Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 26 november 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Herdenking overledenen) m.m.v. zanger Klaas Aantjes
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

19.00 uur: Ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 26 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw gedenken we in de morgendienst dan de overledenen. In de dienst zoeken we troost en woorden van hoop in twee Bijbellezingen: 2 Koningen 6 (:8-17) en Matteüs 11 (:2-5). Aan de dienst hoopt ‘bariton’ Klaas Aantjes een klassiek vocale bijdrage te leveren. Komt u/jij ook als teken van meeleven met allen die komen in rouw en verdriet?
In de avonddienst hopen we in ds. H. Mast (emeritus te Ter Heijde aan Zee) een bekende en graag gehoorde (en geziene!) gastvoorganger te verwelkomen.

Zieken
Mevrouw C. Keijzer-van der Plas (Uithofslaan te ’s-Gravenhage) heeft enkele weken geleden in het LUMC een zeer zware operatie ondergaan. Nadat Ien vanwege een complicatie opnieuw onder het mes moest, lijkt het nu de goede kant op te gaan. We wensen haar van harte Gods ontfermende en liefdevolle nabijheid toe. De heer J.W.R. Sep (Generaal Spoorlaan te Rijswijk) is thuis na een ziekenhuisopname en een periode van aansterking in ‘Westhoff’. Hoewel Joop zelf blij en dankbaar is weer thuis te zijn, is zijn gezondheid broos en heeft hij duidelijk een (het zoveelste…) jasje uit gedaan. Ook dank aan allen die zich zo liefdevol over Joop ontfermen en altijd voor hem klaar staan. Mij bereikte onlangs via-via het bericht dat mevrouw L. van den Berg-Storm (Ambachtsweg) in het ziekenhuis in Delft verblijft. Wat de reden van haar opname is, is mij verder niet bekend. We wensen Lenie van harte beterschap en Gods zegen toe.

Overleden
Op de vroege morgen van donderdag 9 november overleed op de leeftijd van 83 jaar mevrouw Neeltje Alida Groen, zij woonde aan de Kerklaan. Hoewel Nel al enkele jaren tobde met haar gezondheid en hierin vele ‘ups en downs’ kende, kwam haar overlijden toch nog onverwacht. Aanvankelijk wilde zij vanwege een geconstateerde hevige longontsteking beslist niet naar het ziekenhuis, maar toenemende benauwdheid liet haar geen andere keuze. In het Haga Ziekenhuis konden de artsen de door een bacterie opgelopen schade niet herstellen, zodat haar toestand zienderogen achteruit ging en zij tenslotte overleed. Er kwam een einde aan een leven dat niet altijd gemakkelijk is geweest. Van jongs af aan was het hard werken als enige dochter in het gezin en dan vervolgens ook nog in het bedrijf. Ze wist van aanpakken en kon met liefde zorgen, maar ze voelde zich in dit alles door haar ouders vaak niet gewaardeerd. Op het gebied van relaties was het verdrietig dat de jongeman uit Rijswijk van wie ze zielsveel hield en met wie ze trouwen zou, overleed. Relaties die volgden waren niet gelukkig, wat haar vertrouwen in de mens in het algemeen en mannen in het bijzonder voorgoed beschadigde. In 2017 verhuisde Nel, na het plotselinge overlijden van broer Joop, vanuit Zuid-Limburg naar Wateringen, waar ze niet alleen terugkeerde naar haar geboorteplaats, maar ook naar haar geboorteplek. Hier heeft ze nog goede jaren gehad, niet in de laatste plaats omdat ze in ‘vriend Jan’ een maatje (reeds bekend van vroeger) had gevonden die voor haar door het vuur ging en haar met zorg omringde, zodat het voor haar mogelijk was om, ondanks een gestage achteruitgang van haar ogen, thuis te blijven wonen. Op donderdag 16 november namen we afscheid van Nel in een dienst in besloten kring in de kerk aan Het Plein. We lazen in verband met haar oogaandoening uit 2 Koningen 6 en Matteüs 11 over God die de ogen van mensen kan openen voor ‘Zijn werkelijkheid’ en Jezus die blinden geneest. Ik besloot de overdenking met de woorden: “Een blik op Gods werkelijkheid wat zou dat geweldig zijn”. Een blik op Gods werkelijk, wat gunnen we dat ook Neeltje Alida Groen: dat ze vorige week donderdag in de vroege morgen stervend zicht kreeg op de levende Jezus, de uit de doden opgestane Heer. Open mijn ogen opdat ik U zien kan…… Dan is alles goed en het vertrouwen voor eeuwig.

Namen overledenen
Zoals onder het kopje ‘Bij de diensten’ reeds vermeld, staan we in de morgendienst van aanstaande zondag stil bij de eindigheid van het bestaan in het licht van Gods belofte. Na de verkondiging gedenken we hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We noemen de namen van: 

DANIEL GELEIJNS, 16 november 2022, 87 jaar,

ISAÄK ROTTEVEEL, 29 november 2022, 92 jaar, 

JAAPJE ARIA VAN DER WEL-VAN DER SAR, 5 december 2022, 85 jaar, 

FRANCINA VAN VELDEN-VAN GEEST, 12 januari 2023, 92 jaar, 

MARIA BAKKER-DIJKHUIZEN, 23 maart, 87 jaar, 

TJITSKE ELIZABETH TORN-SCHOUTEN, 17 mei, 69 jaar, 

PETRONELLA DIRKZWAGER-JONGEJAN, 14 augustus, 86 jaar, 

JANNETJE BAKKER-DE ZOETE, 12 september, 91 jaar, 

LEENDERT VAN DER HEDEN, 20 september, 86 jaar, 

CATHARINA JOHANNA DE ROODE-BEIJLEVELD, 23 oktober, 78 jaar, 

NEELTJE ALIDA GROEN, 9 november, 83 jaar

Dat de Here God de nabestaanden liefdevol en troostend nabij zal zijn.

Pleinpraat
Wat gaat de tijd toch snel! De ene week na de ander vliegt voorbij en met de komst van Sinterklaas naderen de kerstdagen- en diensten ook met rasse schreden en zijn de voorbereidingen in volle gang. Mooi hoe het Sinterklaasfeest in ons gezin door kleinzoon Jesse weer een heel andere dynamiek heeft gekregen, een dynamiek die doet denken aan de tijd dat onze kinderen klein waren. De spanning op zijn gezichtje als hij op televisie Sint en Piet ontwaart, maar natuurlijk ook de pakjes met het vrolijke veelkleurige papier die her en der al in het huis in Groot-Ammers te zien zijn. Mooie tijd zo, maar wat gaat het allemaal snel…… .

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Inzage begroting 2024 van de Diaconie
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting 2024 van de Diaconie voor u ter inzage in de week van 4 t/m 11 december a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de diaconaal rentmeester, Miranda Bennink.


Open Doors Wateringen
Christenen in de grensregio tussen Niger en Burkina Faso hebben regelmatig te lijden onder geweld van jihadistische groeperingen. In Niger zijn sinds de zomer verschillende kerken gesloten en gelovigen op de vlucht geslagen.
Het christelijk geloof is nu verboden in diverse regio’s in Niger die onder jihadistische controle staan. In juli zijn Nigerese christenen huis en haard ontvlucht door de opmars van verschillende jihadistische groeperingen. Die bestaan vooral uit Fulani-militanten die gelieerd zijn aan de Islamitische Staat Grotere Sahara (ISGS).
Niger staat op plaats 28 in de Ranglijst Christenvervolging. Onder de 26 miljoen inwoners zijn circa 65.000 christenen. Open Doors helpt deze christenen onder meer door trainingen om geestelijk weerbaar en voorbereid te zijn op vervolging.
Wilt u voor deze en andere vervolgde Christenen bidden, komt dan op dinsdag 28 november om 9.30 uur naar de voorzaal van de Pleinkerk. Samen bidden we dan voor de vervolgde Christenen en ook voor gemeenteleden die dat nodig hebben. Iedereen is van harte welkom.

Namens de werkgroep,
Marion van de Plaat en Jan de Bruijn