Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 14 januari 2024
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Focusdienst / Heilig Avondmaal)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

19.00 uur: Ds D. van Vreeswijk uit Rotterdam
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 14 januari komen we samen rond Woord en Sacrament, we mogen dan door het Heilig Avondmaal delen in de herinnering aan Jezus’ offer voor ons en vervolgens uitzien naar de toekomst zo vol belofte. Ik zie ernaar uit u en jou in deze dienst te ontmoeten. Ik realiseer me dat het na ruim 12 jaar de laatste keer als gemeentepredikant in Wateringen zal zijn. Zo zullen dankbaarheid en weemoed beide aanwezig zijn, maar natuurlijk in de eerste plaats Jezus Zelf als de opgestane Heer. Bijbellezing: Efeziers 4: 1-6/11-16. Tot zondag!!
In de avonddienst mogen we in ds. D. van Vreeswijk (Rotterdam, IJsselmonde), onze vroegere consulent (toen predikant te Poeldijk), begroeten. Hij hoopt op deze ‘Avondmaalszondag’ voor te gaan in een zangdienst. Van harte aanbevolen.

Zieken
Sinds de vorige uitgave van Samen zijn er geen noemenswaardige veranderingen te melden. De heer Bert van den Berg (Rozemarijn) herstelt voorspoedig, maar is in afwachting van de uitslag (over enkele weken) na de operatie en zal dan horen welk traject er verder wordt voorgesteld. Mevrouw Ien Keijzer-van der Plas (Uithofslaan te ’s-Gravenhage) revalideert nog in ‘Westhoff’ te Rijswijk en wint stapje voor stapje aan kracht. We wensen eenieder die ziek of ‘revaliderende’ is veel sterkte en Gods dragende nabijheid toe.

Pleinpraat
Vreemde situatie in ‘huize Henzen’ nu afscheid en verhuizing met rasse schreden naderen. Aan de ene kant nog volop bezig met mijn werk in de gemeente hier en aan de andere kant allerlei voorbereidingen voor onze overgang naar de gemeente daar. Dan is ook alles rond de verhuizing ook nog echt een ‘ding’. Onze grote pastorie in Wateringen is prettig, maar alle niet-bewoonde ruimtes zijn in de loop van de jaren vol gezet met van alles en nog wat en zelfs staan er nog onuitgepakte dozen van onze vorige verhuizing uit Alphen aan den Rijn. Grote, maar moeilijk te beantwoorden vraag is wat we willen bewaren en wat we weg gaan doen. Een aantal van u heeft mij bemoedigend gezegd dat verhuizen ruimte geven gaat. Ik hoop het van harte, maar vrees dat straks op de zolder van de pastorie in Wemeldinge tientallen onuitgepakte dozen staan in afwachting van de volgende verhuizing…

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Bericht van de kerkenraad
De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat diaken Kees de Joode,  ouderling-kerkrentmeester Jan Torn en kerkrentmeester Nely Alblas zich  bereid hebben verklaard hun termijn te verlengen met respectievelijk 2, 4 en  1 jaar.  In de vergadering van 11 december j.l. heeft de kerkenraad unaniem  ingestemd met deze verlenging. De dienst van herbevestiging én afscheid van ouderling Rika van  Westenbrugge zal plaatsvinden op zondag 4 februari a.s.
De kerkorde geeft u als gemeente de mogelijkheid om eventuele bezwaren of  bedenkingen tegen deze verkiezing van Kees, Jan Torn en Nely en tegen de  wijze waarop de verkiezing tot stand gekomen is, in te dienen. Mogelijke bezwaren kunnen, uiterlijk tot 21 januari a.s. gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad, Christine  Bosma, Plein 5 , 2291 CA Wateringen.