Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 3 april 2022 (Zesde Lijdenszondag)
10.00 uur: Ds A.C. Verweij uit ‘s-Gravenzande
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds H. Mast uit Terheijde aan Zee
Dienstdoende ouderling: Dhr. Marco van der Gaag
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)


Afwezigheid ds J. Henzen

Dominee Henzen heeft vanwege gezondheidsredenen zijn werk tijdelijk neergelegd. We zijn bijzonder dankbaar dat dominee B. Schoone uit Poeldijk bereid is gevonden bijstand te verlenen in het (crisis)pastoraat. Mocht u om wat voor reden contact wensen, dan kunt u uiteraard een van de kerkenraadsleden benaderen. Contact kan ook via het mailadres scriba@plein5.nl


Zieken

Dhr. Hans Groenewegen is met spoed opgenomen in het Westeinde-ziekenhuis. Hij heeft last van benauwdheid  en zijn nierfunctie is verminderd.
We wensen Hans sterkte en een voorspoedig herstel.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken:  Psalm 68, vers 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons ’t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Met vriendelijke groet,
Christine Bosma


Overige berichten

Paasontbijt 2022
Nadat er twee jaar door corona geen paasontbijt kon plaatsvinden, kunnen we het dit jaar weer organiseren. Eerste paasdag 17 april in De Smidse. Aanvang 8.00 uur.

Graag nodigen wij u uit om het paasfeest samen te beginnen met dit ontbijt.

U kunt zich opgeven door middel van de inschrijflijst die u enkele weken van te voren onder de toren aantreft, of bij David Sijrier  sijrier@gmail.com of Truus Nugteren 0174-293932

Open Doors Wateringen
Open Doors is zeer bezorgd over de strijd die gaande is in Oekraïne en de veiligheid van zijn inwoners.
Wij zijn niet werkzaam in het land, maar volgen nauwlettend de ontwikkelingen. Wij zijn ook op de hoogte van berichten in de door Rusland gecontroleerde gebieden dat christenen, al voor de invasie, te maken hadden met discriminatie en tegenwerking.
Wij roepen u op om tot onze Vredevorst te bidden dat er weer vrede mag komen en de invasie zonder verder bloedvergieten zal eindigen. Bid voor alle wereldleiders, ook voor Rusland en Oekraïne, dat zij wijsheid van God zullen ontvangen en barmhartig zullen handelen.

Geven voor Oekraïne kan niet via Open Doors. Als u wilt geven, maak dan gebruik van mogelijkheden via bijvoorbeeld Kerk in Actie.

Wilt u bidden voor deze en andere mensen die het moeilijk hebben, kom dan op dinsdag 26 april 2022 om 9.30 uur naar de voorzaal van de kerk aan het plein. we bidden dan ook voor mensen uit onze eigen gemeente die het nodig hebben.

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn.


Collecten 

Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0000 6020 82 t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.

Nieuwe collecte mogelijkheden
In de kerkapp. ‘HGW Peinkerk’, die u kunt downloaden op uw telefoon (Apple en Android) zijn mogelijkheden opgenomen tot digitaal collecteren. Als u in de app. klikt op ‘Geven’ dan verschijnen er 4 collectemogelijkheden;  1e collecte – Diaconie, 2e collecte – Kerkrentmeesters,  3e collecte – Zending,  4e collecte – kerkje.
Via uw betaalapp. op uw smartphone kunt u een willekeurig tegoed nemen. Bijvoorbeeld 10 euro. Bij de collecten geeft u dan bijv. 1 euro aan Diaconie, 1 euro aan kerkrentmeesters, 50 cent aan de Zending en 50 cent voor het kerkje. Dan wordt er 3 euro van uw tegoed afgeschreven en heeft u nog 7 euro over voor de volgende collecten.

 De kosten voor het aanmaken van een tegoed zijn onafhankelijk van het bedrag slechts 29 cent. Dus veel goedkoper dan via de GIVT-app.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Teus van der Plaat,
Penningmeester HGW