Hervormde Gemeente Wateringen 

    (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 8 januari 2023
10.00 uur: Ds. J. Henzen (Focusdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer

19.00 uur: Ds. H.M. Habekotté uit Vlaardingen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Op zondag 8 januari hoop ik zelf voor te gaan in de morgendienst. We lezen uit het Evangelie naar Johannes (1: 35-43) en staan in de verkondiging stil bij Jezus die uitnodigt om Hem te volgen. Het is een themadienst in het Focustraject, maar verder natuurlijk een ‘gewone’ eredienst. Tijdens het koffiedrinken in de kerkruimte is er de mogelijkheid om naar aanleiding van enkele vragen met elkaar in gesprek te gaan over preek en thema. Natuurlijk is dit niet verplicht. Ik zie ernaar uit u en jou te ontmoeten onder het Woord.
In de avonddienst staat ds. H.M. Habekotté uit Vlaardingen op het preekrooster. Van harte aanbevolen en een goede en gezegende dienst toegewenst.

Zieken
De gezondheid van mevrouw F. van Velden-van Geest (zorgcentrum ‘Swaenehove’, Heiloostraat 296 te ’s-Gravenhage) is de laatste weken hard achteruit gegaan. Het lijkt erop dat het spoedig aangaat op het einde. Francien geeft in dit alles aan dat het ‘goed zo is’ en dat ze bereid is om heen te gaan. Wij leven mee met haar en haar dierbaren.
Mevrouw A.A. Wakker-van Zaanen (De Beemd) heeft in de week voor Kerst onverwacht een operatieve ingreep moeten ondergaan. Een ontstoken galblaas bleek de oorzaak van de hevige pijn van de dagen ervoor. Vlak voor de feestdagen mocht Adrie weer naar huis terugkeren. Het gaat gelukkig goed met haar, al zal ze in de komende tijd verder moeten herstellen.

Dank
Bij deze danken wij u en jullie allen voor de goede wensen die we sinds begin december in groten getale mochten ontvangen. Het doet ons goed aan dit alles te merken dat wij als domineesgezin niet alleen een plek hebben in de gemeente, maar ook in uw hart. Wij wensen u en jullie persoonlijk van harte een goed en gezegend 2023 toe en onze gemeente een uitdagend jaar waarin we met elkaar groeien in onze relatie met de Here Jezus en meer en meer gaan ervaren hoe rijk je bent als je Hem (er)kent in je leven.

Pleinpraat
 “De chauffeur!” riep ik door het microfoontje naast de bel van de flat waar ik een (onafgesproken) bezoekje wilde brengen aan een gemeentelid. “De chauffeur!” waarop zij vervolgens antwoordde: “Dan bent u verkeerd, ik heb niets besteld”. Snel riep ik toen maar “ds Henzen!” en tijdens een kreet van vreugde (of was het schrik….?) zwaaide de deur open en kreeg ik, eenmaal boven, een hartelijk welkom.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen


Overige berichten

Van de kerkenraad
De kerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat: 

  1. mevrouw Esther Wubben- van Ingen zich als ouderling voor een nieuwe ambtstermijn herkiesbaar heeft gesteld, 
  1. De heer Alec Hollebrandse zich als ouderling voor een nieuwe ambtstermijn herkiesbaar heeft gesteld, 
  1. De heer Teus van der Plaat zich als ouderling-kerkrentmeester voor een nieuwe ambtstermijn herkiesbaar heeft gesteld,
  1. De heer Henk Mouthaan zich als diaken herkiesbaar heeft gesteld voor een nieuwe ambtstermijn en dat voor een periode van 2 jaar. en
  1. De heer Daniël Ros zich als diaken herkiesbaar heeft gesteld voor een nieuwe ambtstermijn en dat voor een periode van 2 jaar.

Zij zijn in de kerkenraadsvergadering van 12 december 2022 unaniem herkozen tot ouderling, ouderling-kerkrentmeester, respectievelijk diaken. De kerkorde geeft u, als gemeente, de mogelijkheid om eventuele bezwaren of bedenkingen tegen de gevolgde her-verkiezingsprocedure van Esther, Alec, Teus, Henk en Daniël in te dienen. Mogelijke bezwaren kunnen, uiterlijk tot 12 januari 2022,  gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad.

De herbevestiging zal plaatsvinden DV in de morgendienst van 12 februari 2022.

Christine Bosma,  scriba.