Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 29 augustus 2021
10.00 uur: Ds J. Henzen (Heilig Avondmaal)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds P. Vermaat uit Veenendaal
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Ditewig
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Bericht van uw/jullie predikant

Ds. Henzen was t/m zondag 22 augustus met vakantie

 

Overige berichten

Feestelijke startzondag
Op zondag 12 september hopen we het nieuwe kerkelijke seizoen te openen met een feestelijke startzondag. Thema van deze zondag is: ‘Van U is de toekomst’. Na de dienst nodigen wij u en jullie van harte uit voor een gezellig en informatief samenzijn in onze kerktuin. We besluiten met ‘iets te eten’, waarna eenieder rond 13 uur weer naar huis kan terugkeren. Wilt u/jij deze zondag alvast aankruisen in uw/jouw agenda? Mocht u (jong, ouder en oud!) het leuk vinden om deel uit te maken van het gelegenheidskoor voor die zondag, dan kunt u zich opgeven bij Marion van der Plaat.

De voorbereidingscommissie startzondag, Marion van der Plaat, Henk Mouthaan en ds Jan Henzen.

Start van de seniorensoos van de PCOB.
Kortgeleden is er een bijeenkomst geweest met een aantal leden van de soos en de regiocoördinator van de PCOB Westland om met elkaar te spreken over de toekomst van onze afdeling Wateringen / Kwintsheul. Zoals wij allen weten is onze secretaris, mevrouw Abbo, in mei plotseling overleden. Zij deed met Jaap van der Snoek (penn.meester) het voorzitterswerk als ook het secretariaat. Haar heengaan is een groot gemis. Ook voor onze afdeling.

Hoe nu verder? Een nieuw bestuur vormen is op dit moment geen optie. Er is op deze bijeenkomst besloten op een andere wijze vorm te gaan geven door bepaalde taken te verdelen. De ontmoetingen op de soosmiddagen zijn belangrijk. Er worden allerlei spelletjes gedaan op zo’n middag zoals klaverjassen, rummikub, kaarten maken, scrabbelen, legpuzzel enz.  Een paar keer in het seizoen is er een extra activiteit. Vooral in deze tijd is die afleiding een belangrijk iets. Alleen zijn is niet altijd leuk en daarom doen wij er van alles aan om de afdeling in takt te houden!

Eén keer per 14 dagen is er soos op dinsdagmiddag van 14 uur tot 16.30 uur. Wij gaan op 14 september weer starten. Omdat voorlopig de Smidse niet beschikbaar is, komen wij vanaf 14 september In de Voorzaal van de Pleinkerk bij elkaar. In de komende tijd wordt er met Jaap van der Snoek en enkele leden een coördinatieteam gevormd. Dit team zal de komende tijd de zaken die nodig zijn gaan invullen.

Zoals het er nu uitziet voorzien de georganiseerde soosmiddagen zeker in een behoefte en worden goed bezocht. Echter…er zijn ook door de Corona tijd en verhuizingen naar buiten het Westland leden afgevallen. Daarom zouden wij zo graag wat aanwas hebben van nieuwe leden. Komt u eens langs op dinsdagmiddag. Zeker de moeite waard!

Met een hartelijke groet namens het coördinatieteam

Jaap van der Snoek (0174- 295289) en Joke van der Lelij (0174- 292928).

Open Doors Wateringen
Op dinsdag 28 september komen we weer bij elkaar in de voorzaal van de kerk om 9.30 uur. We bidden voor de vervolgde Christenen, zoals de Afghanen, maar ook voor onze eigen gemeenteleden die dat nodig hebben.  Iedereen is van harte welkom. 

Geheime Kerkdienst in onze Kerk
Op zondag 10 oktober om 19.00 uur wordt er in onze kerk een bijzondere kerkdienst gehouden. In samenwerking met Open Doors wordt getracht in onze kerk een dergelijke dienst  te realiseren.  Vervolgde Christenen maken een dienst heel anders mee, als ze in het geheim bij elkaar komen. Een medewerker van Open Doors zal ons het e.e.a. hierover vertellen en video’s vertonen. 

In het volgende Pleinnieuws wordt er meer informatie verstrekt, Noteer de datum vast in uw agenda. we horen van andere kerken dat het een indringende ervaring is zoiets mee te maken. 

Namens de werkgroep 

Marion van der Plaat en Jan de Bruijn.

Verdere versoepelingen m.b.t. de coronamaatregelen
In kerkdiensten kan 100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt worden voor zover hierbij 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers aangehouden wordt. Voor onze kerk betekent dit dat er circa 75 tot 80 personen de diensten bij kunnen wonen. Bij het binnenkomen van het kerkgebouw vindt registratie (voorlopig nog) plaats. Vooraf aanmelden is niet nodig.

In lijn met het advies van de overheid is samenzang ook weer mogelijk. Hierbij blijft ventilatie een belangrijk punt van aandacht. Het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk is niet meer verplicht. Wilt u dat nog wel doen, is dat uiteraard uw keus en staat u geheel vrij.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.