Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 31 oktober 2021 (Hervormingsdag)
10.00 uur: Ds J. Henzen (Bediening Heilig Avondmaal)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds A. Christ uit Katwijk aan Zee (Zangdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Woensdag 3 november 2021 (Dankdienst)
19.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 31 oktober aanstaande (Hervormingsdag) komen we samen rond Woord en sacrament van het Heilig Avondmaal. Een gelegenheid bij uitstek om met elkaar stil te staan bij de invloed van de Reformatie op denken over- en vieren van het zo mooie en waardevolle sacrament. Ik hoop op- en zie ernaar uit u en jullie te ontmoeten onder Woord en Sacrament.

In de avonddienst mogen we dan vervolgens in ds. A. Christ (emeritus uit Katwijk Zee) een gastvoorganger verwelkomen. Traditioneel op een Avondmaalszondag is dit een zangdienst. Van harte aanbevolen!!

Zieken
De heer I. Rotteveel (Dorpersdreef te ’s-Gravenhage) is enkele weken geleden met een herseninfarct in het ziekenhuis opgenomen. Omdat hij snel herstelde, mocht hij enkele dagen later weer naar huis terugkeren. De oorzaak werd gevonden in een verstopte halsslagader. Als het goed is, is de verstopping afgelopen maandag door de plaatsing van een stent verholpen. We hopen dat de ingreep geslaagd is en wensen meneer Rotteveel een voorspoedig herstel en Gods zegen toe. De heer M. van der Gaag (‘Wijndaelercentrum’, voorheen Kerklaan) is vorige week zodanig ten val gekomen dat hij met spoed naar het Haga-ziekenhuis is gebracht. Opnieuw heeft zijn hoofd schade opgelopen en in hoeverre hij hiervan zal herstellen is nog onduidelijk. We wensen Rien en Klazien veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Mevrouw N.A. van der Marel-de Geus (Peterseliestraat) wordt sinds enkele weken verzorgd in verpleeghuis ‘Nolenshage’ (Monseigneur Nolenslaan 22 te ’s-Gravenhage). Door rust moeten de verschillende rughernia’s (en de daarmee samenhangende hevige pijn) herstellen. We hopen en wensen Nel van harte toe dat mettertijd de hevige pijnen tot het verleden zullen behoren, zodat ze naar huis kan terugkeren.

Overleden
Op dinsdag 12 oktober overleed op de leeftijd van 94 jaar mevrouw Antje (Annie) Otten-van Dop, zij is enkele jaren geleden verhuisd van het Arkpaviljoen naar De Ark. Annie is geboren in Rijswijk en valt niet los te zien van tweelingzus Wil met wie ze levenslang verbonden is gebleven. Getrouwd met twee broers en allebei woonachtig in Wateringen ondernamen ze veel met elkaar. Annie is altijd kinderloos gebleven, terwijl haar zus vijf kinderen kreeg. Hoewel Annie ook een grote kinderwens had, is ze nooit jaloers geweest op haar zus en zei ze met regelmaat dat de kinderen en kleinkinderen van Wil ook ‘een soort van’ haar kinderen en kleinkinderen waren. Prachtig om te zien hoe ze op elkaar leken, allebei klein van stuk ook, maar hoe ze ook allebei iets heel ‘eigens’ hadden. Zo was de inrichting van de woonkamer van Annie klassiek, terwijl Wil er een moderne smaak op nahield. Ook in de kleding was dat zo, waar Annie zich in wat rustige kleuren hulde, was en is Wil meer van de fellere kleurschakeringen. Waar ze dan weer wat meer in op elkaar leken was hun gevoel voor humor (waarin Annie dan weer wat ondeugend was) en de manier waarop ze met emotionele dingen om gingen. Kwamen bijvoorbeeld hun mannen ter sprake, dan waren er tranen vanwege het gemis, maar zomaar opeens werd dan weer gelachen om een anekdote die één van de twee te binnen schoot. Ook leken ze op elkaar in de beleving van hun geloof. Het bestaan van God was voor hun vanzelfsprekend, ze waren ervan overtuigd dat Hij hun leven leidde en dat Hij ze op zijn tijd naar huis roepen zou. Annie zei dat de laatste jaren regelmatig toen ze steeds meer met haar gezondheid tobben ging en het er af en toe op leek dat het niet lang meer zou duren. Steeds krabbelde ze weer op en zat ze zomaar onverwacht weer op haar stoel alsof er niets gebeurd was. Als ik haar dan bezocht wees ze lachend met haar vinger omhoog en zei ze: “Hij wil me nog niet hebben!” Enkele weken geleden leek het opnieuw zo te gaan. Annie was erg ziek, er was afscheid van haar genomen en ze was gereed en bereid om heen te gaan. Dat ze enkele dagen later weer opknapte en zelfs weer naar de grote zaal van De Ark ging, bleek een opleving. Op de avond van dinsdag 12 oktober riep de Here haar toch echt naar huis en kwam er niet alleen een einde aan haar leven, maar ook aan de levenslange aardse verbondenheid met haar zus. Volgens haar wens namen we op woensdagmorgen 20 oktober in kleine kring afscheid van haar in de kerk aan Het Plein. Een korte dienst, maar desalniettemin indrukwekkend en vol dankbaarheid over het feit dat haar zo’n mooi en lang leven was gegeven. Dat Annie rusten mag in Gods vrede en dat haar zus Wil de kracht en de moed krijgen mag om ‘gehalveerd’ haar levensweg te gaan in de richting die haar Here haar wijst.

