Hervormde Gemeente Wateringen 

       (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 28 november 2021 (eerste advent)
10.00 uur: Ds. J. Maasland uit Den Haag
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds. C. Haasnoot uit Lisse
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 28 november hopen we in ds J. Maasland (emeritus te Scheveningen) en ds C. Haasnoot (emeritus te Lisse) twee gastpredikanten te ontvangen. Ikzelf mag de Doop bedienen in de protestantse gemeente van Nieuwveen en hoop vervolgens (als dat ondanks Corona doorgaat) in een middagdienst voor te gaan in een dienst in Woonzorgcentrum ‘Tabitha’. U en jullie allen goede en gezegende diensten toegewenst, zowel in de kerk als thuis ‘aan de buis’ (Livestream).

Gedachtenisdienst
Afgelopen zondag, 21 november, stonden we in de morgendienst stil bij de eindigheid van het bestaan in het licht van Gods belofte. Na de verkondiging gedachten we hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. We noemden de namen van: Grietje Berbera van Dommele-van Dueren den Hollander (89 jaar, overleden 18 november 2020), Adrianus Couprie (86 jaar, 4 december 2020), Johannes Leenderd van der Zwan (90 jaar, 8 december 2020), Teuntje Hollaar-Roobol (81 jaar, 19 januari 2021), Bertha Neeltje van der Plas-Vellekoop (72 jaar, 5 februari), Marinus Adrianus van der Plas (74 jaar, 5 februari), Pieternella Adriaantje Willemijntje van der Gaag-Lodder (73 jaar, 9 februari), Jacoba Cornelia Korpershoek-Born (80 jaar, 22 februari), Elly Florina Abbo-van Engelenburg (82 jaar, 27 mei), Krijn Wielhouwer (92 jaar, 23 juni), Annigje Roest-van der Graaf (88 jaar, 1 juli), Anna Geertruida Meppelink-Rexwinkel (82 jaar, 17 juli), Gerard Nuhaan (78 jaar, 29 augustus) IJke Stuut-Meindertsma (97 jaar, 11 september), Jannigje Schoenmaker (87 jaar, 12 oktober), Antje Otten-van Dop (94 jaar, 2 oktober). Dat de Here God de nabestaanden liefdevol en troostend nabij zal zijn.

Zieken
De heer L.D. Korving (Dr. Schaepmanstraat) heeft, als alles volgens planning is verlopen, afgelopen dinsdag 23 november, een operatie aan de blaas ondergaan. We hopen dat de ingreep goed is verlopen en dat het herstel voorspoedig zal zijn. Fijn dat hij en zijn vrouw weer thuis zijn na verblijf op verschillende ‘logeerplekken’ na een ernstige lekkage. Mevrouw W.A. de Jong-Schouten (Schependreef) is voor herstel en aansterking en in afwachting van een volgende behandeling ‘verhuisd’ van het Haga Ziekenhuis naar WZH Prinsenhof te Leidschendam (Gravin Juliana van Stolberglaan 1, 2263 AA). We wensen haar moed, sterkte en Gods dragende nabijheid toe.

Pleinpraat
Na het al vele keren vanuit de vriendenkring en van anderen te hebben vernomen, zijn nu opeens wij ‘aan de beurt’: Onze dochter en schoonzoon verwachten een kleine. Heel bijzonder om zo voor de eerste keer grootouders (wat klinkt dat oud en bejaard!!) te mogen worden. Onze drie jongens worden dan natuurlijk ‘oom’ (wie weet zit er ook wel een ‘suikeroom’ tussen…). En natuurlijk, het moet allemaal nog goed gaan en tot de maand mei is het nog best wel een eind, maar zo hebben we ook de tijd om ons wat voor te bereiden op deze nieuwe fase in ons leven en ook wat meer op te trekken met het aankomende jonge ouderpaar. Ik denk dat ik Sanne en Jacco mede namens u allen mag feliciteren en dan natuurlijk ook toewensen dat alles goed mag gaan.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Inzage begroting 2022 college van kerkrentmeesters
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting 2022 van het College van Kerkrentmeesters voor u ter inzage in de week van 22 tot en met 27 november. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van ons college van kerkrentmeesters, Teus van der Plaat.

Extra coronamaatregelen vanwege het oplopend aantal besmettingen
Op dinsdag 2 november jl. kondigde de overheid maatregelen aan om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De kerkenraad neemt de vanuit de landelijke kerk (PKN), voorgestelde adviezen voor onze gemeente over.
De nieuwe maatregelen gelden vanaf zondag 7 november. Enkele aspecten zijn voor onze gemeente/kerk van belang.

  1. Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden. Dit betekent dat de 1,5 meter maatregel voor alle banken in de kerk geldt. Geef elkaar dus de benodigde ruimte.
  2. Hoewel deze verplichting niet geldt voor de kerk(gebouwen) adviseert de kerkenraad toch dringend het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen binnen het kerkgebouw.
  3. Het gezamenlijk koffie/thee drinken na de diensten vervalt.
  4. Door onze kerkrentmeesters blijft speciale aandacht voor ventilatie in ons kerkgebouw. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen. 

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Open Doors Wateringen
Wilt u ook meedoen met de ‘Open Doors werkgroep Wateringen’? Kom dan op dinsdag 30 november 2021 om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk. We bidden dan voor vervolgde Christenen, maar ook voor onze gemeenteleden die dat nodig hebben! 

Namens de Werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

Weekblad SAMEN
In week 52, de week tussen Kersfeest en Nieuwjaar, verschijnt er geen SAMEN.