Hervormde Gemeente Wateringen 

       (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 19 december 2021 (vierde Advent)
10.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: I.v.m. coronamaatregelen is er geen avonddienst.


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Zondag 19 december hoop ik weer voor te gaan in eigen gemeente. De laatste zondag voor het Kerstfeest alweer! Ik zie ernaar uit u en jou te ontmoeten, fysiek in de kerk aan Het Plein, via de kerkradio of digitaal via de livestream. Tot zondagmorgen.

Zieken
De heer P. van Raamsdonk (Pastoorspad te Wateringen) is ruim een week geleden vanwege nierfalen onverwacht opgenomen in het ziekenhuis te Delft. Door nierdialyse is zijn toestand verbeterd, zodat hij inmiddels waarschijnlijk thuis is. Wel een hele nieuwe en intensieve fase in het leven van Piet en Gerrie, omdat de dialyse blijvend zal zijn. We wensen beide veel sterkte en Gods dragende nabijheid toe. De toestand van mevrouw C. Rodenburg-van Eendenburg (De Ark) lijkt iets verbeterd te zijn. Toen ik haar halverwege vorige week opzocht zat ze weer in haar stoel. We hopen dat het herstel doorzetten zal. Mevrouw A.M. Boer-van Wensveen (De Ark) is een aantal weken geleden gevallen met een gebroken schaambeen tot gevolg. Ze ligt sindsdien op bed en hoopt weer te herstellen. We wensen haar moed, vertrouwen en Gods zegen toe.

Overleden
Op de middag van donderdag 9 december overleed op de leeftijd van 77 jaar mevrouw Wilhelmina (Mientje) Moerman-Haaring, zij woonde aan de Gaelstraat in Wateringen. In het dwarse stukje van deze straat heeft Mientje vanaf begin negentiger jaren fijn gewoond, al was de verhuizing indertijd noodgedwongen. Het plotselinge overlijden van Gerrit haar man op 29 december 1989 betekende dat tuin(bouwbedrijf) en woning moesten worden opgegeven. Dit alles is zeer ingrijpend geweest in het leven van Mientje en maakte dat haar leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Wat wel hetzelfde bleef was haar geloof in God, die ze geen verwijten maakte, maar door alle dingen heen ervoer als haar Fundament en haar Rots in de branding. Dat zij, niet alleen in al haar bescheidenheid, maar ook in haar behoudende beleving van het geloof, in de jaren 80 het ambt van ouderling aanvaardde (en hier ook na het overlijden van Gerrit mee doorging) was heel bijzonder en had alles te maken met het feit dat ze zich van Godswege geroepen voelde en wist. In dit ambt en haar hartelijke meeleven met onze gemeente heeft een klein en bescheiden mens van grote betekenis mogen zijn. Verdrietig was dat Mientje afgelopen zomer naar aanleiding van diverse al wat langer aanwezige en toenemende neurologische klachten de diagnose ALS kreeg. De ernstige en ongeneeslijke (spier)ziekte deed haar lichamelijk snel aftakelen en ook geestelijk vond ze het moeilijk te aanvaarden dat haar levenseinde nabij was; ze wilde nog zo graag een tijdje verder en er voor de kinderen en kleinkinderen zijn. Maar ook nu maakte ze God geen verwijten en antwoordde ze op mijn vraag wat het geloof door al deze dingen heen voor haar betekende, dat Hij haar Houvast was. Haar Houvast aan Wie ze zich vastklemmen mocht en bij Wie ze troost en bescherming en uiteindelijk rust vond. Op woensdag 15 december namen we afscheid van haar in een dankdienst voor haar leven, waarin volgens haar uitdrukkelijke wens niet zij, maar Hij centraal moest staan. In de door haarzelf geschreven woorden: “Het moet eredienst aan de Here God zijn”. Eredienst aan de Here God, waarin Psalm 121 (trouwtekst) en Openbaring 21 centraal stonden en waarin we na het ‘Amen’ van de preek vol overtuiging en ‘gunnend’ zongen: ‘k Ben een koninklijk kind, dat zijn vreugd daarin vindt, God te loven met juublende stem; tot ik sta een de poort van het hemelse oord, waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!’

Overleden
Op vrijdag 10 december overleed op de leeftijd van 82 jaar de heer Nijs van der Hout; hij woonde samen met zijn vrouw aan de Kerklaan in Wateringen. Hoewel zijn gezondheid de laatste weken wat achteruit ging, kwam zijn overlijden onverwacht. Nijs was een tuinderszoon, geboren in een huis aan de (Poeldijkse kant van) de Hollewatering waar hij tot voor een aantal jaar geleden gewoond heeft, eerst met het gezin van zijn ouders en later met zijn eigen gezin. Nijs was een grote sterke man die samen met Gerrie, zijn vrouw veel werk heeft verzet, bewerkt, geplant en geoogst op de tuin. Eind jaren negentig werd het bedrijf verkocht, maar bleef Nijs actief bij bedrijven van collega’s in de buurt en had hij grote liefhebberij in het verzorgen van de mooie siertuin om het huis. In die tuin vond zijn vrouw hem ruim negen jaar geleden toen hij getroffen was door een herseninfarct. Aanvankelijk zag het er zeer ernstig uit, Nijs was halfzijdig verlamd en kon niet meer praten met het gevolg dat hij na opname in het ziekenhuis voor revalidatie terecht kwam in het toen nog oude gebouw van ‘Sophia Revalidatie’ in Den Haag. Echt mobiel werd hij niet meer, maar zijn spraak kwam weer helemaal terug en na een half jaar mocht hij naar huis terugkeren. Dat het huis aan de Hollewatering niet was ingesteld op zijn beperkingen, betekende dat het verstandige, maar moeilijke besluit werd genomen om te verhuizen naar een appartement aan de Kerklaan in Wateringen. Door de hulp van wijkzorg en vooral en in de eerste plaats van zijn vrouw was het mogelijk om ‘thuis’ te blijven wonen. Dat heeft Nijs ook altijd erg gewaardeerd, bovendien had hij zijn karakter mee: hij was een dankbaar en tevreden mens die zijn toestand kon aanvaarden en er het beste van probeerde te maken. Fijn dat ik begin november nog een uitgebreid bezoek aan Gerrie en Nijs heb mogen brengen en dat we gemoedelijk en gezellig over ‘van alles en nog wat’ hebben gesproken. Ook over het geloof en de eindigheid van het leven. Ook dit kon Nijs onder ogen zien, hij zei van het leven (en van zijn dierbaren!!) te houden, maar dat als het einde zich aandiende, hij bereid zou zijn om heen te gaan. Hij had het vertrouwen dat de belofte er ook was voor hem. Vanuit dat geloof en vertrouwen hebben we op donderdag 16 december afscheid van Nijs genomen in een dienst in onze Hervormde kerk aan Het Plein, het gebouw waar vanuit hun woning zo’n prachtig uitzicht op is. Dat hij rusten zal in Gods vrede.

Pleinpraat
En toen kwamen er eind vorige week opeens twee sterfgevallen op mijn pad van gemeenteleden van wie ik het (nog) niet had verwacht. Twee mensen die ik in de loop van de jaren heb leren kennen en die mij dierbaar geworden zijn. Aan de ene kant stemt dat mij verdrietig, maar aan de andere kant is het toch ook een voorrecht om persoonlijk en vanuit het ambt namens de Here God een metgezel en een wegwijzer te mogen zijn. Mooi dat wij zo als gemeente en ‘herder en leraar’ aan elkaar zijn gegeven en elkaar zo wederzijds in liefde en trouw tot bemoediging zijn. We zijn tenslotte met elkaar op weg naar een hoopvolle toekomst, dat is wat we in het bijzonder in deze tijd op weg naar het Kerstfeest vieren en gedenken.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein,

J. Henzen


Overige berichten

Kerst-orgelconcert via livestream
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen is het evenals vorig jaar niet mogelijk om het traditionele Kerst-orgelconcert door Jan van Westenbrugge op 2e Kerstdag fysiek bij te wonen. Het concert zal ook nu weer vanaf 15.00 uur op 26 december a.s. (2e Kerstdag) via livestream op het YouTube-kanaal van de kerk te zien en te beluisteren zijn.  Voor dit Kerst-orgelconcert heeft Jan van Westenbrugge weer een passend programma samengesteld en wordt van harte aanbevolen door het Orgelcomité.

Coronamaatregelen
Ten tijde van het inleveren van kopij voor deze uitgave van SAMEN waren de uitkomsten van de persconferentie van 14 december nog niet bekend.

Volgt u voor de diensten op en rond de kerstdagen en de jaarwisseling daarom nadere berichtgeving in SAMEN van 23 december, onze website, via de mail info@plein5.nl en de afkondiging a s. zondagmorgen, 19 december.

Die maatregelen voor onze gemeente blijven voorlopig:Tot nadere berichten zijn er geen avonddiensten.

  1. Naast het handhaven van de basismaatregelen, is er nu de verplichting om weer anderhalve meter afstand te houden. Dit betekent dat de 1,5 meter maatregel voor alle banken in de kerk geldt. Geef elkaar dus de benodigde ruimte.
  2. Bij verplaatsing binnen het kerkgebouw wordt een mondkapje gedragen. Derhalve bij het binnenkomen van de kerk, verplaatsingen in de kerk en bij het verlaten van de kerk wordt een mondkapje gedragen
  3. Voorlopig wordt er na de dienst in de kerk GEEN  koffie of thee gedronken. 
  4. Door onze kerkrentmeesters blijft speciale aandacht voor een goede ventilatie in ons kerkgebouw. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen.
  5. Aanbevolen wordt om ingetogen te zingen tijdens de dienst. 

Namens de kerkenraad, Jan de Heer en Jan Ditewig .

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

Weekblad SAMEN
In week 52, de week tussen Kersfeest en Nieuwjaar, verschijnt er geen SAMEN.