Pleinpraat
Twee keer per jaar ga ik met mijn twee jongere broers uit eten bij ‘de Chinees’ in Leiderdorp waar we, toen onze ouders nog leefden en er iets te vieren was, zo af en toe kwamen. Nostalgisch Chinezen dus eigenlijk, zoals we vorige woensdagavond ook weer deden. Altijd weer fijn om elkaar te ontmoeten, niet alleen om te delen in elkaars wederwaardigheden, maar vooral om herinneringen aan ‘de tijd dat we nog jong waren’ op te halen. Dit laatste helemaal als we na het eten een wandeling door het oude dorp maken en dan steevast het ouderlijk huis, onze ‘lagere school’ en oma’s flatje aandoen. En dan steeds weer tegen elkaar zeggen dat er aan de ene kant veel veranderd is, maar dat veel toch ook nog wel hetzelfde is gebleven. ‘Weet je nog….?’ Thuis gekomen vraagt Linda dan altijd of het gezellig geweest is en of ik nog wat nieuws te vertellen heb. Wat dat laatste betreft is dat bijna nooit het geval, altijd eigenlijk ‘ouwe koek’, maar het was, zoals elke keer opnieuw, reuze gezellig!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Presentatie van de uitkomsten van de vragenlijsten FocusScan
Op donderdag 28 oktober a.s. zullen de resultaten van de onlangs onder de gemeenteleden gehouden enquête worden gepresenteerd. Ook gaan we aan de hand van enkele stellingen in gesprek over de uitkomsten. En natuurlijk willen we graag uw verhalen horen achter de scores. De IZB maakt van het onderzoek en de besprekingen tijdens de gemeenteavond een rapport dat later in de kerkenraad zal worden besproken.
De heer Wout Koelewijn van de IZB zal ons informeren over de resultaten van de ingevulde vragenlijsten en de avond verder leiden.

U bent vanaf half acht welkom voor een kopje koffie / thee en de presentatie begint om 8 uur. Plaats van ontmoeting is de kerkzaal. Als kerkenraad zijn wij ook benieuwd naar de uitkomsten! Graag tot donderdag, de 28ste oktober.

Namens de kerkenraad,
Jan Ditewig

Inzage jaarrekening 2020 van het College van Diakenen
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de jaarrekening 2020 van het College van Diakenen voor u ter inzage in de week van 1 tot en met 6 november. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van dit college, Hans Slagboom.

Corona en de wijziging met betrekking tot de 1,5 meter maatregel
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dat ‘alles weer kan’ betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Laten wij met elkaar trachten dit advies ook in onze kerk de ruimte te geven en met wijsheid de maatregel toepassen.

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Open Doors Wateringen
Wilt u ook meedoen met de Open Doors werkgroep Wateringen? Kom dan op dinsdag 30 november 2021 om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan voor vervolgde Christenen, maar ook voor onze gemeenteleden die dat nodig hebben!  

Namens de Werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.