Hervormde Gemeente Wateringen 

          (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten

Zondag 10 oktober 2021
10.00 uur: Ds L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: Ds J. Henzen (Imitatie van een geheime kerkdienst)
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

 

Bericht van uw/jullie predikant

Bij de diensten
Zondag 10 oktober hopen we in de morgendienst ds. L.C. van der Eijk (emeritus) uit Zwijndrecht als gastvoorganger te verwelkomen.

De avonddienst staat in het teken van het werk van ‘Open Doors’ en wordt ook grotendeels door deze organisatie ingevuld. Het gaat om een ‘Geheime Kerkdienst’ waarin we ons voorstellen dat we als vervolgde gemeente samenkomen. Hoe voelt het om in de kerkdienst te zijn, terwijl je weet dat het een illegale activiteit is en dat je elk moment verraden, betrapt, gevangen genomen en gemarteld kunt worden? Wat hebben onze zuster en broeders van de vervolgde kerk ons in dit alles te vertellen over hoe wij in de ‘vrije wereld’ kerk zijn? Het wordt ongetwijfeld een indrukwekkend en inspirerend gebeuren waarvoor u en jij van harte uitgenodigd bent!!

Zieken
Voor zover mij bekend verblijven er momenteel geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dan op deze plek aandacht voor degenen die behandelingen ondergaan, chronisch ziek zijn of in onzekerheid verkeren over de gezondheid van een dierbare of van henzelf. Ook leven we mee met hen die korter of langer geleden een dierbare zijn verloren. Wat dat betreft is er ook in onze gemeente veel verborgen verdriet.

Q-Time
Volgende week dinsdag, 12 oktober, beginnen we weer. Als het goed is hebben de deelnemers van de afgelopen jaren een uitnodiging gehad via ‘de App’. Anderen die tussen de 12 en 18 jaar zijn en belangstelling hebben zijn natuurlijk ook van harte welkom. We beginnen om half 5 en sluiten af tegen half 6. We verzamelen voor de kerk en gaan dan vervolgens naar de bovenzaal. Tot dinsdag!!

Pleinpraat
Na vanwege Corona zo’n anderhalf jaar zo goed als niet op het ijs van De Uithof te hebben gereden, was het afgelopen zaterdag dan eindelijk weer zover. Het was goed om het bekende rondje weer te kunnen rijden tussen de mij bekende mensen van de ‘100-ronden Club’. En nee, 100 waren het er nog niet, maar in de loop van de komende weken is het toch echt de bedoeling dat dat in zo’n 5 kwartier gaat gebeuren. Het was nu vooral ‘in gesprek komen met het ijs’ en met elkaar. En beide zijn belangrijk om de komende zaterdagochtenden geslaagd te doen zijn.

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein.

J. Henzen

 

Overige berichten

Corona en de wijziging met betrekking tot de 1,5 meter maatregel
Vanwege de wijziging van de 1,5 meter maatregel vanaf 25 september j.l. volgt hierna het bericht van de landelijke kerken waaronder de PKN:
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is vanaf zaterdag 25 september veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden.
Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invullen dat het past bij de situatie in hun gemeente.

Tot zover het advies vanuit de landelijke kerken. Laten wij met elkaar trachten bovenstaand advies ook in onze kerk de ruimte te geven en met wijsheid de nieuwe maatregel toepassen.

Namens de kerkenraad,
Jan de Heer en Jan Ditewig

Geheime Kerkdienst in onze Kerk
Op zondag 10 oktober om 19.00 uur wordt er in de Pleinkerk in Wateringen een bijzondere kerkdienst gehouden. In samenwerking met Open Doors wordt getracht in onze kerk een geheime dienst  te imiteren.  (Vervolgde Christenen maken een dienst n.l. heel anders mee als ze in het geheim bij elkaar komen.) Een medewerker van Open Doors is zelf vaak in landen geweest waar Christenen worden vervolgd en zal ons, vanuit eigen ervaringen, hierover het e.e.a. vertellen en video’s vertonen. De  dienst zal niet gestreamd worden in verband met de beveiliging van de medewerker en ook zijn/haar naam zal niet worden gepubliceerd.
De dienst zal hoofdzakelijk in het donker/schemer plaatsvinden en het orgel zal niet spelen. We gaan met elkaar ‘fluisterzingen’. Er mag niet hard gesproken worden tijdens de binnenkomst; tijdens de dienst zal er ook gebeden worden voor de vervolgde Christenen. Ds Henzen zal de dienst openen en afsluiten. De verdere invulling is in handen van Open Doors en er wordt in de dienst een collecte voor Open Doors gehouden.

We hopen op een grote opkomst, iedereen is van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid met de spreker na te praten en is er een boekentafel met Open Doors literatuur. 

Namens de werkgroep Open Doors,
Marion van der Plaat  en Jan de Bruijn 

Open Doors Wateringen
Op dinsdag 26 oktober a.s. houden we weer een fysieke gebedsbijeenkomst in de voorzaal van onze kerk. Hier bidden we dan voor de vervolgde Christenen, maar ook voor de mensen uit onze eigen gemeente . Aanvang 09.30 uur. Iedereen is welkom.

Namens de werkgroep,
Marion van der Plaat en Jan de Bruijn. 

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden.