Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 21 april 2024
10.00 uur: Ds. G.E. van der Hout uit Lekkerkerk
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

19.00 uur: Ds. E.K. Foppen uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag


Berichten van ds. Schoone

Tussen Pasen en Pinksteren
Pasen ligt al weer achter ons. Pasen, het feest van Jezus’ opstanding. Klaar en duidelijk. Dat is toch zo? Ontegenzeggelijk, maar voor veel mensen in onze tijd niet meer. En dat snap ik wel. Het is namelijk onmogelijk te verklaren; het is niet te begrijpen. Ons verstand en ervaring zeggen dat het gewoon niet kan, eerst dood en dan weer levend. Je komt er niet uit. Maar weet u, ook de eerste getuigen van de opstanding van Jezus waren totaal van slag en verkeerden in grote verwarring. Ze waren doodsbang voor datgene wat ze meegemaakt hadden. Zo’ n belevenis kun je niet plaatsen. Verwarring dus. De eerste getuigen vluchtten ook weg. Er moest heel wat aan te pas komen, wilde de kerk hieruit leven en hierover spreken: niets minder dan de Geest van God zelf! Pas toen zij die Geest overvloedig ontvangen hadden, kregen ze enige toegang tot het mysterie van Pasen. Die Geest deed hen LEVEN. Er kwam leven in de groep leerlingen. Door de Geest werden ze gemeente en straalden ze in hun leven en samenleven iets van Jezus uit. Pasen ging met name leven ná Pinksteren en werd toen ook pas ten volle verstaan. Zo leven we van de feesten. Dus óp naar de volgende feesten: Hemelvaart en Pinksteren. 

Pastoraat
De heer Hans Groenewegen ligt inmiddels al vanaf 20 maart in het Reinier de Graaf gasthuis. Heel even heeft hij kunnen “genieten” van zijn ontslag uit het ziekenhuis. Op de eerste Paasdag mocht hij naar huis, maar dezelfde avond moest hij weer worden opgenomen. Toen ik hem de laatste keer bezocht in het ziekenhuis (12 april) was hij er niet goed aan toe. Hij is er zelfs even heel slecht aan toe geweest. Zijn lichamelijke conditie wordt er zo niet beter op. Hans ziet het af en toe niet meer zitten. Heel naar en zorgelijk. We hopen en bidden voor hem dat het toch de betere kant op mag gaan. En we roepen Hans toe: “Houd vooral goede moed!”
Naar aanleiding van enkele bezoekjes kan ik melden dat mevrouw Van de Berg-Storm (Ambachtsweg) er nu weer redelijk aan toe is. De heer Valenti Pettino bezoekt zijn vrouw in de Kreek elke dag. De gezondheidstoestand van de heer Arie van der Gaag (Bakkershof) gaat langzaam aan achteruit. Alle zieken heel veel sterkte toegewenst. 

Ten slotte
Een hartelijke groet van Ds. Bart Schoone

 

Berichten van onze scriba

Bij de diensten van 21 april 2024
Zondagmorgen 21 april verwelkomen we ds. Van der Hout uit Lekkerkerk. Ds. Van der Hout is inmiddels een bekend gezicht denk ik voor de meesten van ons. Welkom dus in de morgendienst.
In de avonddienst zullen we ds. Foppen uit Den Haag welkom heten. Hij is predikant in de Bethlehemkerk in Den Haag. Hij heeft ‘gestaan’ in o.a. Bleiswijk en Katwijk aan Zee


Inzage jaarrekening 2023 Diaconie
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de jaarrekening 2023 van de Diaconie voor u ter inzage in de week van 29 april tot 6 mei 2024 a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de diaconaal rentmeester, Miranda Bennink.


Gemeenteavond 22 mei 2024
Woensdag 10 april j.l. heeft de kerkenraad het traject van “beroepen” toegelicht dat gevolgd zal gaan worden. We hebben ons uitgebreid laten voorlichten door de PKN, ds. Tekelenburg en onze focus-begeleider ds. Wolters. De Protestante Kerk Nederland (PKN) heeft een te volgen procedure voor het beroepen van een predikant opgesteld die we zullen volgen. Voor dit beroepingstraject wordt een beroepingscommissie samengesteld bestaande uit enkele kerkenraadsleden (ouderling, diaken, kerkrentmeester) en gemeenteleden. Het is belangrijk dat het een afspiegeling wordt vanuit de breedte van de gemeente. Gemeenteleden die mee willen denken en doen in de beroepingscommissie kunnen zich bij de scriba opgeven tot 1 mei a.s. (scriba@plein5.nl) Uiteindelijk zal de beroepingscommissie bestaan uit 5 tot max 10 personen.
De 1e vraag is: “Wat zijn we voor gemeente?”
De 2
e vraag is: “Wie/wat willen we worden?”
Deze vragen zijn essentieel voor de gehele gemeente! Op 22 mei gaan we daarover met elkaar in gesprek. Deze avond zal worden geleid door ds. Wolters en worden voorbereid door het moderamen en ds. Tekelenburg. Met de uitkomsten kan de profielschets voor de predikant worden opgesteld. Ds. Tekelenburg uit Monster is onze consulent en heeft daarin een begeleidende rol.
Welkom dus op woensdag 22 mei vanaf 20 uur in “De Smidse”

Christine Bosma (Scriba)


Overig bericht 

Zing mee met Martin Mans en Men of Hope!
Op woensdag 8 mei 2024 om 20.00 uur geeft Martin Mans met de zanggroep Men of Hope een concert in de Hervormde Kerk in Wateringen. Deze formatie bestaat uit circa twintig geoefende zangers die op vele plaatsen in het land concerten geeft. Het programma bevat een variatie aan liederen met het thema ‘Van Pasen naar Hemelvaart.’ De mannen zingen de mooiste bewerkingen van psalmen, gezangen, Johannes de Heer liederen, opwekking en Sela. Het lied ‘Hoop!’ dat Martin zelf schreef en componeerde heeft een bijzondere plaats in het programma. In aansluiting daarop ‘Een toekomst vol van Hoop, Maranatha van Sela en Psalm 116.
Martin Mans begeleidt de mannen op de piano en daarnaast neemt hij plaats aan het kerkorgel en brengt een aantal van zijn geliefde improvisaties ten gehore waarbij samenzang is. De samenzang betrekt de luisteraar bij de muziek. Het concert is een initiatief van de Stichting Kerk in Actie. Met het project ‘Samen in Actie voor Oekraïne’ vestigt de organisatie de aandacht op de schrijnende oorlogssituatie en zoomt in op kinderen in het geteisterde land. Bij de uitgang is een collecte voor dit goede doel. Het concert heeft de luisteraar veel te bieden: Enkele uren genieten van mannenzang, samenzang en orgelimprovisaties.
De Hervormde Kerk (Pleinkerk) gaat open om 19.30 uur. Het concert begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt bij reservering € 12,50; prijs aan de zaal € 15,=.
Reserveren kan op www.martinmans.nl/toegangskaarten

Agenda 18 t/m 25 april 2024 (overgenomen uit de agenda van de Kerkapp)

  • Dinsdag 23 april: Q-time, 18.00 uur tot 19.15 uur, Archiefzaal
  • Woensdag 24 april: Vrouwenkring, 9.30 uur tot 11.30 uur, Kerk