Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 20 februari 2022
10.00 uur: ds. L.L. van Berkel uit De Lier
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: ds. B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Afwezigheid ds. J. Henzen
Dominee Henzen heeft vanwege gezondheidsredenen zijn werk, in elk geval voor de maand februari, volledig neergelegd. De kerkenraad doet er alles aan om e.e.a. binnen onze gemeente, zo goed als mogelijk, door te laten gaan. Ook worden in februari 2 diensten, waarin dominee Henzen zou voorgaan, ingevuld  door gastpredikanten.
We zijn bijzonder dankbaar dat dominee B. Schoone uit Poeldijk bereid is gevonden bijstand te verlenen in het (crisis)pastoraat.

Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard een van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl

Zieken
De heer B. de Geus is nog steeds ernstig ziek; behandeling en herstel zijn kritiek.  De heer M. van der Gaag  (Kerklaan) maakt een zware tijd door gegeven de heftige opgetreden infectie; wij  wensen Klazien en Rien al het goede en sterkte toe. Mevr. Dini Schalk is inmiddels wel weer thuis, maar de gezondheidssituatie blijft zorgelijk.

Wij leven als gemeente mee met alle zieken.

 

Overige berichten

Avonddiensten….
Nu de coronamaatregelen zijn verruimd worden er ook weer avonddiensten gehouden. Uiteraard rekening houdende met de nog steeds geldende basisregels:

  1.   Bij binnenkomst graag de handen ontsmetten;                                
  2.   De 1,5 meter afstandsregel wordt in acht genomen;
  3.   Er wordt  een mondkapje gedragen bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing binnen de kerk;
  4.   De aanwijzingen m.b.t. het plaatsnemen in de banken worden opgevolgd;
  5.   Er wordt ‘ingetogen’ gezongen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Onderhoudsbeurt kerkorgel
De ‘Fa. Van den Heuvel Orgelbouw’ heeft op maandag 14 februari jl. de balgen verwijderd uit ons Bätz-Witteorgel om deze in hun werkplaats te voorzien van nieuw leder. De balgen, die noodzakelijk zijn voor de luchtvoorziening van het orgel, vertoonden de laatste tijd steeds lekkages waardoor het orgel niet optimaal functioneerde. Door de renovatie van de balgen en ander noodzakelijk onderhoud aan het orgel, zal deze naar verwachting één zondag niet kunnen worden gebruikt. Hiervoor in de plaats zal tijdens de kerkdiensten het orgel uit ‘De Smidse’ worden gebruikt.

De nieuwe Open Doors februari
Wilt met ons bidden voor vervolgde Christenen, kom dan op dinsdag 22 februari aanvang 9.30 uur naar de voorzaal van de Pleinkerk. We bidden ook voor gemeenteleden die dat nodig hebben. 

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn      

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

 

.