Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)
19.00 uur: Ds. J. Henzen (Heilig Avondmaal)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Zondag 17 april 2022 (Eerste Paasdag)
10.00 uur: Ds. B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur (Paaszangdienst): Dhr. J.W. van de Kamp uit Beverwijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Pleinpraat
Als toeschouwer langs de zijlijn staan. Zo ervaar ik de laatste maanden ziekteverlof. Maanden waarin u aan me gedacht hebt door de vele kaarten, mailtjes, bossen bloemen, andere attenties en natuurlijk ook uw gebeden. Wat ik ook bijzonder waardeer is het feit dat u me letterlijk en figuurlijk met rust heeft gelaten, iets waarvan ik me realiseer dat dat zeker op momenten van ziekte of overlijden niet gemakkelijk is, je wilt juist dan immers een bekend en vertrouwd iemand. Wat dat betreft ben ik erg blij dat de kerkenraad in emeritus collega ds Bart Schoone een enthousiaste en betrokken vervanger heeft gevonden. Fijn en reden tot grote dankbaarheid om te kunnen vermelden dat een groot deel van de (be)zorg(dheid) over mijn gezondheid is weggenomen door diverse specialisten. Helaas zijn mijn klachten met spreken hiermee nog niet over, maar misschien dat de logopedist hierin wat betekenen kan. Zoals u elders in deze berichten lezen kunt, ben ik sinds kort ‘voorzichtig en rustig aan’ weer wat werk aan het oppakken. Ik hoop ook de Avondmaalsdienst op Goede Vrijdag te leiden. Ik zie ernaar uit om u en jullie te ontmoeten in de tekenen van ‘Brood en Wijn’. En wat zou het mooi zijn als we de komende periode weer met elkaar en met ‘zegen van Boven’ aan onze gemeente mogen bouwen!!

Tenslotte
Mede namens de andere pastoriebewoners wens ik u en jullie allen vreugdevolle en gezegende Paasdagen toe.

J. Henzen


Overige berichten

(Gedeeltelijke) hervatting werkzaamheden dominee Henzen
Dominee Henzen heeft enige tijd geleden vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden binnen de gemeente neergelegd. De kerkenraad is verheugd en dankbaar u te kunnen melden dat de dominee gaandeweg weer (een deel van) zijn werkzaamheden oppakt. Dominee B. Schoone uit Poeldijk verleent, waar nodig en in overleg met dominee Henzen, nog bijstand in het (crisis)pastoraat.

Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard één van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl 

Paasontbijt 2022
Nadat er twee jaar door corona geen paasontbijt kon plaatsvinden, kunnen we het dit jaar weer organiseren. Eerste paasdag 17 april in De Smidse. Aanvang 8.00 uur.
Graag nodigen wij u uit om het paasfeest samen te beginnen met dit ontbijt.

U kunt zich opgeven door middel van de inschrijflijst die u al enkele weken van te voren onder de toren aantreft, of bij David Sijrier  sijrier@gmail.com of Truus Nugteren 0174-293932

Eerste Paasdag 2022
De bijbel vertelt dat op de eerste dag van de week In de vroege ochtend helder klonk  ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Deze bevrijdende woorden zullen in de Pleinkerk op  Eerste Paasdag opnieuw klinken in woord en zang. Vanaf 9.45 uur wordt de dienst ingeleid met het zingen van enkele paasliederen met aansluitend om 10.00 uur de eredienst. Ds.Schoone is voorganger.
Deze ochtend  is er naast het orgelspel extra muzikale opluistering door solist Dhr. Klaas Aantjes.  Hij zal samen met Jan van Westenbrugge de samenzang ondersteunen en ook een lied van  Bach en Händel ten gehore brengen.

U bent van harte welkom.

De liturgiecommissie 


Zieken

De heer Bouma is opgenomen in het hospice in de Kreek. We wensen hem en zijn familie sterkte.
Mevrouw Elze van der Lelij ondergaat behandelingen in het ziekenhuis. We wensen haar en haar gezin sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe.

Een lied ter bemoediging: Evangelische Liedbundel 181

De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun.
‘T zijn Zijn eeuwige armen, waar ‘k veilig op leun.
Hij trok m’ uit het duister,
zijn bloed kocht mij vrij.
Mijn ziel rust in Jezus,
mijn Redder is Hij.

Open Doors Wateringen
Wilt u bidden voor mensen die het moeilijk hebben, kom dan op dinsdag 26 april 2022 om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk aan het plein. we bidden dan ook voor mensen uit onze eigen gemeente die het nodig hebben.

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 


Collectes 

Problemen met contant geld
Het wordt voor de kerken steeds lastiger om het contante geld van de collectes bij de banken te storten. Daarom sommen we hieronder  mogelijkheden op voor alternatieve collecte-betalingen.

Collectebonnen
Iedere zaterdagmiddag tijdens ‘Open Kerk’ kunt u van 14.00 – 16.30 uur in de kerk collectebonnen kopen. Een velletje gele bonnen kost 10 euro (50 cent per bon) en een velletje groene bonnen kost 20 euro (1 euro per bon). Als u niet in de gelegenheid bent de collectebonnen te kopen op woensdagochtend, dan kunt u ze ook bestellen door geld over te maken op de rekening voor de collectebonnen NL78 RABO 0373 7322 79 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wateringen. Vermeld bij de overboeking hoeveel vellen gele en/of hoeveel vellen groene bonnen u bestelt. Als u het geld hebt overgemaakt, dan kunt u dit melden bij koster Wilma v.d. Lelij die u de bonnen versterkt.

Per bankoverschrijving
Collectegelden kunt U ook eenmalig of periodiek overschrijven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. 

Givt-app
U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

Digitaal via HGWPleinkerk-app:
In de kerkapp. ‘HGW Peinkerk’, die u kunt downloaden op uw telefoon (Apple en Android) zijn mogelijkheden opgenomen tot digitaal collecteren. Als u in de app. klikt op ‘Geven’ dan verschijnen er 4 collectemogelijkheden;  1e collecte – Diaconie, 2e collecte – Kerkrentmeesters,  3e collecte – Zending,  4e collecte – kerkje.
Via uw betaalapp. op uw smartphone kunt u een willekeurig tegoed nemen. Bijvoorbeeld 10 euro. Bij de collecten geeft u dan bijv. 1 euro aan Diaconie, 1 euro aan kerkrentmeesters, 50 cent aan de Zending en 50 cent voor het kerkje. Dan wordt er 3 euro van uw tegoed afgeschreven en heeft u nog 7 euro over voor de volgende collecten.
De kosten voor het aanmaken van een tegoed zijn onafhankelijk van het bedrag slechts 29 cent. Dus veel goedkoper dan via de GIVT-app.

Fiscaal voordeel
Door van bovenstaande collecte-mogelijkheden gebruik te maken, gelden uw bankafschriften als bewijs en kunt U het totale jaarbedrag (ook uw kerkelijke bijdrage) invullen als ‘giften’ bij uw belastingaangifte.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Teus van der Plaat (Penningmeester HGW)