Hervormde Gemeente Wateringen 

      (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 21 november 2021
10.00 uur: Ds J. Henzen (Herdenking overledenen)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds B. Schoone uit Poeldijk
Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Op zondag 21 november herdenken we gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Onder voorbehoud hoop ik stil te staan bij Schriftgedeelten uit Prediker 3 en Johannes 11. Vocale medewerking wordt verleend door mevrouw Mattanja Lennings (Sopraan). Ik hoop dat we ondanks de nu weer aangescherpte maatregelen een betekenis- en troostvolle dienst mogen bieden, in de eerste plaats aan hen die het afgelopen jaar dierbaren zijn verloren.
In de avonddienst hoopt dominee B. Schoone uit Poeldijk voor te gaan.

Zieken
Op zondag 7 november is mevrouw A.J. van den Berg-Bakker (De Ark) vanwege een herseninfarct opgenomen in het ziekenhuis van Delft. Hoewel zij lichte uitval verschijnselen vertoonde is zij een dag later weer naar De Ark terug gebracht. Wij leven mee met haar en haar dierbaren en hopen dat ze weer wat herstellen zal. Voor zover mij bekend verblijft mevrouw W.A. de Jong-Schouten (Schependreef) nog in het Haga Ziekenhuis. Na de mislukte ingreep van enkele weken geleden is de bedoeling dat er binnenkort een nieuwe poging zal worden ondernomen. In de tussentijd zal Miep voor verder herstel en om aan te sterken waarschijnlijk nog een tijdje in een verpleeghuis moeten doorbrengen. Collega dominee Marjan Zebregs (De Lichtbron) heeft vorige week maandag een geslaagde operatie ondergaan en mocht enkele dagen later alweer naar huis terugkeren. We wensen haar van harte een voorspoedig herstel en Gods zegen toe.

Pleinpraat
Om moedeloos van te worden. Zo ervaar ik de ‘milde’ Lock-Down waar we sinds afgelopen zaterdagavond met z’n allen in verkeren. “Voor drie weken” werd er bij de aankondiging gezegd, maar zo langzamerhand weten we dat het met tussentijdse verzwaringen waarschijnlijk over minstens drie maanden zal gaan. Wat gaat dit betekenen voor onze kerkdiensten en onze andere activiteiten? We weten het niet, maar hopen en bidden dat het allemaal wat meevallen zal. En verder elkaar maar vast blijven houden en erop vertrouwen dat de Here God ons vasthoudt en een uitweg bieden zal uit de onzekere en onberekenbare greep van het virus.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein,

J. Henzen


Overige berichten

Inzage begroting 2022 college van kerkrentmeesters
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting 2022 van het College van Kerkrentmeesters voor u ter inzage in de week van 22 tot en met 27 november. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van ons college van kerkrentmeesters, Teus van der Plaat.

Extra coronamaatregelen vanwege het oplopend aantal besmettingen
Op dinsdag 2 november jl. kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De kerkenraad neemt de vanuit de landelijke kerk (PKN), voorgestelde adviezen voor onze gemeente over.
De nieuwe maatregelen gelden vanaf zondag 7 november. Enkele aspecten zijn voor onze gemeente/kerk van belang.

  1. Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden. Dit betekent dat de 1,5 meter maatregel voor alle banken in de kerk geldt. Geef elkaar dus de benodigde ruimte.
  2. Hoewel deze verplichting niet geldt voor de kerk(gebouwen) adviseert de kerkenraad toch dringend het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen binnen het kerkgebouw.
  3. Vooralsnog blijft de mogelijkheid bestaan koffie/thee na de dienst te drinken. Dit kan op een drietal plaatsen in de kerk en ook dan blijft gepaste afstand dringend aanbevolen.
  4. Door onze kerkrentmeesters blijft speciale aandacht voor ventilatie in ons kerkgebouw. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen. 

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Open Doors Wateringen
Wilt u ook meedoen met de ‘Open Doors werkgroep Wateringen’? Kom dan op dinsdag 30 november 2021 om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan voor vervolgde Christenen, maar ook voor onze gemeenteleden die dat nodig hebben!  

Namens de Werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.