Hervormde Gemeente Wateringen 

     (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 9 Januari 2022 10.00 uur:
Ds. J. Henzen (Via livestream en kerkradio)
Dienstdoende ouderling: Mevr. Rika van Westenbrugge

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Op zondag 9 januari hoop ik u via de kerkradio en ‘online’ te ontmoeten in de dienst vanuit onze kerk aan Het Plein. Op het rooster staat een Avondmaalsdienst ingepland en na overleg in het Moderamen hebben we besloten deze invulling door te laten gaan. We vieren het sacrament van het Heilig Avondmaal dus thuis mee met een stukje brood en een slokje wijn. In de kerk zullen de dienstdoende ambtsdragers en eventuele medewerkers in kleine kring deelnemen. Ik zie ernaar uit u en jullie via kerkradio en ‘online’ te ontmoeten. Tot zondag!

Zieken
De gezondheid van mevrouw S.C.E. Westra-van Welzenis (Arkpaviljoen) is de laatste weken hard achteruit gegaan en wel zodanig dat ze opgenomen is in een verpleeghuis (Frankeland) in Schiedam. Omdat dit een crisisplek is, wordt ze waarschijnlijk nog overgeplaatst naar een verpleeghuis elders. We leven met haar mee in deze laatste dagen van haar leven en dragen haar op aan Gods liefdevolle en ontfermende aanwezigheid.

In Memoriam
Op maandag 20 december overleed op de leeftijd van 86 jaar de heer Willem Albert Cornelis Groenewegen (Schadeken 147, 2264 KL te Leidschendam). Zijn overlijden volgde op een Coronabesmetting waarvoor hij eerst werd opgenomen in verpleeghuis Westhoff te Rijswijk, waarna hij in verband met een verdere achteruitgang van zijn gezondheid overgeplaatst werd naar het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Toen ik Wim op de zaterdagavond voor zijn overlijden bezocht, trof ik een benauwd, maar ‘blijmoedig stervend’ mens aan. Dit laatste niet omdat hij levensmoe was, maar omdat hij wist waar hij heen zou gaan. Wat was het een mooie en bijzondere ontmoeting en wat is een mens rijk als hij in vertrouwen zijn leven leggen kan in de liefdevolle hand van de Vader. Zo heb ik Wim ook leren kennen sinds de tijd dat hij na het overlijden van Reinie, zijn vrouw, meelevend werd in onze gemeente. Wat bezocht hij, als het maar enigszins kon, tot voor kort met vreugde de erediensten en nam hij ook van harte en met een positieve inbreng deel aan de Bijbelgesprekskring. Bemoedigd werd ik regelmatig door zijn mailtjes, waarin hij terugkwam op een gedachte uit de preek of tips had voor de zorgen die er zijn in de gemeente. En dan altijd tot slot de toevoeging dat hij in gebed meeleefde, zowel  met de gemeente als met mij en mijn gezin. In de afscheidsdienst op vrijdag 24 december (qua liturgie helemaal door hemzelf voorbereid) stond de verkondiging van het Woord van God centraal, maar herdachten we Wim natuurlijk ook in de context van zijn leven. Geboren in Rotterdam, opgegroeid in een warm en kerkelijk meelevend (degelijk Gereformeerd) gezin dat via Scheveningen verhuisde naar Den Haag, getrouwd in 1960 met Reinie Maathuis, vader van een zoon en twee dochters en opa van vijf kleinkinderen. Wim was altijd volop actief in het kerkenwerk, eerst in de Gereformeerde kerk, maar door de voortzettende modernisering in theologie en liturgie werd de ingrijpende overstap gemaakt naar de ‘Radiogemeente’ van dominee G. Toornvliet, waar hij bijna 25 jaar deel uitmaakte van het stichtingsbestuur. In het besluit van het In Memoriam, voorgelezen tijdens de dienst, klonken de woorden: “Kenmerkend voor hem was wel dat de ‘dankbaarheid’ steeds weer de boventoon voerde en dat wilde hij ook tot uiting brengen niet in een ‘herdenkingsdienst’, maar wel in een ‘Dienst van Woord en Gebed”. Hij zei steeds weer: “Het moet niet over mij gaan, maar wel over mijn Heer en Heiland, Jezus Christus”. In die ‘Geest’ hebben we afscheid van hem genomen en hebben we het lichaam van Wim bijgezet in het familiegraf op begraafplaats ‘Oud eik en Duinen’ in Den Haag. Dat Willem Albert Cornelis Groenewegen rusten mag in Zijn vrede.

