Hervormde Gemeente Wateringen 

        (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

Kerkdienst

Zondag 13 juni 2021
10.00 uur: Ds P. Vermaat uit Veenendaal
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds J. Henzen
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
In de morgendienst van zondag 13 juni mogen we in ds. P. Vermaat (emeritus, Veenendaal) een bekende gastvoorganger verwelkomen.
In de avonddienst hoop ikzelf voor te gaan. Beide diensten van harte aanbevolen!!

Zieken
De heer L. van der Heden (Minister Talmalaan te Rijswijk) is een kleine twee weken geleden vanwege een flinke urineweginfectie opgenomen in het ziekenhuis van Delft. Jammer dat Leen hierbij ook nog een ‘delier’ heeft gekregen, waardoor hij flink in de war is. Laatste berichten zijn dat er sprake is van een voorzichtig herstel. We wensen Leen veel sterkte en Gods dragende en helende nabijheid toe.

Pleinpraat
Knoeikoekjes noem ik de Krakelingen en Janhagels die ik op huisbezoek regelmatig bij de koffie gepresenteerd krijg. Beide behoren tot mijn favoriete koekjes, alleen ze kruimelen zo. Eind vorige week was het opnieuw raak/mis: Pas bij het opstaan zag ik achterom kijkend op de bank nogal wat bladergedeegte en suikerkorrels liggen. Met mijn handen wegvegen bleek niet zo’n succes te zijn, omdat daardoor de helft op de grond belandde. Een volgende keer de knoeikoekjes maar afslaan dus of….. me voorbereiden door van thuis naast mijn Bijbeltje en leesbril de kruimeldief mee te nemen.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

Overige berichten

Belangrijk – gewijzigd – bericht: Bezoek aan kerkdiensten vanaf 6 juni a.s.
Vanwege de door de overheid aangekondigde versoepelingen vervalt de regeling even- en oneven huisnummers voor het bijwonen van ochtenddiensten in onze kerk. U bent vanaf 6 juni a.s. weer welkom om aanwezig te zijn bij de diensten, ongeacht op welk huisnummer u woont.
Voor de avonddiensten gelden ook geen beperkingen.
Ook zal een voorzichtig begin gemaakt worden met het (ingetogen) zingen (van voorlopig 2 coupletten) tijdens de dienst. De keuze voor de coupletten wordt in overleg met de dienstdoend predikant afgesproken.
De corona basisregels zoals afstand bewaren, mondkapjes op bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en het opvolgen van gegeven aanwijzingen in de kerkruimte blijven van kracht.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Jan de Heer (06-53707516) of Jan Ditewig (06-51881065).

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.