Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 22 mei 2022
10.00 uur: Ds. L. den Breejen uit Delft
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. P. van der Ende uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
09.30 uur: Ds Mevr. M. Zebregs (in de Lichtbron)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Zieken
De heer A. Non (Laan van Wateringse Veld te ’s-Gravenhage) meldde mij eind vorige week dat hij onverwacht met hoge koorts al enkele dagen verbleef in het Haga Ziekenhuis. Vanwege zijn chronische aandoening is een infectie extra gevaarlijk. Hij is inmiddels gelukkig weer thuis. We hopen en bidden dat Arie voorspoedig herstellen zal. Mevrouw H.W. van der Gaag-Westhoff (Windmolen) is na haar val en opname in het ziekenhuis inmiddels voor verder herstel en revalidatie ‘verhuisd’ naar verpleeghuis Vrederust-West (Schuttersdreef 125, 2542 XA te ’s-Gravenhage). We wensen Riek moed, sterkte en Gods zegen toe. Als alles volgens planning is verlopen (ingreep was op dinsdag 17 mei gepland) heeft mevrouw A. Bosma-de Wilde (Guldeland) een knieprothese gekregen. Na enkele dagen verblijf in het ziekenhuis wordt gekeken of het een verpleeghuis zal worden of dat thuis mogelijk is. Hoe dan ook: Ook u van harte sterkte bij herstel en revalidatie en zegen. Na een licht herseninfarct en een opname van 6 weken in verpleeghuis Vrederust-West is meneer Rotteveel (Dorpersdreef te ’s-Gravenhage) inmiddels alweer enkele weken thuis. Hij maakt het naar omstandigheden redelijk goed, al is het jammer dat hij een arm moeilijk gebruiken kan en wat problemen heeft met ‘woordvinding’. Iets dat hij op zijn hoge leeftijd van maar liefst 92 jaar aanvaarden kan. Van harte sterkte en Gods dragende nabijheid toegewenst.

In memoriam (nagekomen)
Op woensdag 9 maart overleed op de leeftijd van 80 jaar de heer Bernhard de Geus, hij woonde aan Langeland 39 te Den Haag. Zijn overlijden kwam niet onverwacht, maar volgde op een langzaam afnemende gezondheid en kwam er een einde aan het leven van een bijzonder mens. Ben’s schooltijd was vanwege een ernstige vorm van dyslexie moeizaam, het belemmerde hem in zijn prestaties en ontwikkeling. Zeker in die tijd was er nog maar weinig over dyslexie bekend en waren er niet of nauwelijks hulpmiddelen om op een andere wijze tot begrip, verstaan en daarmee tot leren te komen. Een eenling zal hij in de klas zijn geweest en misschien hierdoor wel dat Ben in zijn verdere leven wat ‘op zichzelf’ kon zijn. Toch heeft hij zich bij dit alles niet neergelegd en heeft hij op eigen wijze het leven opgepakt, onder andere door begin jaren 60 samen met Marina, zijn vrouw, naar Nieuw-Zeeland te gaan, waar hij een eigen schildersbedrijf begon. Vele en goede contacten waren er met de plaatselijke kerk aldaar, waarin het gezin actief en meelevend was. Begin jaren 70 keerden ze naar Nederland terug waar Ben chauffeur werd bij het Ministerie van Onderwijs. In gezin de Geus werden een zoon en twee dochters geboren, waarvan de zoon (Rick) na een ernstige ziekte in 2000 overleed. Ook een kleindochter overleed aan een ernstige ziekte en in 2007 verloor Ben ook nog zijn vrouw. Allemaal ingrijpende en verdrietige gebeurtenissen waar Ben mee leven kon, omdat hij er (mede door hun eigen getuigenis) van overtuigd was dat zijn geliefden in de rust en vreugde bij God zijn. Dit maakte ook dat hij enerzijds van het leven hield, maar anderzijds geen moeite had met het idee ook zelf eens te moeten sterven. Ben was een gelovig mens, die zich vanwege liturgie, het orgel en de verkondiging thuis voelde in de kerk aan Het Plein. Regelmatig kreeg ik na de dienst een mailtje, waarin hij schreef dat hij geraakt en bemoedigd was. Tijdens mijn bezoekjes aan hem spraken we over deze dingen en werd ik soms klein en stil van zijn kinderlijk vertrouwen. Het laatste jaar en zeker de laatste maanden, waren wat betreft zijn lichamelijke gezondheid zwaar. Ben werd geplaagd door hartritmestoornissen en een toenemende kortademigheid, waardoor hij steeds minder kon ondernemen en hij steeds meer naar het levenseinde verlangen ging. Op 9 maart was het dan zover en werd Bernhard de Geus thuis geroepen door zijn hemelse Vader. Door mijn ziekteverlof kon ik helaas niet voorgaan in de afscheidsdienst, maar in een familielid (neef) werd uitstekende vervanging gevonden.

