Hervormde Gemeente Wateringen 

      (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 24 oktober 2021
10.00 uur: Dhr. E.J. Bergman uit Katwijk aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds B.H. Weegink uit Katwijk aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 24 oktober mogen we in de eerwaarde heer E.J. Bergman en ds B.H. Weegink twee gastpredikanten te verwelkomen. Ik wens u goede en gezegende diensten toe.

Zieken
Mevrouw W.M. de Jong-Schouten (Schependreef te ‘s-Gravenhage) heeft naar aanleiding van aanhoudende buik- en maagklachten een aantal onderzoeken ondergaan. Naar aanleiding hiervan bleek dat een aantal bloedvaten geheel of gedeeltelijk verstopt zijn. De vraag is nu hoe te gaan behandelen. We wensen mevrouw Miep de Jong veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Mevrouw J.D. Holtkamp-Lange (Rietveen) is enkele weken geleden bij het uitstappen van de auto ongelukkig ten val gekomen en heeft hierbij schade aan haar enkel(s) opgelopen, waardoor het lopen moeilijk gaat. Inmiddels gaat het gelukkig weer een stukje beter, waarvoor dankbaarheid.

In memoriam
Op dinsdag 12 oktober overleed op de leeftijd van 87 jaar mevrouw Jannigje (Jannie) Schoenmaker. Zij woonde op de afdeling Kleinschalig Wonen in De Ark. Haar overlijden kwam onverwacht en was het gevolg van een val ‘binnenskamers’ waarbij ze een rugwervel brak. Omdat de artsen niets voor haar konden doen en de pijn bij iedere beweging ondraaglijk was, werd in onderling overleg besloten haar zware pijnstilling te geven, als gevolg waarvan Jannie langzaam uit het bewuste leven weggleed. Uiteindelijk  overleed ze een week later, een week waarin haar kinderen in afwisseling dag en nacht aan haar zijde waren en dierbare herinneringen deelden. Herinneringen aan de jaren waarin het jonge gezin van vader Leen (van den Berg) en moeder Jannie het goed had en de oudere van de 5 kinderen al het huis uit waren toen Leen halverwege de tachtiger jaren ziek werd en begin 1990 overleed. In Aad Vos kreeg Jannie ruim een jaar later een tweede echtgenoot, een man met wie ze ruim twintig jaar getrouwd is geweest en die zowel in uiterlijk als qua karakter heel anders was dan haar eerste man. Rechtlijnig, conservatief en niet zo gemakkelijk in de omgang was Aad, maar ‘zijn’ Jannie droeg hij op handen en er was wederzijdse liefde en zorg voor elkaar. Toen Aad in 2014 overleed, kwam Jannie er alleen voor te staan, maar met een drietal zonen in de buurt en een dochter die haar vanuit Woubrugge minstens een dag in de week op kwam zoeken, ontbrak het haar aan niets. De jaren gingen tellen, haar gezondheid werd minder, maar ze genoot van de aandacht, ook van de kleinkinderen. Jannie was een vrouw met een lief en zacht karakter en mede daardoor een moeder en een oma uit duizenden die bij alles bij wat er in de familie gebeurde van harte betrokken werd. Jammer dat zij enkele jaren geleden wat vergeetachtig werd, soms wat passief en afwezig was en er na diverse onderzoeken een vorm van dementie werd vastgesteld. Uiteindelijk kon ze niet goed meer voor zichzelf zorgen en kwam ze in De Ark terecht waar ze zich goed aanpassen kon, het best naar haar zin had en tevreden was met kleine dingen. Op maandag 18 oktober namen we afscheid van haar in een dankdienst voor haar leven in de kerk aan Het Plein. In de dienst lazen we Psalm 23 en enkele verzen uit Openbaring 21, dezelfde Bijbelwoorden die ik ook gelezen had toen duidelijk was dat haar ziekbed een sterfbed worden zou. Mooi en indrukwekkend hoe die vertrouwde woorden haar toen raakten en haar zichtbaar rust en vrede gaven. Een bijzondere en dierbare ervaring van waaruit we haar in vertrouwen aan God konden overgeven.

Q-Time
Toen we vorige week dinsdagmiddag voor de eerste keer bij elkaar kwamen bleek dat het tijdstip voor een aantal jongeren lastig is. Voorkeur gaat uit naar begin van de (dinsdag)avond. Dan zouden we beginnen om 19.00 uur. Mijn vraag aan jongeren en ouders is om na te gaan of de dinsdagavond inderdaad beter uit zal komen. Willen jullie dat Marion van der Plaat of mij dan ook even laten weten?

Pleinpraat
Toen ik vorige week bij een gemeentelid op bezoek was die de diensten volgt via de kerkradio, liet ze me weten erg geschrokken te zijn van de reden van afwezigheid van de medewerkster van Open Doors in de geheime kerkdienst. “Dat ze opgepakt is vanwege het bezit van Bijbels! En dat de mensen in de kerk zelfs niet veilig waren!” zei ze verontwaardigd. Aan de ene kant natuurlijk een teken dat we de sfeer van een kerkdienst in landen waar Christenen vervolgd worden om hun geloof goed hebben kunnen neerzetten, aan de andere kant was het natuurlijk niet de bedoeling om mensen angstig en onzeker te maken door het idee dat het allemaal levensecht was. Bij deze wil ik dan nogmaals de dankbaarheid uitschrijven over het feit dat wij leven in een land waar godsdienstvrijheid in de grondwet gegarandeerd is en dat we alle vrijheid hebben om samen te komen in Jezus’ Naam. Zou mooi zijn als we wat meer van die vrijheid gebruik zouden maken……

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Een hartelijke uitnodiging voor de presentatie van de uitkomsten van de vragenlijsten FocusScan.
Op donderdag 28 oktober a.s. zullen de resultaten van de onlangs onder de gemeenteleden gehouden enquête worden gepresenteerd. Ook gaan we aan de hand van enkele stellingen in gesprek over de uitkomsten. En natuurlijk willen we graag uw verhalen horen achter de scores. De IZB maakt van het onderzoek en de besprekingen tijdens de gemeenteavond een rapport dat later in de kerkenraad zal worden besproken.
De heer Wout Koelewijn van de IZB zal ons informeren over de resultaten van de ingevulde vragenlijsten en de avond verder leiden.

U bent vanaf half acht welkom voor een kopje koffie / thee en de presentatie begint om 8 uur. Plaats van ontmoeting is de kerkzaal.

Als kerkenraad zijn wij ook benieuwd naar de uitkomsten! Graag tot donderdag, de 28ste oktober.

Namens de kerkenraad,
Jan Ditewig

Corona en de wijziging met betrekking tot de 1,5 meter maatregel
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dat ‘alles weer kan’ betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Laten wij met elkaar trachten dit advies ook in onze kerk de ruimte te geven en met wijsheid de maatregel toepassen.

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Open Doors Wateringen
Op Dinsdag 26 oktober houden we weer een fysieke gebedsbijeenkomst in de voorzaal van onze kerk. Hier bidden we dan voor de vervolgde Christenen, maar ook voor de mensen uit onze eigen gemeente. Aanvang 09.30 uur.  Iedereen is welkom .

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.