu, als het weer mee zit, dit jaar gelukkig weer doorgaan. We gaan gezamenlijk met de Lichtbron op pad.
We starten vanuit de voorzaal van de Herv. Kerk.  Om 10.30 uur is er koffie en rond 11.15 uur vertrekken we. Lunchpakketje en drinken moet je zelf meenemen. Je hoeft je niet op te geven, maar we hopen op een hoge opkomst.
Voor meer informatie kun je terecht bij Its en Wilma van der Lely 06-54994550 of 06-48626591

Open Doors Wateringen
Wilt u met ons voor de vervolgde Christenen bidden?  Kom dan op dinsdag 31 mei naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben. Aanvang half 10 in de voorzaal.  

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn 

Verhuur Pleinkerk aan geloofsgroep ‘De Ontmoeting’
Enige tijd geleden kreeg de kerkenraad via ons gemeentelid Jan van der Lely het verzoek om ruimte ter beschikking te stellen aan de geloofsgroep ‘De Ontmoeting’. De groep van ca 25 personen, met een aantal kinderen, wordt geleid door een voorganger uit de USA die de diensten leidt in het Nederlands . De doelgroep zijn vooral mensen van Surinaamse afkomst, echter iedereen is welkom. De prediking ligt in lijn met onze geloofsbeleving; alleen de liturgie is anders en men zingt uit opwekking via een soundblaster.
Men huurde reeds jaren een zaal in een kerk in Den Haag, maar deze is recent verkocht en men moest op zoek naar een andere ruimte. Na rijp beraad en het bijwonen van hun paasdienst op 17 april , die in de Smidse werd gehouden,  heeft de kerkenraad in de vergadering van 25 april unaniem besloten voor een proefperiode van 2 maanden.   Met ingang van 1 mei j.l. werd de kerk, op huurbasis, ter beschikking gesteld. Er is voor de kerk gekozen mede in verband met het feit dat de verwarming in de kerk ‘s winters aan blijft staan vanwege de avonddiensten. Men heeft toegezegd om op vrijdagochtend mee te helpen, met onze eigen ploeg, met het schoonmaken van de kerk.  De PKN adviseert beleidsmatig medegebruik van kerken voor migrantengroepen, hetgeen ook al jaren gebeurt in de Lichtbron.

De dienst vangt aan om 13.30 uur met een inloop vanaf 13.00 uur en duurt ca 1 uur. In principe is iedereen uitgenodigd een dienst bij te wonen en sommige gemeenteleden hebben reeds aangegeven dat te zullen doen.

Op 1 juni is er een gemeenteavond
waarop onze leden verder hun ervaringen kunnen delen. Als de proefperiode is afgelopen en er zijn geen grote problemen, dan  kunnen we eventueel een meer definitief huurcontract afsluiten.  

Westland geeft Warmte
Het ‘Diaconaal Platform Westland’ is samen met sociale partners en de Gemeente Westland het fonds ‘Westland geeft Warmte’ gestart. Het beoogt hetzelfde doel als ’s-Gravenzande Geeft Gas, maar dan voor het hele Westland.Westland geeft Warmte’ wil de energiecompensatie die alle huishoudens via een belastingvoordeel ontvangen, herverdelen. Op die manier komt het geld bij de huishoudens terecht die het hardst getroffen worden door de gestegen energieprijzen. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet des Here!”

Kunt u iets of alles missen van uw energiecompensatie?  Doneer dan via www.westlandgeeftwarmte.nl Binnenkort ook met een QR-code en via i-Deal. De actie gaat officieel per 1 mei a.s. van start.
Er wordt hard gewerkt aan een folder voor zowel gevers als vragers. 

We brengen dit initiatief graag onder uw aandacht.  

Diaconaal Platform Westland

Collectes 

Problemen met contant geld
Het wordt voor de kerken steeds lastiger om het contante geld van de collectes bij de banken te storten. Daarom sommen we hieronder  mogelijkheden op voor alternatieve collecte-betalingen:

Collectebonnen:
Iedere zaterdagmiddag tijdens ‘Open Kerk’ kunt u van 14.00 – 16.30 uur in de kerk collectebonnen kopen. Een velletje gele bonnen kost 10 euro (50 cent per bon) en een velletje groene bonnen kost 20 euro (1 euro per bon).
Als u niet in de gelegenheid bent de collectebonnen te kopen op zaterdagmiddag, dan kunt u ze ook bestellen door geld over te maken op de rekening voor de collectebonnen NL78 RABO 0373 7322 79 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wateringen. Vermeld bij de overboeking hoeveel vellen gele en/of hoeveel vellen groene bonnen u bestelt. Als u het geld hebt overgemaakt dan kunt u dit melden bij koster Wilma v.d. Lelij die u de bonnen zal verstrekken.

Bankoverschrijving
Collectegelden kunt U ook eenmalig of periodiek overschrijven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. 

Givt-app
U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

HGW Pleinkerk-app
In de HGW pleinkerk-app, die u kunt downloaden op uw telefoon (Apple en Android), zijn mogelijkheden opgenomen om digitaal te collecteren. Als u in de app klikt op ‘Geven’ verschijnen er vier collectemogelijkheden, t.w.  1 = voor ‘diaconie’,  2 = voor ‘kerkrentmeesters’,  3 = voor ‘Zending’ en 4 = voor ‘kerkje’ (= onderhoud/reparatie van het kerkgebouw).
U kunt via deze collecte-app op uw smartphone een willekeurig bedrag inzetten, b.v. € 10. Bij ‘Geven’ geeft u dan bij voorbeeld aan: € 1 voor de diaconie, € 1 voor de kerkrentmeesters, 50 cent voor de zending en 50 cent voor het kerkje. Dan wordt er in totaal € 3 van uw inzet afgeschreven en heeft u nog € 7 over voor de collectes in de volgende dienst(en).

Doordat er, ook bij het boodschappen doen, nog maar weinig met contant geld wordt betaald, kunt u nu dus ook zo (zonder contant geld) voor een langere periode het collectegeld vastleggen. De kosten voor het vastleggen van het inzetbedrag zijn, onafhankelijk van het bedrag, 29 cent per keer. Dus veel goedkoper dan bij GIVT. 

Fiscaal voordeel
Door van bovenstaande collecte-mogelijkheden gebruik te maken, gelden uw bankafschriften als bewijs en kunt U het totale jaarbedrag (ook uw kerkelijke bijdrage) invullen als ‘giften’ bij uw belastingaangifte.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Teus van der Plaat (Penningmeester HGW)