Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 6 februari 2022
10.00 uur: ds H.M. Habekotté uit Vlaardingen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: ds P. van der Ende uit Rijnsburg
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan Torn
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 6 februari mogen we in ds H.M. Habekotté uit Vlaardingen (voorheen Maasdijk) een bekende gastpredikant begroeten. In de avonddienst hoopt ds P. van der Ende uit Rijnsburg (voorheen Hoek van Holland) voor te gaan. In dit verband aardig om te vermelden dat zijn broer Gert (die net zoals ik in 1994 begonnen is in Friesland) onlangs ‘bevorderd’ is tot Hoofdkrijgsmachtpredikant. Ik wens u goede en gezegende diensten toe.

Zieken
Bij de heer W.G. de Bruijn (Willem III straat te Wateringen) is vorige week donderdag een tweetal stents geplaatst. De bypass-operatie durfde men vanwege de conditie van het hart niet aan. Wim voelt zich naar omstandigheden goed en mocht afgelopen zaterdag naar huis terugkeren. We wensen hem een verder goed herstel toe. De heer R. Joris (Vissershavenstraat te ’s-Gravenhage) is in een toestand van algehele malaise opgenomen in het Haga Ziekenhuis. Toen ik Rob eind vorige week bezocht, ging het alweer een stukje beter met hem. We hopen en bidden dat het herstel doorzetten zal. De heer B. de Geus (Langeland te ’s-Gravenhage) blijkt na een lange periode van kortademigheid en vermoeidheid ernstig ziek te zijn. Een hartritmestoornis in combinatie met COPD maakt dat behandeling/herstel niet meer mogelijk is. Ben kan dit aanvaarden en heeft er vertrouwen in dat het ‘goed’ komt en dat de Here hem naar Huis roepen zal. Als alles volgens planning is verlopen heeft de heer L. Korving (Dr Schaepmanstraat te Wateringen) afgelopen maandag een heupoperatie ondergaan in het Langeland ziekenhuis te Zoetermeer.  We hopen dat de ingreep geslaagd is en dat Leen voorspoedig herstellen zal.

In Memoriam
Op zondag 23 januari overleed op de leeftijd van 96 jaar mevrouw Sophia Catharina Elisabeth Westra-van Welzenis. Tot voor kort woonde ‘Fie’ aan het Arkpaviljoen, maar zij is in het hospice van De Kreek in ’s-Gravenzande overleden. De meesten van u zullen haar niet hebben gekend, ze verhuisde vanuit Den Haag naar Wateringen toen ze al op hogere leeftijd was. De fysieke kerkgang heeft ze hier niet meer opgepakt, maar via de kerkradio was ze van harte met onze gemeente verbonden. Daarnaast was ze een trouwe bezoeker van de Bijbelkring in De Ark, waaraan ze steevast haar steentje bijdroeg. Ikzelf heb mevrouw Westra eind 2011 leren kennen en in mijn eerste bezoekje aan haar een eerste indruk gekregen van wie zij was in de context van het verleden. Geboren en getogen in Den Haag, getrouwd met een man uit dezelfde woonplaats, die werkzaam was bij het CBS. Uit het huwelijk werden twee zonen en een dochter geboren, waarna in de loop van de tijd eerst kleinkinderen en later achterkleinkinderen kwamen. Met passie en gevoel voor detail kon ze vertellen van vroeger, maar ook van de actualiteiten held ze zich op de hoogte en in het bijzonder volgde ze het wel en wee van kinderen en kleinkinderen. Haar scherpe geest, haar woordkeus, haar grote algemene kennis, haar levenservaring en niet in de laatste plaats haar bescheidenheid maakten dat ik haar niet alleen een verstandige-, maar ook een wijze vrouw vond. Ik zei weleens tegen haar: ‘Als u wat later was geboren zou u vast en zeker gestudeerd hebben en arts of advocaat of wie weet wel dominee zijn geweest…..’. In de ruim tien jaar dat ik Fie heb mogen kennen, heeft ze naar aanleiding van een val of ziekte regelmatig in het ziekenhuis gelegen, maar steeds kwam ze er weer bovenop en wat was ze daar dankbaar voor. Begin december vorig jaar liep het anders en werd Fie door ingezakte wervels bedlegerig en kon er niets meer voor haar worden gedaan. Uiteindelijk heeft het laatste stukje langer geduurd dan verwacht en was er alle tijd voor haar en haar dierbaren om haar voor te bereiden op het levenseinde. Mooi dat ze de laatste weken zeggen kon dat ze dankbaar terug kon kijken op een lang leven, maar zich nu ook in geloof en vertrouwen overgeven kon aan de dingen die zouden komen. Op zaterdag 29 januari werd afscheid van haar genomen in een dienst in de kerk aan Het Plein, geleid door ds. M. Zebregs, waarna de teraardebestelling plaatsvond op begraafplaats ‘Westduin’ in ’s-Gravenhage. Dat Sophia Catharina Elisabeth Westra-van Welzenis rusten mag in vrede.

