Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 26 maart 2023 (6e Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds. D. Wolters uit Amsterdam (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

19.00 uur: Kerkelijke kinderwerkers Gesina Joziasse en Roeland Dam (Jeugddienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine BosmaBericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de dienst van aanstaande zondagmorgen hoopt ‘Focusdominee’ Dick Wolters voor te gaan. Hij zal het volgende thema inleiden: ‘Jezus schenkt ons vergeving’. Volgens de gegevens uit het ‘Focusmateriaal’ is de Bijbellezing uit Johannes 8 (:1-11). U en jullie allen een goede en gezegende dienst toegewenst!!
In de avonddienst mogen we in Roeland en Gesina twee voorgangers hebben uit eigen kring. Zij gaan voor in een jongerendienst, waarbij onze oudere jongeren natuurlijk ook van harte welkom zijn.

Terugblik
Ik denk dat we dankbaar terug mogen kijken op een mooie gezinsdienst afgelopen zondag. Fijn dat onze kerk goed gevuld was en dat we ook nogal wat gezinnen mochten verwelkomen. Natuurlijk iets dat te maken had met de ‘première’ van ons kinderkoor en de onthulling van de naam ‘Thuis’ met een prachtig logo. We danken God ook voor de vele mooie en aansprekende geschiedenissen in de Bijbel. Bijzonder dat ze ons ook in deze tijd kunnen bemoedigen en ‘wegwijzers’ voor het leven kunnen en willen zijn. We hopen op- en zien uit naar nog vele mooie bijzondere en ‘gewone’ diensten.

Pleinpraat
Deuren, en dan heb ik het over deuren binnenshuis, kun je openen en sluiten. Sommige deuren kun je op slot doen, terwijl dit bij anderen niet kan, omdat dat gewoon niet noodzakelijk is en soms zelfs riskant. Na het alweer bijna 12 jaar bewonen van de pastorie aan Het Plein weet ik zo langzamerhand wel waar al de deuren toe leiden, maar als ik ergens op huisbezoek ben, dan vergis ik me regelmatig. Zo komt het voor dat als ik na enkele kopjes koffie gebruik moet maken van het toilet, ik in een badkamer beland. In oudere woningen staar ik soms opeens in het donkere gat van een kelder. Vorige week was het weer raak, al kan ik natuurlijk beter schrijven dat het ‘mis’ was. Toen ik bij enkele oudere gemeenteleden wilde vertrekken en dacht de deur naar de gang te openen, liep ik opeens spaak in de provisiekast. En het vreemde van dit alles is, dat mij dit bij dezelfde mensen al eens eerder was overkomen. Ik moest denken aan het spreekwoord van die ezel en die steen, maar in de lijn van dit onderwerp zullen mijn gemeenteleden achteraf misschien tegen elkaar gezegd hebben: ‘onze dominee is zo gek als een deur……!’

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Van de kerkenraad:
De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat Mevrouw Miranda Bennink in de kerkenraadsvergadering van 13 maart j.l. unaniem is gekozen tot diaconaal rentmeester.
Zij krijgt als taak het penningmeesterschap van de diaconie. De kerkorde geeft u, als gemeente, de mogelijkheid om eventuele bezwaren of bedenkingen tegen de verkiezing en de gevolgde procedure in te dienen. Mogelijke bezwaren kunnen tot uiterlijk 5 april 2023, gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad.
Een diaconaal rentmeester is lid van de diaconie, maar geen ambtsdrager. Dit is vergelijkbaar met een kerkrentmeester die geen ouderling is. Mevrouw Bennink zal daarom niet in een dienst worden bevestigd. Zij zal wel de belofte van geheimhouding moeten afleggen ten overstaan van de kerkenraad.

Open Doors Wateringen dinsdag 28 maart a.s.
Het is hartverwarmend om te zien hoe de wereldgemeenschap de krachten bundelt en er wereldwijd zoveel hulp voor de slachtoffers op gang komt. Bid alsjeblieft mee voor onze broers en zussen in Turkije en Syrië. Bedankt dat jij naast hen staat, te midden van deze onvoorstelbare nood.

BID MEE VOOR SLACHTOFFERS IN TURKIJE EN SYRIË

  • Bid voor de gezinnen die door de aardbeving getroffen zijn. Familieleden worden vermist en hun huizen zijn verwoest.
  • Kerken in Turkije en Syrië doen alles wat ze kunnen om hulp te bieden. Bid dat Jezus’ liefde en kracht door de praktische hulp zichtbaar wordt.
  • Bid om bescherming voor alle lokale partners die noodhulp bieden.

Gebed is onmisbaar. Bid je mee voor onze broers en zussen in Turkije en Syrië?  Kom op dinsdag 28 maart a.s. naar de voorzaal van de Pleinkerk om voor deze mensen te bidden, maar ook voor eigen gemeenteleden die dat nodig hebben. Aanvang 09.30 uur. Iedereen is welkom. 

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn 

Zondag 2 april: Inzameling Voedselbank Westland
Elke week verstrekt de voedselbank gratis voedsel aan mensen in Westland die van heel weinig geld moeten rondkomen. Momenteel ontvangen wekelijks zo’n 200 gezinnen de pakketten, waarmee ongeveer 650 monden worden gevoed.
Onze zustergemeente ‘De Lichtbron’ zamelt drie keer per jaar goederen in voor de voedselbank Westland. De eerstvolgende inzameling is op zondag 2 april en wij als hervormde gemeente sluiten ons daarbij graag aan. Daarom kunt u op zondag 2 april, voor de ochtenddienst, uw bijdrage afgeven in onze kerk. De diakenen zorgen er voor dat alles naar de Lichtbron wordt gebracht.
De voedselbank ontvangt graag houdbare eetbare producten, zoals rijst, pasta, etenswaren en dranken in blik of glas, meelproducten, enz. Ook schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen zijn van harte welkom. Voor een uitgebreide lijst: zie Pleinnieuws van april.

Namens de klanten van de voedselbank; Hartelijk dank!