Hervormde Gemeente Wateringen 

         (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 


Kerkdienst

Zondag 2 mei 2021
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Martijn Bos
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Op zondag 2 mei mag ik weer voorgaan in de Kerk aan Het Plein. Omdat deze zondag vooraf gaat aan de ‘Dodenherdenking’ op 4 mei en er dan in onze kerk opnieuw geen bijeenkomst is, wil ik me hierop richten. We lezen Psalm 13 en Johannes 6 (60-69). Ik zie ernaar uit u en jullie onder Gods Woord te ontmoeten.

Zieken
De heer M. van der Gaag (Kerklaan) heeft vorige week een flinke terugslag gekregen. Een blaasinfectie en nare bijwerkingen van de antibiotica waren hiervan de oorzaak. We hopen en bidden dat Rien snel zal herstellen en de revalidatie weer oppakken mag. Mevrouw A. Roest (Willem III Straat) mocht (na ruim een half jaar verpleeghuisopname!) vlak na Pasen naar huis terug keren. Hoewel de breuk in haar bovenbeen niet voldoende hersteld is en zij daardoor ook niet heeft kunnen revalideren, is dit, na enkele aanpassingen binnenshuis en hulp van haar man en de wijkzorg, mogelijk. We wensen Annie en Wim veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. We leven mee met mevrouw F. van Velden-van Geest (Woonzorgcentrum Swaenehove, Heiloostraat 296, 2547 KX te ’s-Gravenhage) die onlangs te horen heeft gekregen dat dochter Pia ernstig en ongeneeslijk ziek is. Een harde klap, des te meer omdat het eerder overlijden van dochter Corrie altijd een schrijnend litteken gebleven is. Kinderen en kleinkinderen staan hun moeder en oma liefdevol bij in deze moeilijke en verdrietige tijd. Wij wensen zowel dochter Pia (woonachtig in Velp) en moeder Francien en al hun dierbaren veel sterkte en Gods dragende nabijheid toe.

Overleden 
Op woensdag 14 april overleed op de leeftijd van 72 jaar de heer Sian Djin Johnny Lie (De Witte Emile). Omdat hij en zijn gezin meelevend en actief waren in de Volle Evangelie Maranatha Kerk, waarvan zijn broer Marcel de voorganger is, wist ik niet dat hij ook als belijdend lidmaat ingeschreven stond in onze gemeente. Bij deze daarom dan ook dit bericht en namens onze gemeente condoleances aan zijn vrouw, kinderen en natuurlijk ook aan alle broeders en zusters van de VEMK.

Pleinpraat
Dat ik vanwege mijn niet optimale gehoor als ik op mijn studeerkamer ben de deurbel niet hoor, is natuurlijk reuze vervelend. Zeker als vrouw of één van onze zonen via internet een pakketje besteld heeft en er een kaartje in de brievenbus ligt waarop staat dat de bewoners op het moment van levering niet thuis waren. Dat ik er wel was, maar de bel niet had gehoord, levert dan menigmaal boze gezichten op. Toen ik vorige week vrijdag de hond hoorde blaffen en vanuit mijn studeerkamer naar buiten keek, zag ik een ‘pakketman’ voorbij lopen met een pakje onder zijn arm. Omdat ik zo vlak voor het weekend boze gezichten wilde voorkomen, spoedde ik mij naar beneden om vervolgens een sprint te trekken in de richting waar ik de ‘pakketmeneer’ heen had zien lopen. Net voordat hij de hoek richting de Herenstraat om was, haalde ik hem bij en maakte ik hem hijgend duidelijk dat er op Plein 11 wel degelijk iemand thuis was. “Maar dit is helemaal niet voor u!” zei hij lachend. En ik droop af, mopperend over de verspilde energie, maar toch ook wel weer blij dat dit mij een ‘Pleinpraat’ opleverde voor ‘Samen’.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijk bericht van de kerkenraad
Omdat de coronacijfers (besmettingen) nog steeds aanzienlijk zijn, heeft de kerkenraad besloten ook in de maand mei uitsluitend nog ochtenddiensten te houden, met uitzondering van 1e Pinksterdag, 23 mei. Op de 1e Pinksterdag zullen er twee diensten zijn, een morgen- en avonddienst. Voor de diensten op Pinksteren geldt dat men zich moet aanmelden. Hierover volgt, in de week voorafgaand aan het Pinksterweekend, nadere informatie. 

Corona basisregels volgen
Ook in onze kerk gelden de basisregels, zoals onder andere afstand houden, de handen ontsmetten en het dragen van een mondkapje in de kerk (behalve als men heeft plaatsgenomen), in acht moeten worden genomen. Ook zal er nog niet gezongen worden tijdens de diensten.

Bijwonen van de diensten in de maand mei (m.u.v. 23 mei 1e Pinksterdag):
Bezoek aan die diensten is mogelijk voor degenen die zich eerder – vorig jaar zomer en najaar – hebben aangemeld en geldt (tot een maximum van 30 personen) per zondag voor even- en oneven huisnummers:

  • Zondag 2 mei = even huisnummers
  • Zondag 9 mei = oneven huisnummers
  • Zondag 16 mei = even huisnummers
  • Zondag 23 mei 1e Pinksterdag (aparte aanmelding – informatie hieronder)
  • Zondag 30 mei = oneven huisnummers

Livestream uitzendingen:
U kunt elke dienst ook via het YouTube livestream kanaal meebeleven via onze website www.hervormdegemeentewateringen.nl

Indien noodzakelijk zal de kerkenraad nadere maatregelen treffen wanneer de coronasituatie dat vereist. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Diensten op Hemelvaartsdag en Pinksteren
Omdat gemeenteleden voorlopig de diensten in de LIchtbron (nog) niet kunnen bezoeken betekent dit ook dat de dienst op Hemelvaartsdag, 13 mei, aanvang 09.30 uur in de Lichtbron met als voorganger dominee Henzen UITSLUITEND online te volgen is via www.kerkomroep.nl

Aanvangstijd voor de dienst op 1e Pinksterdag is 10.00 uur en niet 09.45 uur. Dit houdt verband met het feit dat er nog steeds niet gezongen mag worden en er dus ook geen zang is vanaf kwart voor tien.

Namens de kerkenraad, Jan Ditewig

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

Open Doors Wateringen
De ramadan is begonnen, de islamitische vastenmaand. “Als God de God van moslims is, waarom gebeurt dit dan met mijn familie?” De Syrische Nihad vraagt zich in de gevangenis vertwijfeld af wie God is. Terwijl hij in de cellen naast hem hoort hoe medegevangenen worden gemarteld, krijgt hij middenin de nacht een visioen. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”, hoort hij. Hij weet dat het Jezus zelf is. De start van een grote ommekeer in zijn leven.  Tegenwoordig leidt hij een kerk in Libanon met tientallen jonge Syriërs die net als hij Jezus hebben gevonden. Nihad is een van de vele moslims in het Midden-Oosten die na de grootschalige verwoesting door IS gedesillusioneerd is geraakt over zijn eigen geloof. Velen vonden op wonderbaarlijke manieren de weg naar de kerk. Bid voor miljoenen moslims die Jezus nog niet kennen. Juist in deze vastenmaand.

We kunnen helaas nog niet fysiek bij elkaar komen, maar u kunt ook in uw persoonlijk gebed aan deze en andere Christenen denken die het moeilijk hebben. We hopen dat we de volgende keer weer bij elkaar kunnen komen om ook te bidden voor mensen uit onze eigen gemeente. 

Namens de werkgroep Marion van der Plaat en Jan de Bruijn.