Pleinpraat
Na een aantal drukke en emotionele weken is de tank een beetje leeg. Al een poosje merk ik aan ‘lijf en leden’ dat ik aan wat rust toe ben. Nu komt het er alleen nog maar op neer dat ik mijzelf die rust ook gun, iets dat ik in mijn gemeente, waarin momenteel op pastoraal gebied veel zorg is, erg moeilijk vind. Toch zal ik soms keuzes moeten maken en misschien er ook wat meer op moeten vertrouwen dat niet ik-, maar de Here God voor zijn gemeente zorgt en haar vast in handen heeft. En ja….., dus ook mij…..!

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Vanaf 6 februari ook weer avonddiensten….
Nu de coronamaatregelen zijn verruimd is afgesproken dat er vanaf 6 februari a.s. ook weer avonddiensten zullen worden gehouden. Uiteraard rekening houdende met de nog steeds geldende basisregels:

  1.   Bij binnenkomst graag de handen ontsmetten;                                
  2.   De 1,5 meter afstandsregel wordt in acht genomen;
  3.   Er wordt  een mondkapje bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing binnen de kerk gedragen;
  4.   De aanwijzingen m.b.t. het plaatsnemen in de banken worden opgevolgd;
  5.   Er wordt ‘ingetogen’ gezongen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor uw medeleven in de moeilijke tijd tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder en oma, W. Moerman-Haaring (Mientje).
De kaartjes, brieven, telefoontjes en verdere belangstelling die onze moeder mocht ontvangen tijdens haar ziekte hebben haar steun en troost gegeven. Wij missen haar nog elke dag. Uw belangstelling na haar overlijden bieden ons troost en moed om verder te gaan.

Familie Moerman, Berna en Astrid

De nieuwe Open Doors februari
De nieuwe Ranglijst Christenvervolging is bekend.
Open Doors doet al bijna dertig jaar onderzoek naar de vervolging van christenen. De Ranglijst Christenvervolging laat zien in welke 50 landen christenen het zwaarst worden vervolgd. In deze landen lijden 360 miljoen christenen onder ‘zeer zware’ tot ‘extreme’ vervolging. Wereldwijd is de vervolging tot extreme hoogte gestegen: 1 op de 7 christenen kan zijn geloof niet in vrijheid beleven.

Dit jaar staat Afghanistan voor het eerst op de eerste plaats. Op de 2e plaats staat Noord Korea en nummer 3 is Somalië. Maar ook landen dichterbij, als Marokko en Turkije, staan op de lijst. Als u zelf de lijst wilt bekijken, bezoek dan de site van Opendoors.nl  Op deze website kunt u precies zien welke christen- vervolging in de diverse landen aanwezig is.

Wilt met ons bidden voor deze vervolgde Christenen, kom dan op dinsdag 22 februari aanvang 9.30 uur naar de voorzaal van de Pleinkerk. We bidden ook voor gemeenteleden die dat nodig hebben. 

 Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn      

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

 

.