Hervormde Gemeente Wateringen 

       (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 


 

 

Kerkdiensten

Zondag 7 november 2021
10.00 uur: Ds J. Henzen (Oogstdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds L. den Breejen uit Delft
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 7 november aanstaande is het (na de Dankdienst op woensdagavond 3 november) de Oogstdienst. Thema is ‘Delen uit dankbaarheid’. Schriftlezing (onder voorbehoud) is 2 Korintiërs 9: 6-15). Fijn dat de diaconie weer zorgt voor de fruitbakjes. Ik hoop dat velen van u/jullie weer bereid zijn deze rond te brengen naar de verschillende adressen in en om Wateringen. Graag tot zondag!!

In de avonddienst hopen we ds. L. den Breejen uit Delft te verwelkomen. Een bekende en graag geziene/gehoorde gastpredikant in onze gemeente. Ook deze dienst van harte aanbevolen.

Zieken
Mevrouw W.A. de Jong-Schouten (Schependreef te ’s-Gravenhage) heeft deze week een ingreep aan enkele buikslagaders ondergaan. We hopen van harte dat de stents geplaatst zijn en dat ze de bloedvaten open zullen houden. We wensen Miep veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. In tegenstelling tot wat ik eerder berichtte heeft de heer I. Rotteveel (Dorpersdreef te ’s-Gravenhage) geen ingreep aan de halsslagader ondergaan. De artsen proberen eerst met medicatie de verstopping op te lossen. We wensen Sjaak veel sterkte en Gods zegen toe. De heer M. van der Gaag (‘Wijndaelercentrum’, voorheen Kerklaan) is inmiddels weer naar het verpleeghuis teruggekeerd. Toen ik hem daar vorige week vrijdag bezocht hadden we een fijne ontmoeting. We hopen en bidden dat het herstel doorzetten zal. Mevrouw N.A. van der Marel-de Geus (Peterseliestraat) verblijft nog in verpleeghuis ‘Nolenshage’ (Monseigneur Nolenslaan 22 te ’s-Gravenhage). Door rust moeten de verschillende rughernia’s (en de daarmee samenhangende hevige pijn) herstellen.

Pleinpraat
Hoe kijkt de gemeente naar zichzelf? Wat gaat goed, waar liggen zorgen en wat kan beter? Vorige week donderdagavond werd deze vraag beantwoord. Of beter gezegd: Toen werd openbaar wat de gemeenteleden op diverse vragen hadden geantwoord over hoe zij de ‘staat’ vinden van onze plaatselijke Hervormde kerk. Zo’n onderzoek wordt, heel toepasselijk, een scan genoemd. Het was een mooie avond met hier en daar kritische noten, maar toch ook veel saamhorigheid. Fijn dat we ons over het algemeen thuis voelen bij elkaar en dat door een heel aantal mensen de kracht van het geloof en de bemoedigende aanwezigheid van de Here Jezus wordt ervaren, ook in prediking en liturgie. Zorg die we allemaal met elkaar delen is het geringe meeleven van gezinnen met (jonge en oudere) kinderen. Wat zou het prachtig zijn als zij de weg naar de kerk(dienst) en betrokkenheid bij de gemeente weer vinden. Een zorg en een verlangen waarvan we ons bewust zijn dat in de eerste plaats God Zelf hierin zal moeten en kunnen voorzien. Dat deze zorg en dit verlangen een onderwerp in onze gebeden zal zijn.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Corona en de wijziging met betrekking tot de 1,5 meter maatregel
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dat ‘alles weer kan’ betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Laten wij met elkaar trachten dit advies ook in onze kerk de ruimte te geven en met wijsheid de maatregel toepassen.

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Open Doors Wateringen
Wilt u ook meedoen met de ‘Open Doors werkgroep Wateringen’? Kom dan op dinsdag 30 november 2021 om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan voor vervolgde Christenen, maar ook voor onze gemeenteleden die dat nodig hebben!  

Namens de Werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.