Hervormde Gemeente Wateringen 

          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 18 juli 2021
10.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds  H.E.J. v.d. Laan (emeritus te Gouda)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Zondag 25 juli 2021
10.00 uur: Ds D. Verboom uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds  J. Quist uit Scheveningen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 18 juli hoop ik voor te gaan in de morgendienst, voor mij de laatste dienst in uw midden voor onze vakantie. Ik ben van plan stil te staan bij de Brief aan de Romeinen (13: 8-14), een gedeelte dat ik regelmatig ook als Gebodslezing lees. Ik zie ernaar uit u en jullie ‘onder het Woord’ te ontmoeten!! In de avonddienst hoopt ds H.E.J. van der Laan (emeritus te Gouda) ons voor te gaan. Ook deze dienst van harte aanbevolen!

Zieken
Hoewel mij geen ziekenhuisopnames bekend zijn, breng ik de zieken thuis onder uw aandacht: Gemeenteleden die behandelingen ondergaan, op uitslagen van onderzoek wachten of herstellende zijn. Ook denk ik aan hen die verpleegd worden of revalideren in een verpleeghuis. Daarnaast ook zij die onlangs dierbaren verloren zijn of bezorgd zijn over een ziek familielid. Wilt u hen in uw persoonlijk gebed gedenken en/of misschien eens een kaartje sturen als blijk van meeleven en dat we haar/hem niet vergeten.

Vakantie
Op maandag 19 juli begint mijn zomervakantie en daarmee breekt een periode aan van vooral met andere dingen bezig zijn dan met het werk. Natuurlijk laat dat laatste me nooit helemaal los, je bent tenslotte ook dominee in je vakantie en bij het wel en wee in mijn gemeente blijf ik (met meer afstand weliswaar) betrokken. Toch fijn om even los te laten en erop te vertrouwen dat God zijn Gemeente vast houdt en voor haar zorgt. Op maandag 23 augustus hoop ik weer te beginnen. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba, de heer J. Ditewig.

Pleinpraat
Als dan zomaar opeens het internet ‘eruit ligt’ en je enkele dagen niet meer ‘surfen’, ‘mailen’ en telefoneren kan, dan blijkt maar weer hoe afhankelijk we met z’n allen zijn geworden van deze techniek. Berichten over ‘hackers’ die doelbewust netwerken van bedrijven en overheidsinstellingen platleggen drukken ons met de neus op onze kwetsbaarheid in deze. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als de water- en energievoorziening het plotseling begeeft….. En nee, zo erg was het in de pastorie allemaal niet, maar lastig dus wel, zeker voor Linda die geen internetabonnement op haar mobiel heeft en dus thuis ook niet meer kon ‘appen’. Van de nood maakte zij echter een deugd door halverwege vorige week voor te stellen samen bij McD uit eten te gaan. Met gratis onbeperkt ‘Wi-Fi’ hebben we daar een kostelijke avond doorgebracht met eindeloos internetgenot, waarin alle achterstanden weggewerkt werden en we ‘helemaal b(l)ij’ weer huiswaarts konden gaan.

Tenslotte
U en jullie allen van harte een goede vakantietijd toegewenst. We hopen elkaar, gezond en uitgerust, eind augustus weer te ontmoeten!

J. Henzen

Overige berichten

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen
In kerkdiensten kan 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de diensten bij kunnen wonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig.
In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft ventilatie een belangrijk punt van aandacht. Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.