Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 17 oktober 2021
10.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds D.J.J. Thijs uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Zondag 17 oktober hoop ik voor te gaan in de morgendienst. ‘Preekstof’ is mij op dit moment van schrijven nog niet bekend, maar ik ga ervan uit dat dat u en jullie niet zal beletten om te komen! Ik zie ernaar uit om weer een ontmoeting te hebben met God en met elkaar.

Zieken
Mevrouw J. Vos-Schoenmaker (Kleinschalig Wonen, De Ark) is in het weekend van 3 oktober in haar kamer gevallen. Een gebroken ruggewervel was het pijnlijke gevolg. De artsen zien geen kans meer haar hiervoor te behandelen, waardoor Jannie hieraan (menselijkerwijs gesproken) zal komen te overlijden. Erg jammer, niet alleen voor haar, maar ook voor haar dierbaren, want ondanks lichte beperkingen was ze altijd zo’n lieve en dankbare vrouw. We wensen haar sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe. Met mevrouw A. Otten-van Dop (De Ark) gaat het niet goed. De ‘opleving’ van enkele weken geleden heeft zich niet bestendigd. Het is afwachten hoe het verder zal gaan. We wensen Annie Gods zegen toe. De heer F. J. Dieleman (Kruilier) is vorige week met uitvalsverschijnselen in een arm enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen geweest. Een herseninfarct werd gevreesd, maar nader onderzoek wees uit dat de hersenen geen afwijking laten zien. Hiervoor dankbaarheid! Nu door middel van gerichte therapie de functionaliteit van de arm weer terug krijgen. Sterkte, Frans!!

Pleinpraat
Word ik afgelopen zondagmiddag bij mijn schoonouders in Hoogmade gebeld met de mededeling dat degene die de ‘bijzondere’ avonddienst van ‘Open Doors’ zou verzorgen wegens ziekte verhinderd is. Wat nu? De liturgie was prachtig uitgewerkt, medewerkenden aan de dienst stonden in de startblokken en de gemeente was van plan om in groten getale op te komen. Alleen degene die de dienst zou leiden en de overdenking zou verzorgen was er dus niet. De bijzondere dienst ‘afblazen’ en er een gewone dienst van maken wilden we geen van allen. We besloten om ermee aan de slag te gaan en eenieder ons steentje bij te dragen. Al met al werd het een indrukwekkende dienst met een prachtige opkomst. Echt zo’n dienst waarin weer eens duidelijk werd wat bevoorrecht wij zijn om in alle vrijheid waar en wanneer we maar willen samen te mogen komen in Jezus’ naam.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Een hartelijke uitnodiging voor de presentatie van de uitkomsten van de vragenlijsten FocusScan

Op donderdag 28 oktober a.s. zullen de resultaten van de onlangs onder de gemeenteleden gehouden enquête worden gepresenteerd. Ook gaan we aan de hand van enkele stellingen in gesprek over de uitkomsten. En natuurlijk willen we graag uw verhalen horen achter de scores. De IZB maakt van het onderzoek en de besprekingen tijdens de gemeenteavond een rapport dat later in de kerkenraad zal worden besproken.
De heer Wout Koelewijn van de IZB zal ons informeren over de resultaten van de ingevulde vragenlijsten en de avond verder leiden.

U bent vanaf half acht welkom voor een kopje koffie / thee en de presentatie begint om 8 uur. Plaats van ontmoeting is de kerkzaal.

Als kerkenraad zijn wij ook benieuwd naar de uitkomsten! Graag tot donderdag, de 28
ste oktober.

Namens de kerkenraad,
Jan Ditewig

Corona en de wijziging met betrekking tot de 1,5 meter maatregel
Vanwege de wijziging van de 1,5 meter maatregel vanaf 25 september j.l. volgt hierna het bericht van de landelijke kerken waaronder de PKN: 

De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is vanaf zaterdag 25 september veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.

Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invullen, dat het past bij de situatie in hun gemeente. 

Tot zover het advies vanuit de landelijke kerken. Laten wij met elkaar trachten bovenstaand advies ook in onze kerk de ruimte te geven en met wijsheid de nieuwe maatregel toepassen.

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Open Doors Wateringen
Op dinsdag 26 oktober a.s. houden we weer een fysieke gebedsbijeenkomst in de voorzaal van onze kerk. Hier bidden we dan voor de vervolgde Christenen, maar ook voor de mensen uit onze eigen gemeente. Aanvang 09.30 uur.  Iedereen is welkom!.

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.