Hervormde Gemeente Wateringen 

      (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 23 januari 2022
10.00 uur: ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Alec Hollebrandse

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Zondag 30 januari aanstaande nemen we in de dienst afscheid van enkele ambtsdragers, mogen we enkelen herbevestigen- en een tweetal nieuw bevestigen in het ambt. Een dienst met gevoelens van verdriet en dankbaarheid (afscheid), maar ook met vreugde (bevestiging en herbevestiging).

Zieken
Bij de heer W.G. de Bruyn (Willem III Straat) is naar aanleiding van hartklachten vorige week een drietal grotendeels verstopte kransslagaderen ontdekt. Vanwege de ernst van de situatie heeft hij, als het goed is, begin deze week een operatie ondergaan. We wensen Wim en Hetty veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Mevrouw E.M. Heidt-Scholten (De Maroc) heeft naar aanleiding van de flinke buikoperatie van enkele weken geleden het bericht gekregen dat het onderzochte weefsel ‘goed’ is en dat ze dus geen verdere behandelingen hoeft te ondergaan, waarvoor dankbaarheid. De heer M. van der Gaag (Kerklaan) ‘pendelt’ de laatste weken heen en weer tussen verpleeghuis (‘Eykenburg’) en het ziekenhuis (Haga). Toen hij nog maar net was verhuisd naar zijn nieuwe onderkomen, bleek dat een infectie van een hand nieuwe opname noodzakelijk maakte. Wat komt er veel op Klazien en Rien af en wat wordt er vanuit de gemeente op velerlei wijze met ze meegeleefd. 

Overleden
Op zondag 23 januari overleed op de leeftijd van 96 jaar mevrouw S.C.E. Westra-van Welzenis (Arkpaviljoen). De afscheidsdienst is vastgesteld op zaterdag 29 januari om 11 uur in onze kerk aan Het Plein. De dienst zal geleid worden door ds M. Zebregs. Aansluitend dan omstreeks 12.30 uur de teraardebestelling op begraafplaats ‘Westduin’. We wensen de dierbare nabestaanden veel sterkte en Gods troostende nabijheid toe. In de komende weken hoop ik een In Memoriam te plaatsen.

Pleinpraat
Na een periode van afnemende gezondheid is afgelopen zaterdagmorgen in alle vroegte op de leeftijd van 86 jaar onze moeder, schoonmoeder en oma overleden. De laatste jaren moest zij vanwege teruglopende werking van de nieren steeds een stapje terug doen, iets waarbij wij vanwege de hechte band met ‘opa en oma’ als gezin intensief bij betrokken waren. Vaste prik waren de zondagse bezoekjes na de kerkdienst, terwijl onze jongens doordeweeks ook vaak nog enkele keren een avondje aan gingen en tot voor enkele maanden geleden soms zelfs nog een nachtje bleven ‘logeren’. Keerzijde van de hechte band is dat het verdriet om haar overlijden groot is, al zijn we ook dankbaar dat we haar zo lang in ons leven mochten meemaken en wederzijds ook veel voor elkaar hebben mogen betekenen. Lang heeft ze aan het leven vast gehouden en wat hoopte ze de komst van haar eerste achterkleinkind nog te mogen meemaken, maar we wisten allemaal dat dat er niet meer in zitten zou en zelf kon ze zich de laatste weken in geloof en vertrouwen overgeven. Afgelopen woensdag namen we afscheid van haar in het kleine kerkje van Hoogmade dat door het leven van mijn schoonouders heen altijd zo’n grote betekenis heeft gehad. Nu dan verder met ‘opa alleen’. Wat hopen en bidden we dat hij (90 jaar) na 62 jaar huwelijk het leven nog wat oppakken kan en dat hem dan nog wat tijd zal worden gegeven.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Kerkdiensten vanaf 30 januari 2022
Gemeenteleden mogen de dienst weer bijwonen. We beginnen daarmee weer voorzichtig en houden de navolgende basisregels in acht:

  1.   Bij binnenkomst graag de handen ontsmetten;                                
  2.   De 1,5 meter afstandsregel wordt in acht genomen;
  3.   Er wordt  een mondkapje bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing binnen de kerk gedragen;
  4.   De aanwijzingen m.b.t. het plaatsnemen in de banken worden opgevolgd;
  5.   Er wordt ‘ingetogen’ gezongen.

De avonddienst van 30 januari komt te vervallen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.