Hervormde Gemeente Wateringen 

          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 26 september 2021
10.00 uur: Ds L. van Rikxoort uit Alphen a/d/ Rijn
Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds P. van der Ende uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Mevr. Corrie Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 26 september sta ik op het rooster voor de morgendienst. Door omstandigheden ben ik echter verhinderd om in die dienst voor te gaan. Fijn dat ik mijn (tweede) opvolger uit Alphen aan den Rijn (Adventskerk), ds. L. van Rikxoort, bereid heb gevonden mij te vervangen. Deze dienst van harte aanbevolen!!
In de avonddienst begroeten we ds. P.J. van der Ende uit Rijnsburg (voorheen Hoek van Holland). Ik hoop ook dan op een goede opkomst.

Gezegende diensten toegewenst!!

Zieken
De gezondheid van mevrouw A. Otten-van Dop (De Ark) is de laatste maanden hard achteruit gegaan. Vorige week werd mij gevraagd of ik haar wilde bezoeken, omdat het op het einde aan lijkt te gaan. Annie zelf zei erop te vertrouwen dat de Here haar op zijn tijd thuis halen zal. De heer W.A.C. Groenewegen (Schadeken te Leidschendam) is tijdens de kerkdienst van afgelopen zondagmorgen onwel geworden en opgenomen in het Westeinde Ziekenhuis te Den Haag. Al langere tijd kampt Wim met hartklachten en ook nu was dat weer het geval. We hopen dat het allemaal wat meevalt en wensen hem beterschap en bovenal Gods zegen toe. De heer C.F. Bouwman (Wethouder Brederodelaan te Rijswijk) verblijft op het moment van schrijven nog steeds in het ziekenhuis. Vanwege de complicatie waar ik vorige week over schreef, duurt alles wat langer. Toch gaat Kees langzaam vooruit. We leven mee met Sandra en len Rousakakis (Wilhelminastraat te Wateringen) die onlangs vroegtijdig terugkwamen van een verblijf op het Griekse eiland Rhodos (eiland waar hij geboren en getogen is). Vanwege aanhoudende ernstige buikpijn bij Sandra hebben ze ervoor gekozen medische hulp te zoeken in Nederland. Na verschillende onderzoeken is nog onduidelijk waar de pijn vandaan komt. We hopen en bidden dat de oorzaak spoedig wordt gevonden en behandeling verlichting/genezing zal geven.

In Memoriam
Op zaterdag 11 september overleed op de leeftijd van 97 jaar mevrouw IJke Stuut-Meindertsma (voorheen Schependreef te Den Haag). Hoewel zij, vanwege een gebroken heup en geestelijke achteruitgang, al ruim een half jaar in een verpleeghuis werd verzorgd, kwam haar overlijden toch nog onverwacht en kwam er een einde aan een lang en gezegend leven. Dat zij geboren en getogen was in het Friese Burum kon je niet alleen horen aan haar accent, maar ook aan de verhalen, waaruit je opmaken kon dat de band met het ‘heitelân’ altijd dierbaar en stevig is gebleven, al was het alleen al omdat een deel van de familie daar altijd nog woonde. Trots was ze op haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Toen ik haar in oktober 2011 voor het eerst bezocht, vertelde ze dat ze maar liefst 8 kinderen, 25 kleinkinderen en 33 achterkleinkinderen (sindsdien nog uitgebreid) had. Toen we vervolgens naar een grote foto van toen de gehele familie keken, verbaasde het me dat ze de namen van zelfs alle kleintjes wist. Verdrietig was dat haar man Piet al overleed in mei 1984 en zoon Jenno in 2005. IJke was naast een zorgzame en lieve moeder en oma graag bezig met handwerken en knutselen. Ze genoot van de soosmiddagen in Wateringen, waar ze veel plezier had in het maken van kaarten. Maar haar grote liefde lag bij het schilderen onder andere van landschappen en andere mooie taferelen. Het zou me niet verbazen als een echte ‘IJke’ over enige tijd goud waard is…… . Tot 2013 was IJke (van huis uit Gereformeerd) kerkelijk meelevend in een Protestantse wijkgemeente in Den Haag, maar toen ze zo af en toe meeging met haar naaste buurvrouw naar de diensten in de kerk aan Het Plein in Wateringen voelde ze zich daar thuis onder prediking en liturgie die haar aan vroeger deed denken. Met veel vreugde kwam ze regelmatig naar de kerk en als onze blikken elkaar kruisten, dan straalde ze met haar blauwe ogen uit: ‘Ik ben er weer hoor!!’ Hierdoor dan vervolgens mijn keuze om in een korte overdenking tijdens het afscheid op maandag 20 september Psalm 84 centraal te stellen: ‘Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten….’. Een overdenking die ik besloot met de woorden dat IJke haar aardse woning in mocht ruilen voor een eeuwig thuis in de liefdevolle armen van de Vader. We luisterden vervolgens naar het lied: ‘Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe….’. Dat IJke rusten mag in Zijn vrede.

