Hervormde Gemeente Wateringen 

          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdienst

Zondag 23 mei 2021 (Eerste Pinksterdag)
10.00 uur:
Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)
19.00 uur:
Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 23 mei, Eerste Pinksterdag, zijn er twee diensten, waarin we natuurlijk stilstaan en met elkaar nadenken over de uitstorting van de Heilige Geest. In de morgendienst mogen we Nicolien van Deursen verwelkomen, zij zal, naast Jan van Westenbrugge op het orgel, de liederen begeleiden op de dwarsfluit. De avonddienst is traditiegetrouw een zangdienst, maar omdat zingen helaas nog niet toegestaan is, zal het een dienst zijn van Woord en gebed. Ik hoop zowel ’s morgens als ’s avonds velen van u en jullie te ontmoeten.

Terugblik Hemelvaartsdienst
Op donderdag 13 mei was er de gezamenlijke Hemelvaartsdienst in De Lichtbron. Omdat fysieke kerkgang nog niet gebezigd werd, konden gemeenteleden van Pleinkerk en Lichtbron de dienst via Kerkomroep volgen. In de verkondiging stond ik stil bij één van de aspecten van Hemelvaart, namelijk dat Jezus zijn leerlingen verliet en ze daarmee het angstige en verdrietige gevoel gaf dat ze er nu alleen voor stonden. In zekere zin was dat ook zo, ik vergeleek het heengaan van Jezus met het loslaten van kinderen door hun ouders. Een ingewikkeld en moeilijk proces dat hoort bij de opvoeding op de weg naar volwassenheid. Dat je op eigen benen moet gaan staan en dat je dat ook kunt met wat je van huis uit is meegegeven. Zo heeft Jezus mensen die vervreemd waren van God en van zichzelf, beschadigd en gelittekend door het leven (en soms ook door de opvoeding), bevrijd en tot nieuwe scheppingen gemaakt. En als nieuwe scheppingen mogen en kunnen ze het Koninkrijk van God tegemoet leven. Een kwestie van vertrouwen: Wij op Hem, maar Hij ook op ons. Wat dat betreft heeft God ons veel in handen gegeven. Lezingen in de dienst kwamen uit Johannes 14 (: 15-18 en 27-31) en Handelingen 1 (: 4-11).

Zieken
De heer K. Wielhouwer (Breebaartlaan te Rijswijk) is vanwege een longinfectie opgenomen (geweest) in het ziekenhuis van Delft. Als het herstel doorgezet heeft, zal hij inmiddels weer thuis zijn. Wij wensen hem en zijn vrouw veel sterkte en Gods zegen toe. Toen ik hem belde om hem te feliciteren met zijn 91e verjaardag, vertelde de heer Warnink (Klarinetstraat te Rijswijk) dat hij weliswaar ontslagen is uit het ziekenhuis, maar zich nog steeds erg ziek voelt. Voor verder herstel wordt hij verzorgd in een verpleeghuis in de regio Den Haag.

Pleinpraat
Afgelopen zaterdag kreeg ik per post het bericht dat nu ook ik me mag laten vaccineren tegen Corona. Met opzet schrijf ik ‘mag’ omdat het geen verplichting is, maar een vrije keus. Ook gebruik ik het woordje ‘mag’ om daarmee aan te geven dat ik het een voorrecht vind om aan de beurt te zijn om gratis en voor niets een beschermmiddel tegen het (mogelijk) ziekmakende virus te krijgen. Ik laat u hierin delen, niet alleen omdat ik in de media lees-, maar ook van verschillende mensen uit onze gemeente hoor, dat er nogal wat twijfels zijn over de betrouwbaar-/veiligheid van de vaccins en dat daardoor overwogen of zelfs besloten wordt om van de uitnodiging geen gebruik te maken. En natuurlijk ben ik geen deskundige op medisch gebied, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de vaccins ons gaan helpen om het sociale verkeer en ook de kerkgang (zoals we het gewend waren) steeds meer op te kunnen gaan pakken. Ik zie het als een verantwoordelijkheid voor mezelf en voor allen met wie ik in aanraking kom om de prik binnenkort te gaan halen. En misschien denkt u er heel anders over, maar ik ben dankbaar dat deze kans me wordt aangereikt……

Tenslotte
Wens ik u en jou van harte goede en gezegende Pinksterdagen toe. Dat het vuur van de Geest ook ons verwarmen zal en ons zal maken tot ‘een zoutend zout en een lichtend licht’ in deze wereld.

J. Henzen

 

Overige berichten

Berichten van de kerkenraad
Op zondag 23 mei (1e Pinksterdag) zijn er twee diensten: om 10 uur en om 19 uur. Beide diensten worden geleid door dominee J. Henzen. Voor bezoekers van een van deze diensten (om 10 uur of om 19 uur) geldt een verplichte aanmelding (tot een maximum van 40 bezoekers per dienst). Dit aanmelden kan uitsluitend telefonisch op donderdag 20 mei a.s. tussen 19 en 21 uur op het telefoonnummer van de scriba a.i. Jan Ditewig  06-51881065 of 070-3311007. 

Verder heeft de kerkenraad besloten dat m.i.v. zondag 6 juni a.s. de avonddiensten worden hervat. Omdat avonddiensten over het algemeen minder druk worden bezocht, gelden er geen beperkingen zoals even- en oneven huisnummers of verplichte aanmelding vooraf. M.b.t. de ochtenddiensten zijn er vooralsnog geen wijzigingen, m.a.w. (nog steeds) even- en oneven huisnummers maar wel tot een maximum van 40 bezoekers (exclusief degenen die een taak hebben). Zodra verdere verruimingen mogelijk zijn, zal de kerkenraad nader beslissen.

Namens de kerkenraad: Jan Ditewig

 Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.