Hervormde Gemeente Wateringen

  (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld-DH)

 

 


Kerkdiensten in De Smidse

Zondag 23 juni 2024
10.00 uur: Ds. P. van der Ende uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

19.00 uur: Mw. ds. J. Veenhof uit Den Haag (Jeugddienst m.m.v. koor ‘Dedicated’)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben


Bij de diensten

Zondagmorgen gaat dominee Van der Ende voor, hij is al vaker bij ons geweest en de trouwe kerkgangers kennen hem inmiddels.
Zondagavond ook een bekend gezicht, het is dan een jeugddienst en daarin gaat voor mw. dominee J. Veenhof. We kennen haar allemaal nog goed, zij is predikant van “De Lichtbron” geweest. In deze dienst wordt medewerking verleend door koor “Dedicated”.
Om 17.30 uur is er een maaltijd voor de jeugd. Maak hier gebruik van! Het is mooi om gezamenlijk de maaltijd te nuttigen en daarna met elkaar de dienst te bezoeken.  Je kunt je hiervoor opgeven bij Gesina.
Allen van harte welkom!


Berichten van ds. Bart Schoone

De ouderling
Mijn kerkelijke “carriére” begon ik als bezoekbroeder – samen met de ouderling op huisbezoek. Als je dat de nodige jaren had gedaan, bestond de kans dat je op ‘een tweetal’ werd geplaatst en zelf tot ouderling werd gekozen. Ik werd ouderling in een grote nieuwbouwwijk in Bleiswijk. Veel nieuwe inwoners uit Den Haag en Rotterdam hadden daar een nieuwbouwwoning gekocht. Bij een eerste bezoek namens de hervormde kerk bleek dat velen niet eens wisten dat ze ingeschreven stonden als lidmaat van de hervormde kerk. Tijdens deze huisbezoeken werden dan vooral vragen gesteld welke plaatselijke sportverenigingen er zoal waren. En dan waren er ook nog de kerkenraadsvergaderingen, gehouden in een niet zo’n grote zaal en er werd gerookt. Je kwam thuis als een gerookte paling en als eerste nam je een douche. Wel, zo is het nu gelukkig niet meer. Ik heb veel bewondering voor degene die het ambt van ouderling wil bekleden. In de nodige gemeenten zie ik dat het aantal vacatures voor ouderling alsmaar groter wordt. Soms denk ik wel eens: het verschijnsel ouderling is een uitstervend beroep. Maar bedenk: zoals het vroeger ging, zoals zojuist beschreven, zo gaat het niet meer. Ook in de HGW hebben we mensen nodig die willen meedenken en meesturen.
Ouderling-zijn; het kost je wat, maar je krijgt er veel meer voor terug. Van harte aanbevolen!

Pastoraat
Ik had zojuist opgeschreven dat, zoals vorige week al werd vermeld, de heer Hans Groenewegen in “Huize Westhoff” verblijft. Maar ik krijg nu net een telefoontje van Hans (dat is dan vrijdag 14 juni) dat hij weer opgenomen is in het Reinier de Graaf gasthuis in Delft in verband met benauwdheidsverschijnselen. Het houdt maar niet op met Hans!!
De heer Arie van der Gaag heeft na een herseninfarct enkele dagen in het Reinier de Graaf gasthuis gelegen. Hij heeft nog wel te kampen met enige uitvalsverschijnselen o.a. in de rechterarm, maar met behulp van oefeningen wordt gehoopt dat dit zich enigszins herstellen zal. Zijn vrouw Willy is in afwachting van een hernia-operatie. Heftige tijden in huize Van der Gaag. We leven mee met genoemde en niet-genoemde zieken.

Huwelijksjubileum
Op 29 juni hopen de heer en mevrouw Kiewiet-Hollaar, Het Tolland 12, 2291 VS, te gedenken dat zij 65 jaar getrouwd zijn. Wij willen dit echtpaar van harte feliciteren met dit bijzondere huwelijksjubileum.

Ten slotte
Tenslotte weer een hartelijke groet en mocht iemand mij kunnen vertellen wanneer de ‘echte’ zomer begint, dan verneem ik dat graag.

U allen weer een goede week toegewenst.           .

Bart Schoone


Overige berichten

Deelname mini-symposium – over de kerk in de samenleving
Op vrijdag 14 juni j.l. heeft de Classis Zuid-Holland Zuid een mini-symposium georganiseerd over de rol van een krimpende kerk in een veranderende samenleving. Dit leverde een boeiende middag op in de prachtige Pelgrimsvaderskerk in Rotterdam West, een ruimte voor gesprek en ontmoeting.
Er waren daar 2 sprekers te weten Jos Wienen – burgemeester van Haarlem en de classispredikant dr. Gerrit van Meieren.  Nu veel gemeenten kleiner worden, wordt steeds vaker de vraag naar vitaliteit gesteld. Gediscussieerd is over hoe blijven we een levende geloofsgemeenschap en welk bevrijdend potentieel schuilt daarin voor de plaatselijke gemeente.  Veel ideeën zijn uitgewisseld over toegevoegde waarde van de kerk in een dynamische samenleving, zoals het vinden van troost, voorbeeld geven voor een moreel kompas, omzien naar de naasten (minder “ik”- meer “wij”), daadwerkelijk een luisterend oor hebben in de wereld voor mensen die dat nodig hebben, dankbaar zijn voor de schepping en het besef fatsoenlijk om te gaan met de aarde, het vinden van rust (in een wereld vol lawaai). Ook het thema “open kerk” zijn kwam aan de orde – het evangelie is er immers voor iedereen! – een prachtige boodschap die we iedere dag weer kunnen uiten en delen in de maatschappij.  Ook kwam het thema naar voren jezelf kwetsbaar te durven opstellen en zo open te staan voor feedback uit de samenleving. Op een goede manier je kwetsbaar op te stellen is geen teken van zwakte maar juist van sterkte…
Het is niet onmogelijk dat dit symposium volgend jaar een vervolg krijgt, ik hoop van wel!
Naast alle verbouwings-perikelen die we als Pleinkerk nu meemaken – is het ook belangrijk geestelijk weer nieuwe impulsen te krijgen, deelname aan dit symposium heeft mij weer extra energie en inspiratie gegeven. Het is mooi je voor de kerk en de gemeente te kunnen inzetten.
Kortom – geweldig deze middag, voor herhaling vatbaar.  

Groet van Jan de Heer 

Psalm 121 vers 2 en 4 – een Psalm van vertrouwen 

Hij is, al treft u ’t felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’;
De HEER, ’t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Agenda 23 t/m 30 juni  

  • Zondag 23 juni; 17.30 uur gezamenlijk de maaltijd nuttigen voor de jeugddienst. In de Smidse. Opgeven bij Gesina. 
  • Woensdag 26 juni; 9.30 uur tot 11.30 uur vrouwen kring, info bij Gesina.

Heeft u een activiteit die niet in de kerkapp staat maar die u wel genoemd wil hebben in dit blad, dan kunt u deze doorgeven aan de scriba, email; scriba@plein5.nl

Ten slotte
U allen een hartelijke groet,

Christine Bosma, scriba