Hervormde Gemeente Wateringen 

          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdienst

Zondag 11 juli 2021
10.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds  G. van Velzen uit De Lier
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Op zondag 11 juli hebben we een bijzondere dienst. De kinderen krijgen speciaal aandacht, Corbulo zingt en we nemen afscheid van ouderling Martijn Bos. Thema van de dienst: FEEST……!! Ik hoop u en jullie aanstaande zondagmorgen te ontmoeten in de kerk of via de livestream.

In memoriam
Op donderdag 1 juli overleed op de leeftijd van 88 jaar mevrouw Annigje (Annie) Roest-van der Graaf (Willem III Straat te Wateringen). Hoewel zij het laatste jaar op het gebied van haar gezondheid al veel had ingeleverd, kwam haar overlijden nog vrij onverwacht. Geboren en getogen in Den Haag, verhuisde ze na haar huwelijk met Wim naar Wateringen, waar ze maar liefst bijna 65 jaar in hetzelfde huis hebben gewoond. Wat hebben zij het dorp zien veranderen van een tuindersgemeenschap naar een verstedelijkt dorp met in de kern daarvan als ‘vaste rots’ de mooie Hervormde kerk. Hoewel Annie en Wim zich niet altijd helemaal thuis voelden bij de soms wat ‘stevige’ confessionele prediking, zijn zij altijd trouwe en meelevende gemeenteleden geweest met een groot hart voor de gemeente. Terwijl Wim ruim twaalf jaar diaken is geweest, sloeg Annie haar vleugels uit in de richting van de oecumene, waar ze altijd zocht niet naar wat scheiding-, maar naar wat verbinding bracht. Zo heb ik haar ook leren kennen als een lieve, belangstellende en intelligente vrouw met een groot beoordelingsvermogen. Ze kreeg samen met Wim een dochter en drie zonen, terwijl er ook twee pleegdochters in het gezin werden opgenomen. Dat Annie rond 2009 vanwege een hardnekkige bacteriële infectie in het ziekenhuis moest worden opgenomen en vervolgens enige tijd moest revalideren in een verpleeghuis, heeft haar algemene gezondheid geen goed gedaan. In haar eigen woorden is ze daarna nooit meer ‘de oude’ geweest. De laatste jaren kwamen er problemen vooral op het gebied van het lopen en een (zoveelste) val, eind september vorig jaar, waardoor ze een been brak, betekende na een ziekenhuisopname en een operatie een maandenlange revalidatie. Uiteindelijk genas de breuk niet en viel in april het besluit om haar naar huis te laten terugkeren om daar met aanpassingen en hulp weer bij haar man in hun eigen huis en vertrouwde omgeving te zijn. Jammer dat het uiteindelijk maar twee maanden heeft mogen duren, maar mooi dat Annie dit nog heeft meegemaakt, er ook duidelijk van genoot en uiteindelijk ook thuis heeft mogen overlijden. De dankdienst voor haar leven op donderdag 8 juli in de ‘eigen’ Pleinkerk werd geleid door zoon Aad, predikant in een wijkgemeente in Leeuwarden. In aansluiting op de dienst werd Annie begraven op de Algemene Begraafplaats alhier. We wensen Wim, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods troostende nabijheid bij het verlies van hun vrouw, moeder en oma. Dat Annigje rusten mag in Zijn vrede.

Pleinpraat
Omdat er vorige week vrijdagavond nogal wat hulpdiensten langskwamen, vroeg ik mij af wat er aan de hand zou zijn. Onze Tim zag op zijn telefoon dat er een auto te water was geraakt aan de Dorpskade. Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit belangstelling zijn we samen op de fiets gesprongen om te gaan kijken. Toen we op de plaats des onheils arriveerden zagen we hoe een kleine blauwe auto met de neus in de richting van de oever in het water dobberde. Niet zo’n handige plek om je auto te parkeren…! Aan de ladder en het geopende portierraam te zien was de drenkeling inmiddels alweer op het droge en was het al met al nog goed afgelopen. Wel jammer van de auto natuurlijk, want zo’n wasbeurt overleeft ie meestal niet.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen
Vanaf zondag 27 juni kan in kerkdiensten 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de diensten bij kunnen wonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig.
In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft ventilatie een belangrijk punt van aandacht. Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Opheffing christelijk gemengd zangkoor ‘Cantilene’
Door de corona is het ledenbestand zodanig gereduceerd dat repetities en uitvoeringen niet meer mogelijk zijn. Aanwas van nieuwe leden blijft uit. Daardoor heeft het bestuur, recentelijk, een ALV gehouden. Besloten is, met pijn in het hart, om Cantilene op te heffen.

Aad van Krevelen. (Secretaris)

 Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.