Hervormde Gemeente Wateringen 

      (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

Kerkdiensten

I.v.m. coronamaatregelen worden alle diensten tot en met 9 januari a.s. uitsluitend via de livestream en de kerkradio uitgezonden ( www.hervormdegemeentewateringen.nl ). Ook zijn er geen avonddiensten tot en met 9 januari (uitgezonderd de kerstnachtdienst om 21.30 uur en de oudejaarsdienst om 19.00 uur die ook alleen maar te volgen zijn via de livestream en kerkradio.)

Vrijdag 24 december 2021 (Kerstnachtdienst)
 21.30 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse 

Zaterdag 25 december 2021 (Eerste Kerstdag)
10.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

Zondag 26 December 2021 (Tweede Kerstdag)
10.00 uur: Ds J. Quist uit Scheveningen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

Vrijdag 31 December 2021 (Oudejaarsdienst)
19.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn

Zaterdag 1 Januari 2022 (Nieuwjaarsdienst)
10.30 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig

Zondag 2 Januari 2022
10.00 uur: Ds A. Christ uit Katwijk aan Zee
Dienstdoende ouderling: Mevr. Esther Wubben


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Niet te geloven dat we nu alweer voor de tweede keer niet fysiek samen kunnen komen om het Kerstkind te begroeten. Gelukkig hebben we kerkradio en streaming, waardoor de erediensten toch doorgang zullen vinden. Het aangepaste dienstenrooster treft u in dit kerkblad, maar natuurlijk ook op onze website aan. Hier volgt wat inhoudelijke informatie:

Kerstnacht
; Deze dienst op 24 december (aanvang 21.30 uur) zal een eenvoudig karakter hebben en kort van duur zijn. Er is geen koor, solist of muzikale medewerking. Wat betreft het thema denk ik aan: ‘Klein Kerstfeest’. Luistert en kijkt en zingt u mee?

Eerste Kerstdag;
 Deze dienst op 25 december (aanvang 10.00 uur) krijgt als thema: ‘Goed Nieuws’. Natuurlijk is, vanwege uw en jullie fysieke afwezigheid, ook deze dienst ingetogen van karakter, maar door de muzikale bijdrage (trompet) van de heer Dik Ton zal het allemaal wat uitbundiger zijn. Alweer de vraag: Luistert en kijkt en zingt u mee?

Oud en Nieuw Op Oudejaarsavond, 31 december, vangt de dienst om 19.00 uur aan. Nieuwjaarsmorgen begint de uitzending om 10.30 uur. We hopen op goede en gezegende diensten.

Zieken
Op zaterdag 18 december mocht mevrouw W.M. de Jong-Schouten (Schependreef te ’s-Gravenhage) het verpleeghuis verlaten en dus terugkeren naar huis. Dit in afwachting van een nieuwe poging om het euvel in de buik te verhelpen. We wensen Miep van harte sterkte en Gods zegen toe. De heer W.A.C. Groenewegen (Schadeken te Leidschendam) is met Corona opgenomen in het Westeinde Ziekenhuis te ’s-Gravenhage. Vanwege zijn toch al kwetsbare gezondheid zit genezing er niet meer in en wordt hij ‘palliatief’ behandeld. Mooi dat Wim dit alles aanvaarden kan in vertrouwen op de Here God. Dan is de weg naar het levenseinde een uitzien naar wat komen gaat.

Pleinpraat
In deze barre en bizarre tijd is het Kerstkind misschien wel meer welkom (en tenminste nodig!!) dan ooit in onze levens. Deze barre en bizarre tijd roept ook om bezinning, inkeer in onszelf en de vraag of we in dit alles iets van God kunnen en mogen verwachten. Ten diepste komt het voor ons allemaal op geloven en vertrouwen aan. Als voorwoord(je) in de Kerstuitgave van de Elisabethbode schreef ik hierover: Geloven en vertrouwen, twee woorden die we niet los van elkaar kunnen zien, maar die in elkaars verlengde liggen. Maria verwoordde na de aankondiging van de geboorte door de engel Gabriël precies waar het om gaat: ‘….laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’. Woorden waarin Maria haar geloof uitspreekt dat God tot haar gesproken heeft. En dan vervolgens het vertrouwen waarin ze zichzelf aan die woorden van de engel overgeeft en daarmee aan het onbekende waarvan ze de consequenties niet overzien kan. Geloven en vertrouwen dat God het goed maakt door de Zoon die zij zal baren en Jezus noemen moet. God maakt het goed; geloven en vertrouwen wij dat met Maria mee?

Tenslotte
Mede namens Linda en onze kinderen wens ik u en jullie goede Kerstdagen toe en een ‘Coronavrij’ en gezegend 2022.

J. Henzen

Overige berichten

Wijzigingen diensten rondom de kerstdagen en jaarwisseling

N.a.v. de persconferentie van 18 december jl. heeft de kerkenraad het volgende besloten:
Tot en met 9 januari 2022 zullen alle diensten uitsluitend te volgen zijn via de livestream van onze gemeente en via de kerkradio. Ook zijn er tot en met 9 januari geen avonddiensten, uitgezonderd de kerstnachtdienst (aanvang 21.30 uur) en oudejaarsdienst (aanvang 19.00 uur). Deze zullen ook uitsluitend via de livestream van onze gemeente en via de kerkradio te volgen zijn.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Kerst-orgelconcert via livestream
Vanwege de verscherpte coronamaatregelen is het evenals vorig jaar niet mogelijk om het traditionele Kerst-orgelconcert door Jan van Westenbrugge op 2e Kerstdag fysiek bij te wonen. Het concert zal ook nu weer vanaf 15.00 uur op 26 december a.s. (2e Kerstdag) via livestream op het YouTube-kanaal van de kerk te zien en te beluisteren zijn.  Voor dit Kerst-orgelconcert heeft Jan van Westenbrugge weer een passend programma samengesteld en wordt van harte aanbevolen door het Orgelcomité.

 Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

Weekblad SAMEN
In week 52, de week tussen Kersfeest en Nieuwjaar, verschijnt er geen SAMEN.