Hervormde Gemeente Wateringen 

        (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 19 september 2021
10.00 uur: Ds C. Haasnoot uit Lisse
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 19 september a.s. hoop ik voor te gaan in het Protestantse kerkje in Hoogmade. In deze kleine (streek)gemeente was ik begin jaren 90 werkzaam als bijstand in het pastoraat en daar heb ik ook Linda ontmoet en is op 17 februari 1994 ons huwelijk ingezegend. Altijd fijn om weer terug te zijn en vele (oude) bekenden te ontmoeten.
In de Pleinkerk van Wateringen hoopt op deze zondag in de morgendienst ds. C. Haasnoot voor te gaan, terwijl we in de avonddienst ds. B. Schoone mogen verwelkomen. Beide diensten van harte aanbevolen.

Terugblik
Ik denk dat we terug kunnen kijken op een fijne startdienst. Wat een mooie opkomst en wat een indrukwekkende en inspirerende bijdrage van onze jongeren. Fijn ook dat de kinderen het (dank)gebed verzorgden en dat een enthousiast ‘Startdienstkoor’ plus -‘band’ uit eigen gelederen een feestelijke bijdrage leverde. Door het mooie weer konden we tenslotte in de achtertuin van de kerk met een kopje koffie/thee, een broodje en frisdrank genieten van het samenzijn. Als afgelopen zondag de toonzetting is van het nieuwe seizoen, dan komt het zeker goed!!

Zieken
De heer C.F. Bouwman (Wethouder Brederodelaan te Rijswijk) verblijft op het moment van schrijven nog in het ziekenhuis. Door een kleine complicatie wil(de) het herstel nog niet echt doorzetten. We hopen dat een antibioticakuur uitkomst zal brengen, zodat Kees zich beter voelen zal en hij spoedig naar huis mag. De heer A. van der Gaag (Bakkershof) mocht enkele dagen na zijn opname in het ziekenhuis weer naar huis terugkeren, waarvoor dankbaarheid.

Overleden
Op zaterdag 11 september jl. overleed op de leeftijd van 97 jaar mevrouw IJ. Stuut-Meindertsma (voorheen Schependreef te Den Haag, sinds eind vorig jaar verzorgd in verpleeghuis ‘Florence’ in het Benoordenhout, Goetlijfstraat 5, 2596 RH te Den Haag). Het afscheid zal, in besloten kring, plaatsvinden op maandag 20 september in de aula van ‘Haagse Duinen’ (voorheen ‘Ockenburg’). 

Pleinpraat
Op donderdag 9 september overleed op de leeftijd van 82 jaar evangelist/voorganger Jan Zijlstra. Toen ik dit bericht diezelfde dag nog las, moest ik meteen terugdenken aan de eerste zondag van februari 1980 toen ik in ‘zijn’ gemeente (toen nog) aan de Zijlsingel in Leiden ‘tot bekering’ kwam. Op de leeftijd van 17 jaar werd ik geraakt door het gesproken Woord, de voelbare aanwezigheid van Jezus, de lofprijzing, de vreugde en de saamhorigheid van jong en oud en mensen uit allerlei talen en culturen. Goede jaren heb ik daar vervolgens gehad, totdat ik me tijdens mijn studie theologie geroepen voelde om ‘terug’ te keren naar de kerk en daar te preken en te werken onder andere met de vele goede en bijzondere ervaringen die ik in het ‘Volle Evangelie’ had opgedaan. Met respect en dankbaarheid dacht ik vorige week donderdag (en denk ik nog steeds!!) terug aan voorganger/evangelist Jan Zijlstra die steeds onvoorwaardelijk zijn Heer en God diende en volgde en met groot enthousiasme van Hem getuigde. Toen hij zich begin jaren 90 geroepen voelde om zich toe te leggen op gebedsgenezing raakte hij los van de stichting van Johan Maasbach en richtte hij eerst de Levensstroom-gemeente in Leiderdorp op, terwijl hij de laatste jaren vanuit Warmond actief was in ‘Wings of healing’. En hoe verschillend er ook wordt gedacht over Zijlstra en zijn bediening, ikzelf ben hem altijd blijven zien als een werktuig in Gods handen. Nu dan een einde niet alleen aan zijn leven, maar ook aan een tijdperk. Dat Jan Zijlstra rusten zal in vrede en dat zijn bediening tot in lengte van dagen vrucht dragen mag.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

Ds. Henzen

Overige berichten

Open Doors Wateringen
Op dinsdag 28 september komen we om 9.30 uur weer bij elkaar in de voorzaal van de kerk. We bidden voor de vervolgde Christenen, zoals de Afghanen, maar ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben.  Iedereen is van harte welkom. 

Geheime Kerkdienst in onze Kerk
Op zondag 10 oktober om 19.00 uur wordt er in onze kerk een bijzondere kerkdienst gehouden. In samenwerking met Open Doors wordt getracht in onze kerk een dergelijke dienst  te realiseren.  Vervolgde Christenen maken een dienst heel anders mee, als ze in het geheim bij elkaar komen. Een medewerker van Open Doors zal ons het e.e.a. hierover vertellen en video’s vertonen. 

Namens de werkgroep, 

Marion van der Plaat en Jan de Bruijn.

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen
In kerkdiensten kan 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de diensten kunnen bijwonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig.
In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft ventilatie een belangrijk punt van aandacht. Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.