Pleinpraat
Na een overvloedige pruimenoogst eind juli is het nu de beurt aan de appels en de peren. Waren we wat de laatsten betreft gewend aan volle doorbuigende takken, dit jaar is het een stuk minder. Dat minder op een bepaalde manier toch ook weer meer kan zijn, bevestigt zich doordat de peren dit jaar een stuk groter van formaat zijn. Wat de appels betreft hebben we verschillende soorten, van vroege zomerappeltjes tot later volgroeide soorten. Erg leuk om hier zo mee bezig te zijn en het proces van bloeien, vrucht zetten en groeien in eigen tuin te volgen tot aan de oogst. Ik heb indertijd geplant en sindsdien jaarlijks wat zorg gegeven. Maar God is het die de wasdom gaf en geeft…..ook in ons leven!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie in Wateringen.

J. Henzen


Overige berichten

Uitnodiging Gemeenteberaad
Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat we als gemeente in een gemeenteberaad bijeen kwamen en als kerkenraad zijn we dankbaar dat dit nu weer mogelijk is. Daarom nu een uitnodiging aan u om op donderdag, 30 september a.s. naar het jaarlijkse Gemeenteberaad te komen. Omdat we nog voorzichtig willen zijn m.b.t. afstand tot elkaar wordt dit beraad gehouden in onze kerk.
U bent voor een kopje koffie/thee welkom vanaf 19.30 uur. Het gemeenteberaad begint om 20 uur. Op de agenda staan onder andere stand van zaken m.b.t. plannen Smidse, BSO Zon, commissie van ontvangst en werving ambtsdragers. 

Van harte welkom,
Jan Ditewig

Open Doors Wateringen
Op dinsdag 28 september komen we om 9.30 uur weer bij elkaar in de voorzaal van de kerk. We bidden voor de vervolgde Christenen, zoals de Afghanen, maar ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben.  Iedereen is van harte welkom. 

Geheime Kerkdienst in onze Kerk
Op zondag 10 oktober om 19.00 uur wordt er in de pleinkerk in Wateringen een bijzondere kerkdienst gehouden. In samenwerking met Open Doors wordt getracht in onze kerk een geheime dienst  te imiteren.  (Vervolgde Christenen maken een dienst n.l. heel anders mee als ze in het geheim bij elkaar komen.) Een medewerker van Open Doors is zelf vaak in landen geweest waar Christenen worden vervolgd en zal ons, vanuit eigen ervaringen, hierover het e.e.a. vertellen en video’s vertonen. De  dienst zal niet gestreamd worden in verband met de beveiliging van de medewerker en ook zijn/haar naam zal niet worden gepubliceerd.
De dienst zal hoofdzakelijk in het donker/schemer plaatsvinden en het orgel zal niet spelen. We gaan met elkaar ‘fluisterzingen’. Er mag niet hard gesproken worden tijdens de binnenkomst; tijdens de dienst zal er ook gebeden worden voor de vervolgde Christenen. Ds Henzen zal de dienst openen en afsluiten. De verdere invulling is in handen van Open Doors en er wordt in de dienst een collecte voor Open Doors gehouden. 

We hopen op een grote opkomst, iedereen is van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid met de spreker na te praten en is er een boekentafel met Open Doors literatuur. 

Namens de werkgroep Open Doors,
Marion van der Plaat  en Jan de Bruijn 

Open Doors Wateringen
China blokkeert de populaire app ‘WeChat’ en treft daarmee allerlei social media gebruikers, waaronder de kerken. ‘WeChat’ is een van de grootste onafhankelijke social media apps ter wereld voor berichten, online betalingen en snelle uitwisseling van audio- en videobestanden.
Veel Chinese kerken gebruiken ‘WeChat’ voor hun dagelijkse gebedsmoment, christelijke muziek en het verspreiden van kerkdiensten. Christenen in China gebruiken de chatrooms ook om gesprekken te voeren over christelijke thema’s.
Enkele maanden geleden zijn de Chinese autoriteiten begonnen om christelijke ‘WeChat accounts’ met veel elektronisch verkeer te blokkeren in een poging om meer grip te krijgen op de groei van de kerk. Chinese gelovigen voelen zich door de lockdown extra gedupeerd nu deze ‘lifeline’ hun ontnomen wordt.

Onderdrukking en techniek
De voormalig religie-gezant van de VS, Sam Brownback, sprak vorige week naar aanleiding van de situatie in Afghanistan al zijn grote bezorgdheid uit over China. “Ik denk dat we China scherp in de gaten moet houden want het lijkt de opkomst van religieuze onderdrukking. Kijk naar wat ze de Oeigoeren aandoen, wat ze de huiskerk-christenen aandoen en wat ze de Tibetaanse boeddhisten hebben aangedaan. Zo zal religieuze onderdrukking er over de hele wereld gaan uitzien als China meer invloed krijgt. We moeten nu de confrontatie aangaan voordat deze aanpak op meer plaatsen in de wereld komt met behulp van deze Chinese technieken.”
Op dinsdag 26 oktober a.s. houden we weer een fysieke gebedsbijeenkomst in de voorzaal van onze kerk. Hier bidden we dan voor de vervolgde Christenen, maar ook voor de mensen uit onze eigen gemeente. Aanvang 09.30 uur.  Iedereen is welkom!

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen
In kerkdiensten kan 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de diensten kunnen bijwonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig.
In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft ventilatie een belangrijk punt van aandacht. Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.