Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 13 februari 2022
10.00 uur: ds. F.J. van Harten uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: ds. J. Maasland uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Afwezigheid dominee J. Henzen
Dominee Henzen heeft vanwege gezondheidsredenen zijn werk, in elk geval voor de maand februari, volledig neergelegd. De kerkenraad doet er alles aan om e.e.a. binnen onze gemeente, zo goed als mogelijk, door te laten gaan. Ook worden in februari 2 diensten, waarin dominee Henzen zou voorgaan, ingevuld  door gastpredikanten.
We zijn bijzonder dankbaar dat dominee B. Schoone uit Poeldijk bereid is gevonden bijstand te verlenen in het (crisis)pastoraat.

Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard een van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl

Overige berichten

Avonddiensten….
Nu de coronamaatregelen zijn verruimd kunnen er ook weer avonddiensten worden gehouden. Uiteraard rekening houdende met de nog steeds geldende basisregels:

  1.   Bij binnenkomst graag de handen ontsmetten;                                
  2.   De 1,5 meter afstandsregel wordt in acht genomen;
  3.   Er wordt  een mondkapje gedragen bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing binnen de kerk;
  4.   De aanwijzingen m.b.t. het plaatsnemen in de banken worden opgevolgd;
  5.   Er wordt ‘ingetogen’ gezongen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (tel. 06-53707516) of Jan Ditewig (tel. 06-51881065).

De nieuwe Open Doors februari 2022
Wilt met ons bidden voor vervolgde Christenen, kom dan op dinsdag 22 februari aanvang 9.30 uur naar de voorzaal van de Pleinkerk. We bidden ook voor gemeenteleden die dat nodig hebben. 

 Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn      

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

 

.