Afdrukken E-mailadres

Kerkdiensten

Vrijdag 2 april 2021 (Goede Vrijdag)

10.00 uur: Ds. J. Henzen (Heilig Avondmaal)

Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. J. Henzen (Heilig Avondmaal)

Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Zondag 4 april 2021 (Eerste Paasdag)

10.00 uur: Ds. J. Henzen

Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. J. Henzen

Dienstdoende ouderling: Dhr. Teus van der Plaat

Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Goede Vrijdag

Op vrijdag 2 april, de dag dat we het lijden en sterven van Jezus gedenken, komen we samen rond het sacrament van het Heilig Avondmaal. Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen is er een morgen- en een avonddienst. De morgendienst (aanvang 10 uur) zal eenvoudig zijn en, naast het Avondmaal, bestaan uit enkele lezingen en melodieën van bekende en vertrouwde ‘lijdensliederen’. In de avonddienst (aanvang 19.00 uur) zal er ook een korte preek zijn.

Pasen

Op zondag 4 april, de dag dat we vieren dat Jezus opstond uit de dood, zijn er eveneens twee diensten. ’s Morgens het ‘grote Pasen’ waaraan trompettist Dik Ton zijn medewerking zal verlenen en ’s avonds een meer beschouwend samenzijn. Bijzonder dat we zo voor het eerst in ruim drie maanden elkaar weer in kleine kring en op bescheiden wijze zullen ontmoeten!

Diensten internet

Vanzelfsprekend zijn alle genoemde diensten ook te volgen via het internet. Voor zover u niet op de hoogte bent, wordt op onze website (hervormdegemeentewateringen.nl) de weg gewezen. Nieuwe apparatuur heeft ervoor gezorgd dat beeld en geluid van ‘sublieme’ kwaliteit zijn. Veel dank aan alle gemeenteleden die zich hiervoor hebben ingezet.

Zieken

Verdrietig om te moeten vermelden dat de toestand van de heer M. van der Gaag (Kerklaan) niet vooruit is gegaan. Er wordt nu gezocht naar een plekje in één van de omliggende verpleeginstellingen. We hopen dat Rien mettertijd nog iets opknappen zal en wensen hem en Klazien veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Mevrouw J.C.M. Bosma (Windmolen) mocht eind vorige week naar huis terugkeren, waarvoor dankbaarheid. We wensen Christine een voorspoedig verder herstel toe.

Pleinpraat

Wat zal het mooi zijn als we onze premier horen zeggen dat we de meeste maatregelen achter ons kunnen laten en de samenleving weer open kan….. Wat zal het mooi zijn als we elkaar weer nader mogen komen en gewoon weer samen kunnen zijn…… Wat zal het mooi zijn als we de kerk weer in kunnen en als één gemeente God de lof toe te zingen…… Wat ís het al mooi als je ondanks alle beperkingen en uitzichtloosheid van vandaag geloven kunt dat de Here Jezus is opgestaan uit de dood en dat je dan eigenlijk alles al hebt waar je als mens zo intens naar kunt verlangen……

Tenslotte

Mede namens Linda en de kinderen wens ik u en jullie goede en gezegende Paasdagen en -diensten toe.

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijk berichten van de kerkenraad

De kerkenraad heeft na uitgebreid en intensief beraad, en ook expliciet gelet op de aanbevelingen van de PKN, besloten dat het weer mogelijk is om vanaf vrijdag 2 april kerkdiensten bij te wonen tot een maximum van 30 personen (exclusief degenen die een taak hebben tijdens een dienst). Er is een corona routekaart door PKN opgesteld die aangeeft dat het onder voorwaarden weer mogelijk is fysieke kerkdiensten te organiseren tot nader order. 

Corona basisregels volgen

Dit betekent dat in de kerk de geldende basisregels, zoals onder andere afstand houden, de handen ontsmetten en het dragen van een mondkapje in de kerk (behalve als men heeft plaatsgenomen), in acht moeten worden genomen. Ook zal er nog niet gezongen worden tijdens de diensten.

Bijwonen van de diensten op 2 april en 4 april:

Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) is er zowel om 10 uur als om 19 uur een dienst waarin het Heilige Avondmaal zal worden gevierd. Op zondag 4 april (Eerste  Paasdag) zijn er 2 diensten en wel om 10 uur en om 19 uur. Voor deze diensten geldt dat bezoekers zich kunnen aanmelden (tot een maximum van 30 personen) voor een dienst op de Goede Vrijdag en/of een dienst op Eerste Paasdag. Aanmelden kan uitsluitend telefonisch op dinsdag 30 maart, woensdag 31 maart en donderdag 1 april telkens tussen 19 en 21 uur op het telefoonnummer van de scriba a.i. Jan Ditewig  06-51881065 of 070-3311007. 

