Hervormde Gemeente Wateringen 

         (Wateringen, Kwintsheul en Wateringse Veld)

 

 

 

 


Kerkdiensten

Zondag 12 december 2021 (derde Advent)
10.00 uur: Ds A.C. Verweij uit ‘s-Gravenzande
Dienstdoende ouderling: Dhr. Jan de Heer
Collecteren voor de diaconie en voor kerk en eredienst. (Zie overige berichten)

19.00 uur: I.v.m. coronamaatregelen is er geen avonddienst.


Bericht van uw/jullie predikant

Bij de dienst
Aanstaande zondagmorgen (derde Adventszondag) hoopt ds. A.C. Verweij uit ’s-Gravenzande voor te gaan. U allen een goede en gezegende dienst toegewenst.

Zieken
Mevrouw H.W. van der Gaag-Westhoff (Windmolen) is inmiddels weer thuis na haar plotselinge opname in het ziekenhuis. We wensen Riek van harte beterschap en Gods zegen toe. De gezondheid van mevrouw C. Rodenburg-van Eendenburg (De Ark, Herenstraat 85) is de laatste weken achteruit gegaan. Kitty ligt nu vooral op bed en voelt zich ziek. We leven met haar mee en wensen haar veel sterkte en Gods ontfermende nabijheid toe. Mevrouw N.A. van der Marel-de Geus (Peterseliestraat) is thuis gekomen na een periode van herstel en revalidatie in verpleeghuis Nolenshaghe te ’s-Gravenhage. Nu hopen dat haar rug zich ‘goed’ houden zal en de pijn draaglijk zal wezen.

Pleinpraat
Ik had toch echt gezegd dat ik niets bij de koffie wilde! Maar de mevrouw bij wie ik op bezoek was hield aan en probeerde me te verleiden met een stukje gevulde speculaas met echte amandelspijs. Het duurde niet lang of ik gaf me gewonnen, al begon de (vooral innerlijke) strijd opnieuw toen ik zag dat het een hele plak was. Ze zette het voor me neer op een bordje met een mes ernaast: “Dan kunt u zelf afsnijden wat u wilt en het mag ook op”. Dat laatste had ze er natuurlijk niet bij moeten zeggen, want ik begon met een klein stukje, maar sneed er in de loop van het bezoek steeds een klein stukje bij. Toen het bijna op was, verontschuldigde ik mij, maar daar wilde mijn gemeentelid niets van weten. Ook het laatste stukje mocht ik hebben, maar dat liet ik toch maar liggen. Thuis gekomen troostte ik mij met de gedachte dat het maar één keer per jaar Sinterklaas is en dat feest is nu voorbij. Op naar de Kerst…….

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Het Plein,

J. Henzen


Overige berichten

Inzage begroting 2022 College van Diakenen
Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde ligt de begroting 2022 van het College van Diakenen voor u ter inzage in de week van 13 tot en met 18 december. U kunt hiervoor desgewenst een afspraak maken met de penningmeester van ons college van diakenen, Hans Slagboom.

Bericht van de kerkenraad
De kerkenraad is verheugd u het volgende te kunnen melden:

  1. Mevrouw Christine Bosma heeft zich bereid verklaard het ambt van ouderling te aanvaarden;
  2. De heer Marco van der Gaag heeft zich ook bereid verklaard het ambt van ouderling te aanvaarden en dan in het bijzonder als jeugdouderling.

In de vergadering van 11 oktober 2021 heeft de kerkenraad Christine en Marco unaniem verkozen tot ouderling respectievelijk jeugdouderling.

Tevens deelt de kerkenraad mee dat:

  1. De heer Jan de Heer zich als ouderling-kerkrentmeester voor een nieuwe ambtstermijn herkiesbaar heeft gesteld en
  2. De heer Kees de Joode zich als diaken herkiesbaar heeft gesteld voor een nieuwe ambtstermijn en dat voor een periode van 2 jaar.

Zij zijn in de kerkenraadsvergadering van 11 oktober 2021 unaniem herkozen tot ouderling-kerkrentmeester, respectievelijk diaken.

De kerkorde geeft u, als gemeente, de mogelijkheid om eventuele bezwaren of bedenkingen tegen de verkiezing van Christine en Marco en tegen de wijze waarop de verkiezing tot stand gekomen is en ook kunnen bezwaren tegen de gevolgde herverkiezingsprocedure van Jan en Kees worden ingediend.  Mogelijke bezwaren kunnen, uiterlijk tot 15 december a.s.,  gemotiveerd, schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de scriba van de kerkenraad.

De bevestiging dan wel herbevestiging zal plaatsvinden in de morgendienst van 30 januari 2022. Dan zal ook afscheid worden genomen van de ouderlingen Jan Ditewig en Corrie Ditewig-Wiersma.

Extra coronamaatregelen vanwege het oplopend aantal besmettingen

De kerkenraad neemt de, vanuit de landelijke kerk (PKN), voorgestelde adviezen voor onze gemeente over.

Die nieuwe maatregelen voor ons zijn:

Op de zondagen 5 en 12 december zijn er geen avonddiensten.

  1. Naast het handhaven van de basismaatregelen, is er nu de verplichting om weer anderhalve meter afstand te houden. Dit betekent dat de 1,5 meter maatregel voor alle banken in de kerk geldt. Geef elkaar dus de benodigde ruimte.
  2. Bij verplaatsing binnen het kerkgebouw wordt een mondkapje gedragen. Derhalve bij het binnenkomen van de kerk, verplaatsingen in de kerk en bij het verlaten van de kerk wordt een mondkapje gedragen
  3. Voorlopig wordt er na de dienst in de kerk GEEN  koffie of thee gedronken. 
  4. Door onze kerkrentmeesters blijft speciale aandacht voor een goede ventilatie in ons kerkgebouw. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen.
  5. Aanbevolen wordt om ingetogen te zingen tijdens de dienst. Namens de kerkenraad, Jan de Heer en Jan Ditewig 

Bedankje Nel van der Marel
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens mijn verblijf in Zorgcentrum Nolenshaghe. Het ‘kaartenbord’ hing helemaal vol!  Het is altijd fijn als je merkt dat mensen aan je denken. Nogmaals: “Hartelijk Dank!Kerkbezoek is er voor mij voorlopig nog niet bij. Ik heb nog steeds heel veel pijn. Maar online op m’n iPad gaat het ook. Dat hadden we vroeger niet, maar wel mooi dat we nu alles kunnen volgen! Hartelijke groeten.

Collecten
Kunnen worden overgeschreven voor de diaconie op bankrekeningnummer NL 33 RABO 03681 595 66 t.n.v. de Diaconie Herv. Gem. Wateringen en voor kerk en eredienst op bankrekeningnummer
NL 71 INGB 0000 6020 82  t.n.v. kerkrentmeesters Herv. Gem. Wateringen. U kunt ook via de Givt-app een bijdrage overmaken. Wilt u bij de door u gekozen betaalwijze COLLECTE vermelden. 

Weekblad SAMEN
In week 52, de week tussen Kersfeest en Nieuwjaar, verschijnt er geen SAMEN.