In Memoriam
Op zaterdag 25 december overleed op de leeftijd van 94 jaar mevrouw Cornelia (Kitty) Rodenburg-van Eendenburg, zij woonde al enige tijd in De Ark. Haar overlijden kwam niet onverwacht, maar volgde op een periode van afnemende gezondheid. Als ik haar bezocht en vroeg hoe het met haar ging, dan gaf ze eigenlijk altijd wel aan veel pijn te hebben, in de benen, in het hoofd, in de maag…… . Dit laatste weet ze aan ‘zenuwen’ en hoewel ze niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk een grote en sterke vrouw leek, heeft ze bijna haar leven lang regelmatig last gehad van depressiviteit. Toch wist zij het ondanks dit alles in haar huisje, verstopt tussen de kassen achter de Markuslaan, aardig te redden en het ook gezellig te maken. Ik vond het altijd prettig om bij haar op bezoek te gaan en voelde en wist me ook altijd welkom. Met de fiets over het smalle tegelpaadje, langs de groentetuin van ‘Jan en Bram’, langs het oude kippenhok en dan na binnenkomst door de overdag altijd open deur stapte je door het keukentje en dan meteen rechts de kamer in waar Kitty dan zat aan de tafel tegen het raam. Als haar favoriete sporten darten en wielrennen op de televisie waren zat ze altijd te kijken, maar kwam er bezoek, dan nam ze daar ook de tijd voor. We praatten over vroeger en nu, over het gezin en de familie, de kerk en het geloof. Dit laatste was voor haar erg belangrijk, ze leefde vanuit het bewustzijn dat ze afhankelijk was van God en ze kon Hem bij tegenslag of verdriet letterlijk aanroepen. Een groot deel van haar leven heeft in het teken gestaan van ‘zorgen’; zorgen voor zieke dorpsgenoten, voor haar ouders, zorgen voor haar man Wim, die in de zomer van 1997 overleed en natuurlijk zorgen voor haar gezin. Twee meisjes werden er geboren en daar tussenin zoon Pieter die verstandelijk beperkt was en thuis is blijven wonen tot het echt niet meer ging. Verdrietig was dat de laatste jaren van haar leven steeds zwaarder werden: Eerst een teen en later het hele onderbeen geamputeerd, verschillende keren opnames in ziekenhuizen en verpleeghuizen en tenslotte dan De Ark. Bijzonder hoe ze er steeds weer bovenop kwam; tot enkele weken geleden, want nu kon ze het leven echt niet meer vasthouden en moest ze loslaten in het vertrouwen dat de Here God haar opvangen zou. Op woensdag 29 december namen we afscheid van Kitty in een dienst van Woord en Gebed in de kerk aan Het Plein. Centraal stond de tekst die ook boven de rouwkaart stond: ‘Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen’ (Psalm 16: 1). En wie tot God haar/zijn toevlucht neemt, komt nooit bedrogen uit!

Pleinpraat
Afgelopen jaarwisseling was er voor de tweede keer op rij een vuurwerkverbod. In Wateringen hebben we er niet veel van gemerkt. Integendeel. Van de vroege avond tot ver na middernacht was het geknal niet van de lucht en kregen we een vuurwerkshow waarbij die van Scheveningen in het niet valt. Tijdens de kerkdienst op Oudejaarsavond stond ik soms te schudden op de preekstoel. Onze jongens hielden zich keurig aan de regels door niet zozeer met vuurwerk aan de slag te gaan, maar met Carbid te schieten. Dan schudde de pastorie bij elke dreun op haar grondvesten en kwam onze jongste zoon ook nog vragen of wij het hadden gehoord….. Fijn trouwens dat het onze hond allemaal niet bang of onrustig maakt. Je zou de mensen de kost moeten geven die vanwege de angst van hun huisdier uitwijken naar een vakantiepark. Wij konden de jaarwisseling dus thuis vieren. En wat hopen we en wensen we elkaar ook toe dat we een goed, gezond en gezegend 2022 zullen gaan krijgen. “Een nieuw jaar waarin we door de Here God gezegend tot zegen mogen zijn”.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Omikron
Tot en met 9 januari 2022 zullen alle morgendiensten uitsluitend te volgen zijn via de livestream van onze gemeente (www.hervormdegemeentewateringen.nl) en via de kerkradio. Ook zijn er geen avonddiensten.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met
Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Open Doors Wateringen
Al vroeg in hun jonge leven worden kinderen in landen met christenvervolging geconfronteerd met geweld, buitensluiting en angst. De onderdrukkers hebben soms maar één doel: voorkomen dat er een generatie opgroeit waar de kerk uitgebouwd wordt. Open Doors brengt dit jaar voor het eerst een onderzoeksrapport uit over de situatie van kinderen in de vervolgde kerk. In 49 van de 50 landen van ‘de Ranglijst Christenvervolging’ van Open Doors krijgen kinderen te maken met discriminatie en intimidatie op school. Dat is een belangrijke conclusie uit het rapport. De onderzoekers karakteriseren de vervolging als ‘’buiten sluitend, identiteit-vormend en wreed”.

Wreed
Wreed omdat in bijna een derde (32 procent) van de ‘landen met vervolging’ kinderen en jongeren worden gedood vanwege hun geloof of omdat ze tot een christelijke gemeenschap of familie behoren. Volgens de onderzoekers een zeer verontrustend percentage. Ook gedwongen huwelijken, verbaal, seksueel en fysiek geweld en psychologische druk maken de vervolging meedogenloos.
Aan de hand van een knelpuntenlijst bracht Open Doors in kaart waar kinderen onder de achttien jaar mee te maken krijgen. Juist omdat ze een kwetsbare groep vormen, wil de organisatie beter weten hoe het met hen is gesteld. Open Doors hoopt met die informatie beter te kunnen inspelen op hun noden.

Kwetsbaar
Juist kinderen zijn kwetsbaar omdat ze zich in een levensfase bevinden waarin hun identiteit nog wordt gevormd. Systematische marginalisering zet christelijke jongeren onder grote druk om zich te conformeren aan een meerderheidsreligie.

Wilt u voor deze en andere vervolgde Christenen bidden kom dan op dinsdag 25 jan om 9.30 uur naar de voorzaal van de Pleinkerk. We bidden ook voor gemeenteleden uit onze eigen kerk. Iedereen is van harte welkom.

Namens de werkgroep Jan de Bruijn en Marion van der Plaat 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

 

.