Hervormde Gemeente Wateringen 

       (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 3 oktober 2021 (Israël zondag)
10.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds H.M. Habekotté uit Vlaardingen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 3 oktober aanstaande is het Israëlzondag. We herinneren elkaar op deze zondag in het bijzonder aan onze verbondenheid met ‘land en volk’. Dit niet op grond van onze eigen keuze of gevoel, maar doordat de Here dit volk in Abram heeft verkoren. Ik ben van plan om deze zondag stil te staan bij Nehemia 8, waar Israël God middels de ‘Wet van Mozes’ voor het eerst hoort spreken. Wat is de reactie op dit spreken van de Vader? “Er wordt massaal gehuild” lezen we. Centraal staat het 11e vers: “Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.” Ik nodig eenieder van harte uit voor deze feestelijke dienst. Tot zondag!!

In de avonddienst hopen we ds H.M. Habekotté uit Vlaardingen (voorheen Maasdijk) te verwelkomen. Een goede en gezegende dienst toegewenst.

Zieken
“Annie is opgestaan!” Woorden die ik uitsprak toen ik mevrouw A. Otten-van Dop (De Ark) vorige week donderdag opzocht en haar niet stervend in bed aantrof, maar springlevend op de stoel. “Hij wil me boven nog niet hebben!” zei ze met een brede lach. Hoewel ze bereid was en is om heen te gaan, vindt ze het (‘zeker ook voor tweelingzus Wil’) fijn om nog even door te mogen. De heer W.A.C. Groenewegen (Schadeken te Leidschendam) mocht halverwege vorige week thuis komen uit het ziekenhuis. We hopen dat een geplaatste sonde nieuwe storingen in het hartritme zal voorkomen. De heer C.F. Bouwman (Wethouder Brederodelaan te Rijswijk) mocht ik onlangs thuis bezoeken. Hoewel Kees na een fikse operatie en een lange opname weer wat op krachten moet komen, ziet hij er goed uit en zijn er hoopvolle berichten, waarvoor dankbaarheid.

Pleinpraat
Ik wist toch zeker dat de uitvaartplechtigheid in de aula van ‘Haagse Duinen’ om 14 uur zou beginnen. Toen ik om 12.15 uur nog even vluchtig de rouwkaart bekeek ontdekte ik tot mijn grote schrik dat de aanvangstijd 13.00 uur was….!! Dat betekende even paniek, toen razendsnel douchen, aankleden, preek uitprinten, spullen bij elkaar pakken en met de auto (in plaats van op de fiets….) naar ‘Haagse Duinen’. Ouderling Rika was duidelijk opgelucht toen ze me 10 minuten voor tijd zag naderen en dat helemaal toen ik haar vertelde dat het niet veel gescheeld had of ik was een uur te laat geweest. Ik moest eraan denken hoe mijn vader ooit in een rouwdienst in Leiden voor moest gaan, maar met zijn fiets op de verkeerde begraafplaats stond….. . Hoewel de overledene wel begraven is, was het toen toch echt zonder inbreng van mijn vader…..

Tenslotte
Een hartelijke groet uit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Corona en de wijziging met betrekking tot de 1,5 meter maatregel
Vanwege de wijziging van de 1,5 meter maatregel vanaf 25 september j.l. volgt hierna het bericht van de landelijke kerken waaronder de PKN:
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is vanaf zaterdag 25 september veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.
Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invullen dat het past bij de situatie in hun gemeente.

Tot zover het advies vanuit de landelijke kerken. Laten wij met elkaar trachten bovenstaand advies ook in onze kerk de ruimte te geven en met wijsheid de nieuwe maatregel toepassen.

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Geheime Kerkdienst in onze Kerk
Op zondag 10 oktober om 19.00 uur wordt er in de pleinkerk in Wateringen een bijzondere kerkdienst gehouden. In samenwerking met Open Doors wordt getracht in onze kerk een geheime dienst  te imiteren.  (Vervolgde Christenen maken een dienst n.l. heel anders mee als ze in het geheim bij elkaar komen.) Een medewerker van Open Doors is zelf vaak in landen geweest waar Christenen worden vervolgd en zal ons, vanuit eigen ervaringen, hierover het e.e.a. vertellen en video’s vertonen. De  dienst zal niet gestreamd worden in verband met de beveiliging van de medewerker en ook zijn/haar naam zal niet worden gepubliceerd.
De dienst zal hoofdzakelijk in het donker/schemer plaatsvinden en het orgel zal niet spelen. We gaan met elkaar ‘fluisterzingen’. Er mag niet hard gesproken worden tijdens de binnenkomst; tijdens de dienst zal er ook gebeden worden voor de vervolgde Christenen. Ds Henzen zal de dienst openen en afsluiten. De verdere invulling is in handen van Open Doors en er wordt in de dienst een collecte voor Open Doors gehouden. 

We hopen op een grote opkomst, iedereen is van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid met de spreker na te praten en is er een boekentafel met Open Doors literatuur. 

Namens de werkgroep Open Doors,
Marion van der Plaat  en Jan de Bruijn 

Open Doors Wateringen
Op dinsdag 26 oktober houden we weer een fysieke gebedsbijeenkomst in de voorzaal van onze kerk. Hier bidden we dan voor de vervolgde Christenen, maar ook voor de mensen uit onze eigen gemeente.
Aanvang 09.30 uur,  iedereen is welkom.

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.