J. Henzen


Overige berichten

Uitnodiging gemeenteberaad woensdag 1 juni 2022
De kerkenraad nodigt u uit om op woensdag, 1 juni a.s. aanwezig te zijn op het Gemeenteberaad van onze gemeente. Dit beraad vindt plaats in onze kerk en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er een kopje koffie/thee voor u klaar.

Wij willen u die avond informeren en horen over :  

  1. Het vervolg van de ontwikkelingen rondom de Smidse 
  2. Nadere informatie rondom het Focustraject van de IZB in aanwezigheid van dominee Dick Wolters

en na de pauze 

3. Stand van zaken m.b.t. de verkenning tussen de Lichtbron en onze gemeente. Als begeleider van de stuurgroep zal ook de heer Dick van Dijk aanwezig zijn

Er staan belangrijke zaken gepland voor deze avond dus hopen we dat velen van u op onze uitnodiging ingaan! Mogen we ook op u/jou rekenen?

Wij hopen op een goede ontmoeting met elkaar die avond.

Namens de kerkenraad,
Jan Ditewig, scriba a.i.

Inzage jaarrekening 2021 van het College van Diakenen
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de jaarrekening 2021 van het College van Diakenen voor u ter inzage in de week van 16 tot en met 22 mei a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van dit college, Hans Slagboom.

In en rondom de eredienst op Hemelvaart (26 mei)
In Wateringen is de mooie traditie om deze feestdag in De Lichtbron te vieren met afwisselend de Predikant van de Pleinkerk en van de Lichtbron. Dit jaar is ds. Marjan Zebregs de voorganger.
We kunnen Jezus’ hemelvaart zien als een teken van God dat Hij het de mensen toevertrouwt om Zijn boodschap te verspreiden. Het is niet langer nodig dat Jezus daarvoor op aarde is. Niet in zijn aardse verschijning, zoals tot en met Goede Vrijdag, en ook niet in zijn verschijning als de opgestane Heer van Paasmorgen tot Hemelvaart. Jezus’ leerlingen krijgen het vertrouwen dat zij Gods goede nieuws kunnen verspreiden, individueel en als lid van de lokale en de wereldwijde kerk van Christus. Dit feit willen we samen vieren met de volgende activiteiten:

Vóór de eredienst is er dauwtrappen voor mensen uit de Rooms-Katholieke kerk, de Pleinkerk en De Lichtbron. Vanaf 07.30 uur vertrekken er met een korte tussenpauze tweetallen vanaf De Lichtbron voor een wandeling van ongeveer drie kwartier. Ook met een rollator is deze wandeling goed te doen. Behalve een routebeschrijving, krijgt u ook vragen mee voor onderweg. Bij terugkeer is er in de Lichtbron koffie, thee en wat lekkers. Opgave vooraf is niet nodig.

In de eredienst, die om 09.30 uur begint, verleent een gelegenheidszangkoor vanuit de Pleinkerk en De Lichtbron haar muzikale medewerking.

Frans Dieleman

Oproep voor deelname aan gelegenheidskoor op Hemelvaardag 26 mei a.s.
Voor 26 mei a.s. zoeken wij deelnemers aan een gelegenheidskoor dat wil optreden op Hemelvaartsdag tijdens de ochtenddienst bij de Lichtbron.
Wie geïnteresseerd is kan zich opgeven bij Jan de Heer of door je naam in te vullen op de intekenlijst in de hal van de Pleinkerk De vraag naar deelnemers staat ook uit bij de Lichtbron. Oefentijdstippen en verdere voorbereiding volgen later.

Uw reactie graag via e-mail: secretaris.krm@plein5.nl  of tel: 06 53707516. 

Fietstocht Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, dat is dit jaar op 26 mei, is onze jaarlijkse fietstocht weer gepland. Deze kan nu, als het weer mee zit, dit jaar gelukkig weer doorgaan. We gaan gezamenlijk met de Lichtbron op pad.
We starten vanuit de voorzaal van de Herv. Kerk.  Om 10.30 is er koffie en vertrekken rond 11.15 uur.
Lunchpakketje en drinken moet je zelf meenemen. Je hoeft je niet op te geven maar we hopen op een hoge opkomst.

Voor meer informatie kun je terecht bij Its en Wilma van der Lely, tel. 06-54994550 of 06-48626591

Open Doors Wateringen
Wilt u met ons voor de vervolgde Christenen bidden?  Kom dan op dinsdag 31 mei naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben. Aanvang half 10 in de voorzaal.  

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn