Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 10 april 2022 (Zevende Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds. L. den Breejen uit Delft
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. G. van Velzen uit De Lier
Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Afwezigheid ds. J. Henzen

Dominee Henzen heeft vanwege gezondheidsredenen zijn werk tijdelijk neergelegd. We zijn bijzonder dankbaar dat dominee B. Schoone uit Poeldijk bereid is gevonden bijstand te verlenen in het (crisis)pastoraat. Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard een van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl


Zieken

Dhr. Hans Groenewegen ligt nog in het Westeinde-ziekenhuis. Hij krijgt allerlei onderzoeken. De artsen weten nog niet goed waar zijn klachten vandaan komen.
Mevr. Petra Mouthaan is geopereerd, zij heeft een nieuwe knie.  We wensen Petra sterkte en een voorspoedig herstel toe.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken:

Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Met vriendelijke groet,
Christine Bosma


Overige berichten

Paasontbijt 2022
Nadat er twee jaar door Corona geen Paasontbijt kon plaatsvinden, kunnen we het dit jaar weer organiseren.
Eerste Paasdag 17 april a.s. in De Smidse. Aanvang 08.00 uur.
Graag nodigen wij u uit om het paasfeest samen te beginnen met dit ontbijt.
U kunt zich opgeven door middel van de inschrijflijst die u enkele weken vooraf onder de toren aantreft of bij David Sijrier, e-mail:  sijrier@gmail.com of Truus Nugteren, tel. 0174-293932

Open Doors Wateringen
Wilt u bidden voor mensen die het moeilijk hebben, kom dan op dinsdag 26 april a.s. om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk aan het Plein. We bidden dan ook voor mensen uit onze eigen gemeente die het nodig hebben.

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 


Collecten (voor elk wat wils)

Collectegelden kunnen eenmalig of periodiek worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen.

U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

Digitaal via HGW pleinkerk-app:
In de kerkapp. ‘HGW Peinkerk’, die u kunt downloaden op uw telefoon (Apple en Android) zijn mogelijkheden opgenomen tot digitaal collecteren. Als u in de app. klikt op ‘Geven’ dan verschijnen er 4 collectemogelijkheden;  1e collecte – Diaconie, 2e collecte – Kerkrentmeesters,  3e collecte – Zending,  4e collecte – kerkje.
Via uw betaalapp. op uw smartphone kunt u een willekeurig tegoed nemen. Bijvoorbeeld 10 euro. Bij de collecten geeft u dan bijv. 1 euro aan Diaconie, 1 euro aan kerkrentmeesters, 50 cent aan de Zending en 50 cent voor het kerkje. Dan wordt er 3 euro van uw tegoed afgeschreven en heeft u nog 7 euro over voor de volgende collecten.
De kosten voor het aanmaken van een tegoed zijn onafhankelijk van het bedrag slechts 29 cent. Dus veel goedkoper dan via de GIVT-app.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Teus van der Plaat,
Penningmeester HGW