Hervormde Gemeente Wateringen 

   (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 2 april 2023  (Palmzondag)
10.00 uur: Ds. J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag

19.00 uur: Ds. H. Mast uit Ter Heijde aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van aanstaande (Palm)zondag hoop ikzelf voor te gaan. Ik nodig u en jullie van harte uit om de dienst bij te wonen en ons voor te bereiden op de Stille Week en het feest van Pasen.
In de avonddienst mogen we in ds H. Mast (emeritus te Ter Heijde aan Zee) een graag geziene en gehoorde gastpredikant te verwelkomen. Ook deze dienst van harte aanbevolen!

Stille Week
Ook op deze plek attendeer ik u en jullie op de oecumenische avondgebeden in de Stille Week. Op maandag (Pleinkerk), dinsdag (De Lichtbron) en woensdag (St. Andreas te Kwintsheul) ‘verstillen’ we in de herinnering aan de lijdende Heer. We beginnen steeds om 19.00 uur. Van harte welkom op deze plekken van bezinning.

Overleden
Op donderdag 23 maart overleed op de leeftijd van 87 jaar mevrouw Maria (Riet) Bakker-Dijkhuizen.  Zij woonde sinds eind 2019 in woonzorgcentrum ‘Akkerleven’ in Schipluiden. Haar overlijden volgde op een kort ziekbed dat enkele dagen daarvoor plotseling begon. Had Riet op zondag 19 maart vanwege haar verjaardag op de 20e een prachtige dag gehad met kinderen en kleinkinderen, een dag later werd ze in de loop van de middag niet goed. Dat ze lichamelijk al langer niet gezond was, was bekend. Al toen haar man (overleden op 31 maart 2013) nog leefde, was ze vanwege onder andere diabetes, hartklachten en reuma onder behandeling van verschillende specialisten. Wat vervolgens in de zomer van 2019 begon met een kleine wond aan een voet, breidde in de loop van de tijd uit tot een infectie die een gedeeltelijke beenamputatie noodzakelijk maakte. In haar daarop volgende verblijf op een revalidatieafdeling van De Bieslandhof in Delft was haar doel om zo snel mogelijk weer thuis te komen in het appartement aan de Van Egmondlaan, maar na een intensieve periode van hard werken hieraan verzoende ze zich met de gedachte dat zelfstandig wonen niet meer gaan zou. Eind 2019 werd in Schipluiden een prachtige woonzorgplek (met riant uitzicht op de oude spoorbrug) gevonden, waar ze ruim drie nog hele goede jaren heeft gehad. Ikzelf heb Riet in de loop van de jaren leren kennen als een opgeruimde, meelevende en belangstellende vrouw die honderduit praatte en bij wie je daardoor nauwelijks ‘weg komen’ kon. Verhalen over het wel en wee van kinderen en kleinkinderen, de toestand in de rest van de familie en altijd wel een gesprek over kerk en geloof. Riet was geboren en getogen in Monster, ging naar de kerk in Terheijde aan Zee en werd door haar huwelijk met Marinus Jan (Rien) Bakker tuindersvrouw (tuin aan Poeldijkseweg) en moeder van drie kinderen (Karin, Richard en Astrid), waarna er in de loop van de tijd kleinkinderen en een achterkleinkind (tweede is ‘onderweg’) kwamen. Prachtig om te zien en van haarzelf te horen hoe Riet in ‘Akkerleven’ nog drie fijne jaren mocht hebben; ze werd goed verzorgd, had een bijzondere band met het personeel en vriendschappen met een aantal medebewoners. Aan de diverse activiteiten deed ze graag en van harte mee. Onverwacht kwam op donderdag 23 maart aan haar leven een einde. We namen afscheid van haar op dinsdag 28 maart in de haar zo vertrouwde Hervormde kerk aan Het Plein, waar we naast ‘herinneringen aan ma en oma’ door kinderen en kleinkinderen Bijbelse woorden overdachten uit Psalm 23 en Filippenzen 4 (‘Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen’). Na de dienst legden we Maria Bakker-Dijkhuizen te rusten op de Algemene Begraafplaats van Wateringen. Dat zij rusten mag in de vrede van God.

