Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 20 maart 2022 (Vierde Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds H.M. Habekotté uit Vlaardingen
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Afwezigheid ds. J. Henzen

Dominee Henzen heeft vanwege gezondheidsredenen zijn werk tijdelijk neergelegd. We zijn bijzonder dankbaar dat dominee B. Schoone uit Poeldijk bereid is gevonden bijstand te verlenen in het (crisis)pastoraat. Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard één van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl

Overleden
Op 9 maart jl. overleed op de leeftijd van 80 jaar ons trouwe en meelevend gemeentelid  de heer Bernhard (Ben) de Geus. Ben was gehuwd met Marina de Geus – Bonsink.
De dankdienst voor zijn leven heeft maandag 14 maart jl. plaatsgevonden in de Abdijkerk te Den Haag-Loosduinen. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en naaste familie veel sterkte en God’s nabijheid toe bij het dragen en verwerken van dit verlies.

Zieken
Afgelopen week heeft de heer J.W.R. Sep uit Zoetermeer een kleine ingreep ondergaan aan zijn oog. Alles is voorspoedig verlopen. We wensen Joop een voorspoedig herstel toe. 

Ga niet alleen door ’t leven
die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven
ga tot uw Middelaar.
Er is zoveel te klagen
er is zoveel geween
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen


Overige berichten

SKIN-Rotterdam geeft boost aan internationale Christelijke kerkgemeenschappen
Op 22 februari jl. heb ik bij de Classis Zuid-Holland-Zuid-vergadering een presentatie gevolgd, welke werd gegeven door mw. drs. Karin de Schipper, die als directeur werkzaam is bij SKIN-Rotterdam.
SKIN heeft als missie: “Het verbinden van internationale christelijke gemeenschappen met elkaar, andere kerken en de maatschappij, zodat hun stem wordt gehoord en zij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.” Karin de Schipper presenteerde op een aantrekkelijke en interactieve wijze de werkzaamheden welke SKIN-Rotterdam uitvoert.
In Nederland zijn 1100 internationale (migranten) kerken, daarvan zijn er 200 in Rotterdam. We onderkennen historisch-culturele kerken, vaak al langer gevestigd, zoals de Waalse Kerk en de Schotse Kerk, maar ook nieuwere kerken met een eeuwenoude traditie, zoals de Russisch, Grieks en Ethiopische kerken en daarnaast relatief recentere internationale kerken (Moluks) of kleinere charismatische ongebonden kerken, meestal rond één voorganger.  Eén op de zes inwoners van Rotterdam is een Christenmigrant.
SKIN-Rotterdam  verzorgt cursussen en bijeenkomsten om kerkgemeenschappen te verstevigen en met elkaar in verbinding te brengen.  Naast SKIN Rotterdam zijn er dergelijke organisaties in Den Haag, Utrecht en Deventer/Zwolle.
SKIN werkt aan verbinding van christenen met elkaar, met Nederlandse kerken en het slaan van bruggen in de samenleving. De visie is gebaseerd op 1 Korintiërs 12:12: “Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam”. Zo is het ook met het lichaam van Christus’. Wie meer wil weten over SKIN: https://skinrotterdam.nl

De presentatie was voor mij een inspiratiebron om te horen hoe  Christenen van verschillende komaf  elkaar  kunnen verstevigen en zo nader tot elkaar komen.  Prachtig om deze sessie mee te mogen maken. 

Jan de Heer, Ouderling – Kerkrentmeester  

Corona maatregelen: “Terug naar normaal!”
De overheid volgend in het loslaten van de coronamaatregelen, hebben we ook in de Hervormde Gemeente Wateringen de mondkapjesplicht en het vasthouden aan de 1,5 meter laten vervallen.
Natuurlijk blijven we alert en vragen we u te letten op persoonlijke hygiëne: “Niet komen naar de kerk bij klachten”. Verder wordt voor en na de diensten aandacht besteed aan het goed ventileren van de kerkruimte.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516). 

Open Doors Wateringen
Wilt u voor vervolgde Christenen bidden en ook voor eigen gemeenteleden? Kom dan op dinsdag 29 maart om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. Iedereen is van harte welkom. 

Namens de werkgroep,
Jan de Bruijn en Marion van de Plaat 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

 

.