Hervormde Gemeente Wateringen 

      (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdienst

Zondag 20 juni 2021
10.00 uur: Dhr. G.J. Pellikaan uit De Lier
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds F.J. van Harten uit Scheveningen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 20 juni mogen we in dhr. G.J. Pellikaan (Kerkelijk werker in De Lier) een gastvoorganger verwelkomen. Ook in de avonddienst staat een gast op het rooster: Ds F.J. van Harten (emeritus te Scheveningen). Beide diensten van harte aanbevolen!!

Zieken
De heer L. van der Heden (Minister Talmalaan te Rijswijk) verblijft nog in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft. Over hoogten en door diepten lijkt het langzaam de goede kant op te gaan.

Geslaagd!
Op Facebook zag ik hoe enkele jongeren uit onze gemeente opgelucht en blij hun schooltas aan de ‘Driekleur’ hingen. Van harte gefeliciteerd! Berichten over niet-geslaagden of zij die voor een herkansing moeten, hebben mij niet bereikt. Mocht het zo zijn dat één of meerderen toch tot die categorie behoren, dan veel sterkte. Laat je niet uit het veld slaan, want gelukkig zijn er nog genoeg nieuwe kansen. Hoe dan ook wens ik alle schoolgaande kinderen en jongeren (nu of straks) een mooie zomervakantie toe.

Pleinpraat
Het was een mooie donderdag in mei 1982. Ik weet nog als de dag van gisteren hoe spannend het wachten was op een telefoontje. En nee, toen waren er geen mobieltjes, alleen een vaste grijze telefoon met draaischijf aan een wand in de gang. Dat betekende in de buurt blijven en gespannen afwachten. Mei 1982, alweer bijna 40 jaar geleden, maar ook toen ging de vlag uit en ook toen was er de blijdschap en ook toen waren er de feestjes. Fijn trouwens dat nu we uit de coronacrisis lijken te komen er op dat gebied ook weer wat meer kan. Enne….. geniet van de zomer, want die is zo weer voorbij.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Bezoek aan de kerkdiensten
Vanwege de door de overheid aangekondigde versoepelingen vervalt de regeling even- en oneven huisnummers voor het bijwonen van ochtenddiensten in onze kerk. U bent allen weer welkom om aanwezig te zijn bij de diensten.
Voor de avonddiensten gelden ook geen beperkingen.
Ook zal een voorzichtig begin gemaakt worden met het (ingetogen) zingen (van voorlopig 2 coupletten) tijdens de dienst. De keuze voor de coupletten wordt in overleg met de dienstdoend predikant afgesproken.
De corona basisregels zoals afstand bewaren, mondkapjes op bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en het opvolgen van gegeven aanwijzingen in de kerkruimte blijven nog van kracht.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.