Pleinpraat
Mij is al jaren bekend dat niet alleen jongere-, maar vooral ook oudere gemeenteleden ieder voorjaar opnieuw uitzien naar de opening van zwembad ‘De Waterman’. Kinderen leren er zwemmen en zwemvaardigheid, jongeren vinden gezelligheid in en rond het water en ouderen trekken op de vroege morgen in alle rust hun baantjes. Wat een onrust dan ook toen eerst geruchten waren en vervolgens beleid vanuit de gemeente Westland dat het zwembad (renovatie en onderhoud) te duur was en daarom zou worden gesloten. Vele Wateringers wilden zich niet neerleggen bij dit (voor)genomen besluit en lieten dit op verschillende wijzen merken. Met enige trots zag ik hoe een bij kerk en zwembad betrokken gemeentelid op een druk bezochte gemeentevergadering het woord nam en ons bestuur met verschillende argumenten wees op de redelijkheid van een open houden van De Waterman. Mooi dat alle acties mochten resulteren in een klinkende overwinning. Bij deze een hartelijke felicitatie aan allen die ons mooie buitenzwembad een warm (sport)hart toedragen.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Invulling Goede week in Wateringen-Kwintsheul
Vorig jaar zijn er in de Goede week Vesperdiensten gehouden. Het bleek toen dat mensen behoefte hadden aan een korte bijeenkomst waar rust en inkeer de boodschap zijn.
Dit jaar is dit weer georganiseerd en wel als volgt: Maandag 3 april, 19.00 uur Pleinkerk, dinsdag 4 april Lichtbron en woensdag 5 april in de Andreas te Kwintsheul. De donderdag 6 april en vrijdag 7 april zijn er in eigen kerken Heilig Avondmaal vieringen en zaterdag 8 april om 15 uur de Crucifixion in de Lichtbron. Zo leven wij toe naar de Opstanding met Pasen.
Iedereen die zich aangetrokken voelt tot welke bijeenkomst dan ook: van harte welkom.

Frans Dieleman, BOV-lid

Van de kerkenraad
De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat Mevrouw Miranda Bennink in de kerkenraadsvergadering van 13 maart j.l. unaniem is gekozen tot diaconaal rentmeester.
Zij krijgt als taak het penningmeesterschap van de diaconie.
De kerkorde geeft u, als gemeente, de mogelijkheid om eventuele bezwaren of bedenkingen tegen de verkiezing en de gevolgde procedure in te dienen. Mogelijke bezwaren kunnen tot
uiterlijk 5 april 2023, gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad.
Een diaconaal rentmeester is lid van de diaconie, maar geen ambtsdrager. Dit is vergelijkbaar met een kerkrentmeester die geen ouderling is. Mevrouw Bennink zal daarom niet in een dienst worden bevestigd. Zij zal wel de belofte van geheimhouding moeten afleggen ten overstaan van de kerkenraad.

Zondag 2 april: Inzameling Voedselbank Westland
Elke week verstrekt de voedselbank gratis voedsel aan mensen in Westland die van heel weinig geld moeten rondkomen. Momenteel ontvangen wekelijks zo’n 200 gezinnen de pakketten, waarmee ongeveer 650 monden worden gevoed.
Onze zustergemeente ‘De Lichtbron’ zamelt drie keer per jaar goederen in voor de Voedselbank Westland. De eerstvolgende inzameling is op zondag 2 april a.s. en wij als Hervormde gemeente sluiten ons daarbij graag aan. Daarom kunt u op zondag 2 april a.s. voor de ochtenddienst uw bijdrage afgeven in onze kerk. De diakenen zorgen er voor dat alles naar de Lichtbron wordt gebracht.
De voedselbank ontvangt graag houdbare eetbare producten, zoals rijst, pasta, etenswaren en dranken in blik of glas, meelproducten, enz. Ook schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsmiddelen zijn van harte welkom. Voor een uitgebreide lijst: zie Pleinnieuws van april.

Namens de klanten van de voedselbank; Hartelijk dank!