Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 28 april 2024
10.00 uur: Ds. D. Wolters uit Amsterdam (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

19.00 uur: Dhr. Roeland Dam (Jeugddienst m.m.w.v. Faith (Dave Groeneveld)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Christine Bosma

 

Berichten van ds. Bart Schoone

Koningsdag
Koningsdag (Koninginnedag) werd en wordt overal heel verschillend gevierd. Ik ben geboren en getogen in Assendelft, een dorp in de Zaanstreek. In mijn jeugd, de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw waren daar de PvdA en de C.P.N. (communistische partij van Nederland) de toonaangevende partijen. Er werd dan ook wel gezegd: ‘het rode Zaantje’. Koninginnedag leefde daar niet, je zag misschien een enkele vlag, daar bleef het bij. Geen enkele festiviteit.
In de jaren ’70 was ik verbonden aan een school in Bleiswijk. Daar was het tegenovergesteld. ‘s Morgens gingen alle scholen met versierde praalwagens door het dorp, begeleid door de plaatselijke harmonie. Wie heeft de mooiste praalwagen? Daarna een aubade bij het gemeentehuis. De vaderlandse liederen én het Wilhelmus waren op de scholen aangeleerd. Verder de hele dag allerlei festiviteiten, georganiseerd door het Oranje-comité. Hoe u Koningsdag ook vieren wilt, ik wens u een heel plezierige dag.

Pastoraat
De heer Hans Groenewegen is de afgelopen week verhuisd van het Reinier de Graaf naar de Bieslandhof. Hier moet hij in ieder geval weer op krachten komen. Veel sterkte maar weer, Hans.
Zijn adres is: De Bieslandhof, Beukenlaan 2, afd. GRZ 3. Kamer 257, 2612 VC Delft.
Laten we hem bemoedigen met een hartelijke groet.
Mevrouw Meijburg-Vellekoop, Van de Kerckhovestraat 28 mocht verpleeghuis Westhoff vandaag (19 april) verlaten en keerde terug naar haar eigen huis. Dat is fijn want het is tenslotte nog steeds: Oost, west, thuis best. Doe nog maar even heel rustig aan, mevrouw Meijburg! 

Ten slotte:
Een hartelijke groet van Ds. Bart Schoone


Overige berichten

Bij de diensten van 28 april 2024
Zondagmorgen 28 april verwelkomen we onze focus-begeleider, dominee Wolters.
Welkom dus in de morgendienst. Het is de zondag na Koningsdag, Koning Willem Alexander viert dan zijn verjaardag. Het is een goede traditie om in de ochtenddienst ná de zegen ons volkslied te zingen.


Bericht van dominee Wolters
We zijn gestart met blok 5 van Focus: ‘Veranderd door Jezus’. We lezen deze periode de eerste brief van Petrus. Hij schrijft over de gemeente die midden in de wereld staat. Daarin zijn we geroepen als vreemdelingen en priesters. Deze ochtend denken we na over die laatste term. Wat betekent het om een priesterrol te vervullen? Hoe houden we als kerk de lofzang gaande, ook namens een wereld die dat niet (meer) doet?


Jeugddienst
De avonddienst is een jeugddienst, hierin gaan de jeugdwerkers voor. Medewerking zal worden verleend door “Faith” (Dave Groeneveld). Voorafgaand aan deze dienst is er voor de jeugd vanaf 17.30 uur een maaltijd in De Smidse. Je kunt je opgeven voor de maaltijd bij Gesina of Roeland.


Inzage jaarrekening 2023 diaconie
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de jaarrekening 2023 van de Diaconie voor u ter inzage in de week van 29 april tot 6 mei 2024 a.s. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de diaconaal rentmeester, Miranda Bennink.


Gemeenteavond 22 mei 2024
Woensdag 10 april j.l. heeft de kerkenraad het traject van “beroepen” toegelicht dat gevolgd zal gaan worden. We hebben ons uitgebreid laten voorlichten door de PKN, dominee Tekelenburg en onze focus-begeleider dominee Wolters.

Procedure beroepen nieuwe predikant
De Protestante Kerk Nederland (PKN) heeft een te volgen procedure voor het beroepen van een predikant opgesteld die we zullen volgen. Voor dit beroepingstraject wordt een beroepingscommissie samengesteld bestaande uit enkele kerkenraadsleden (ouderling, diaken, kerkrentmeester) en gemeenteleden. Het is belangrijk dat het een afspiegeling wordt vanuit de breedte van de gemeente. Gemeenteleden die mee willen denken en doen in de beroepingscommissie kunnen zich bij de scriba opgeven tot 1 mei a.s. (scriba@plein5.nl). Uiteindelijk zal de beroepingscommissie bestaan uit 5 tot max 10 personen.
De 1e vraag is: ‘Wat zijn we voor gemeente?’
De 2e vraag is: ‘Wie/wat willen we worden?’ Deze vraag is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeente! Op 22 mei a.s. gaan we daar met elkaar over in gesprek. Deze avond zal worden geleid door dominee Wolters en het focusteam en worden voorbereid door het moderamen en dominee Tekelenburg. Met de uitkomsten kan de profielschets voor de predikant worden opgesteld. (Ds.Tekelenburg uit Monster is onze consulent en heeft daarin een begeleidende rol).
Welkom dus op woensdag 22 mei a.s. vanaf 20 uur in “De Smidse”


Agenda 25 april t/m 4 mei 2024 (Overgenomen uit de agenda van de kerkapp)
Heeft u een activiteit die niet in de kerkapp staat, maar die u wel genoemd wil hebben in dit blad c.q. in het Weeknieuws op de kerkwebsite? Dan kunt u deze doorgeven aan de scriba, email: scriba@plein5.nl

  • Woensdag 1 mei: Gebedsmoment 19.30 uur tot 20.30 uur, Doopkapel

Christine Bosma, scriba