Deze diensten worden geleid door dominee Henzen.

Bijwonen van ochtenddiensten vanaf 11 april tot 1 mei 2021

Tot in elk geval 1 mei a.s. zullen er geen avonddiensten worden gehouden maar uitsluitend nog morgendiensten. Bezoek aan die diensten is mogelijk voor degenen die zich eerder – vorig jaar zomer en najaar – hebben aangemeld en geldt (tot een maximum van 30 personen) per zondag voor even- en oneven huisnummers:

  • Zondag 11 april = oneven huisnummers
  • Zondag 18 april = even huisnummers
  • Zondag 25 april = oneven huisnummers

Livestream uitzendingen:

U kunt bijna elke dienst ook via het YouTube livestream kanaal meebeleven via onze website www.hervormdegemeentewateringen.nl  Door omstandigheden zal de ochtenddienst op de Goede Vrijdag alsmede de avonddienst op Eerste Paasdag NIET via YouTube livestream worden uitgezonden.

Indien noodzakelijk zal de kerkenraad nadere maatregelen treffen wanneer de coronasituatie dat vereist. 

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Namens de kerkenraad, Jan Ditewig

Paasgroetenactie voor gedetineerden

Via deze weg wil ik namens de diaconie iedereen bedanken die meegedaan heeft met de Paasgroetenactie voor gevangenen in Nederland. Met Pasen krijgen de gedetineerden in Nederland en Buitenland een kaart. Mensen uit onze gemeente schreven op meer dan 100 kaarten een bemoediging of paasgroet. Door gevangenispredikanten worden deze kaarten persoonlijk afgegeven en zowel de gedetineerden als de predikanten zijn heel erg blij en dankbaar voor deze kleine attentie.

Marion van der Plaat

Open Doors Wateringen 

In elke cultuur en in elk land worden christenen op andere manieren vervolgd. In India krijgen christenen regelmatig te maken met verstoting. Ze worden dan door hun eigen familie en omgeving behandeld alsof ze niet bestaan. De vijftienjarige Tara weet exact hoe het voelt als je eigen ouders doen alsof je lucht bent. Open Doors-medewerker Sarah zocht haar op en beschrijft haar ontmoeting met Tara. 

Gekleed in een oranje sarong loopt Tara de kamer in. Ze lijkt veel jonger dan vijftien. Ze oogt verlegen en klemt een zwarte Bijbel in haar hand. Ik weet al veel van haar verhaal en vraag hoe het met haar gaat. Ze kijkt me niet aan als ze antwoordt: “Het gaat heel goed met me, dank u wel.”

Ik weet dat ze niet helemaal de waarheid spreekt. Dit meisje werd door haar familie afgewezen vanwege haar geloof en leeft nu geïsoleerd in haar eigen huis. Ik stel mezelf voor aan Tara en vraag naar haar geloof.

“Ik leed aan een ziekte toen iemand me vertelde over de Here Jezus”, vertelt ze zachtjes. “Ik bezocht een kerk, bad met de kerkleden en genas. Toen begon ik in Jezus Christus te geloven en ik voelde een vrede die ik nooit eerder had gekend. Toen mijn familie en de mensen in ons dorp ontdekten dat ik elke zondag naar de kerk ga, waren ze woedend. Mijn ouders zeiden: “Je bent een schande voor de familie! De hele gemeenschap veracht ons omdat jij naar de kerk gaat. Verlaat die Jezus of je kunt ons als familie vergeten’”.

Tara vervolgt verdrietig haar verhaal. “Ik woon nog bij mijn ouders thuis, maar ze hebben me helemaal afgeschreven. Ik mag niets aanraken in de keuken, want dan zou ik alles vervuilen. Er zijn vijftien kamers in dit huis, maar ik kreeg één klein kamertje toegewezen.” Het kost Tara moeite om te praten. “Niemand kijkt naar me, niemand praat tegen me. Ik kook mijn eigen eten en zorg voor mezelf. Ik ben een vreemdeling in mijn eigen huis!”

Wilt u voor deze en andere Christenen bidden , doet u dat thuis, want we mogen vanwege corona nog niet fysiek samenkomen. Bid ook voor eigen gemeenteleden die het nodig hebben.  Hopelijk kunnen we de volgende keer weer fysiek bij elkaar komen.

Namens de werkgroep: Jan de Bruijn en Marion van der Plaat  

Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.